Werkloozen. LcoVdkv<)t^i»ll 24 nog steeds smeulend papier'. De schade aan de fabriek werd geschat op circa 250.000 gulden, waarvan de verzekering viervijfde dekte. Persoonlijke ongevallen hebben zich gelukkig niet voorgedaan. Wel kreeg de brand nog een staartje voor twee lieden van de schutterij die zonder wettige reden afwezig waren tijdens het brandpiket; één kreeg een boete van 50 en de ander van 25 gulden. Aan de fabriek werkten ongeveer 270 werklieden, waarvoor de toekomst door de brand zeer onzeker was, zoals hierna zal blijken. Een 50-tal werknemers kon aan het werk bij de opruimwerkzaam- heden. Verscheidene werklozen van de fabriek waren in de loop van de week naar Duitsland en Twente vertrokken om daar werk te zoeken. Een werk loos geworden arbeider was in die tijd immers aangewezen op liefdadigheid. Op 17 februari kwamen 50 a 60 perso nen naar het gemeentehuis, waarvan twee werden binnengelaten om over hun belangen met de burgemeester te spre ken. Deze verklaarde hun belangen in overweging te nemen. Uit een verslag van de jaarlijkse vergadering, eind juli 1899, van de 'Vereeniging tot verbetering van Armenzorg' blijkt, dat na een oproep van het bestuur 661 bijdragen voor een totaal van 4.215,25 gulden was ingeza meld voor de werklieden. Er waren 188 aanvragen om hulp binnen gekomen. Hiervan werden 164 ingewilligd en wel van 141 gehuwden en 23 weduwnaars of ongehuwden. Van 24 aanvragen werd het verzoek om hulp afgewezen, meestal op grond van voldoende verdiensten van de aanvragers bij de opruimwerkzaam- heden bij de afgebrande fabriek. Met geldelijke hulp van de vereniging ver huisden naar elders 27 gezinnen en 13 ongehuwden, terwijl aan 18 huisvaders die op andere plaatsen, vooral in Duits land, vast werk wilden vinden reisgeld werd verstrekt. Gedurende hun afwe zigheid werden vrouw en kinderen dan enige weken ondersteund. Van deze 18 personen keerden 12 weer terug wegens ziekte of ongeschiktheid voor het nieuwe werk of omdat de echtgenote Friesland niet wilde verlaten en enkelen konden inmiddels weer aan het werk bij de stro kartonfabriek. Hord Tochtigheid en gemis aan verzoeningsgezindheid ven den Dl* EECTEUR der Leeuwarder Stroooarton- fabriek zijn oorzaak dat thans ongeveet 70 vroegere werklieden aan die fabriek zonder werk en dus broodeloos zijn. Wjj willen die monaehen behulpzaam zijn in het zoeken naar ander werk zoo noodig in het buitenland en hun en hun gezinnen inmiddela onmiabaren geldelijken steun ver- leenen. Daartoe roepen we de medewerking in van allen, ook van buiten de stad. Ieder zal kunnen narekenendat èn voor het verstrekken van reisgeld èu voor de tij delijke ondersteuning een zeer belangrijke som noodig zal zijn. Wilt dus door krach tigen finaucieelen steun ons in staat stellen de tahk die wij op ons hebben genomen te kunnen volvoeren. Aan ieder, onzer kunnen giften worden toe gezonden en elke gifthoe gerÏDg ook zal in dank worden aangenomen. Laat liefdadigheid zege Tieren over liefde loosheid. Leeuwarden, 2 October 1900, J. TROELSTRA Voorz. Achter de Hoven V 78. -'.Mr. T. cz VRIES, Seor.Voorstreek 348. J. RUITENSCHILD Pennlngm. Romkeslaon 3. W. J. OÓ8TERHOFF. Weerd 11. W. MELCHERSPaul Kroger straat 2. Jkr. Mr. W. C. G. vin E1JSÏNGA Wirduttierdijk 9. W. HIELKEMA lïomkeslaan V 52. N.B. Het saldo in kas bedraagt op dit oogenblikf 110.16, als heden (Zater dag) middag eene uitkeering beeft plaats gehad is de Kas ledig. indien niet spoedig hulp komt opdagen, zullen we genoodzaakt zijn zestig Gezinnen verder aan hun lot over te laten. Steunbetuiging aan de werklozen in de Leeuwarder Courant van 8 oktober 1901 De heroprichting van de fabriek, werk staking en uitsluiting van arbeiders Voor de heroprichting van de fabriek was op last van het gemeentebestuur een nieuwe vergunning nodig, die in maart 1899 werd aangevraagd. Al voor de brand was er namelijk al een groot aantal klachten over de fabriek geweest, met name over het afvalwater dat gro tendeels werd geloosd op de Potmarge, die weer in verbinding staat met de stadsgrachten. Door rotting van grote hoeveelheden organische stoffen van de fabriek die in dit water terecht kwamen, ondervond de omgeving veel stankover last. De gezondheidscommissie rappor teerde hierover uitvoerig in haar verslag van 1896 en er werd zelfs een staatscom missie benoemd. Ook klaagde men over de roetdeeltjes die uit de schoorstenen kwamen en neerdaalden op bijvoor beeld de bleekvelden in de omgeving. Bij het besluit van 1 juli 1899 stel den burgemeester en wethouders in het kader van de hinderwet dan ook een aantal voorwaarden 'bij wijze van proef tot uiterlijk 1 oktober 1901 aan het ver lenen van de vergunning. Een fabriek oprichten onder deze voorwaarde was voor de directie echter onaanvaard baar en er werd dan ook bij de konin gin tegen dit besluit beroep ingesteld. Op 12 mei 1900 werd door de koningin een commissie van deskundigen inge steld, die de Raad van State van advies moest dienen. De clausule 'bij wijze van proef werd op 19 december 1902 bij Koninklijk Besluit vervallen verklaard. Inmiddels draaide de fabriek alweer volop; op 11 december 1899 werd gepu bliceerd dat men per week 360.000 kg strokarton fabriceerde. Voor elke 1.000 kg strokarton was ongeveer 1.500 kg stro nodig, dat is per week 540.000 kg. Op 3 september 1900 berichtte de Leeuwarder Courant dat de directeur, de heer Driessens, een 70 tot 80-tal werk lieden tijdelijk had uitgesloten omdat zij in strijd met zijn verbod een verga dering op zondag 2 september onder voorzitterschap van de socialist Gie- zen hadden bijgewoond ter bespreking van hun grieven, in plaats van zich tot de directie zelf te wenden. Vervolgens werd de fabriek zondagnacht gesloten. Maandag konden slechts zij, die niet op de vergadering waren geweest, het werk hervatten. Een deel van de arbei ders ging aan het werk, een ander deel legde vrijwillig het werk neer en koos partij voor de uitgesloten arbeiders. De secretaris van de 'cartonbewer- kersbond', de heer C. Eimers, lichtte de grieven toe: 'In advertenties van de stro kartonfabriek werd vermeld dat werklie den worden gevraagd 'om met de schop

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 26