LiC0Vac^t^i»2 25 te werken' tegen hoge lonen van 9% a 11 gulden per week, terwijl dit in wer kelijkheid niet meer bedraagt dan 8% a 9% gulden (koopkracht in 2012 circa 112 euro). Men moest daar voor wer ken in het kokende stro, terwijl men op grond van de advertentie dacht grond werk of zoiets te moeten verrichten. Velen werden ook in ander werk gezet en verdienden dan slechts 5 a 6 gulden per week. Bovendien was de behande ling door opzichters een bron van grie ven, evenals het feit dat de directie door uitsluiting de werknemers wil belet ten aan vergaderingen deel te nemen.' Op 7 september berichtte de krant 'dat de directie iedere arbeider ontslagen acht die de werkzaamheden niet voor of op zaterdag aanstaande uiterlijk 's mid dags 12.00 uur hervat of zich daar voor aangemeld heeft; de arbeiders die de bewuste vergadering op zondag jongsle den hebben bezocht zullen in geen geval meer worden toegelaten.' Dezelfde dag wordt door het comité van de opgerichte cartonbewerkersvereniging 's avonds in hotel Centraal een openbare vergadering uitgeschreven. De heer van C. van Erkel, secretaris van het Nederlandse Arbei derssecretariaat, schetste de treurige toestand van de arbeiders en somde de oorzaken van de werkstaking op. Aller eerst de weigering door de directie van het recht op vereniging der arbeiders vol gens eigen inzicht. Vervolgens het zware boetestelsel, de handtastelijkheden van de opzichter Brust en de willekeurige inhouding van de premiegelden. Spreker achtte de lonen laag in verhouding tot het zware werk. Van de 240 arbeiders waren nu 132 uitgesloten of stakende. Hun gemiddeld loon bedroeg 7,84 gul den per week. Aan het eind van de ver gadering werd een motie aangenomen, waarin de houding van de directie werd afgekeurd en dat alle door de arbeiders gepleegde daden, waardoor de fabriek werd gesloten, billijk en rechtvaar dig waren. Bij de uitgang werd gecol lecteerd voor de arbeiders. Inmiddels werd er bij de fabriek gepost om even tuele afvalligen of van elders komenden te overreden het fabrieksterrein niet te betreden. Besturen van andere werk liedenverenigingen zegden toe geld in te zamelen, het bestuur van de Coöpe- ratieve Bakkerij stelde haar leden voor om gratis brood beschikbaar te stellen. Op 12 september was het in de stad zeer onrustig in verband met de aanvoer per trein van werkwillende arbeiders uit Groningen. Een grote joelende volks menigte naderde, onder het zingen van straatliederen en socialistische volkslie deren, het station. Daar werd de menigte door de politie uiteen gejaagd, waarbij enige klappen vielen. Op 24 september vond er een bespreking over de werksta king plaats, op verzoek van de Kamer van Arbeid, met de directeur. Men ver wachtte dat de kans gering was dat het tot een schikking kwam, omdat door de toevoer van arbeiders van buiten nog maar een 60-tal aan het personeel van de fabriek ontbrak. Op 2 oktober deed een aantal notabelen, onder voorzitterschap van wethouder Jelle Troelstra (vader van Pieter Jelles), een beroep op de bevolking om geldelijke steun voor een 70-tal werk lieden die nu door 'hardvochtigheid en gemis aan verzoeningsgezindheid van de directeur' zonder werk en dus brodeloos waren. In februari 1901 bedankte het Comité ten Behoeve der Uitgeslotenen de bevolking hartelijk voor de milde gaven, totaal groot 4.263,43 gulden, die wer den geofferd in de strijd tegen de erger lijke behandeling van de werklieden. Het comité was in staat geweest om vanaf begin september tot begin januari de noodzakelijke steun te verlenen aan alle uitgeslotenen die het nodig hadden en hen in de gelegenheid te stellen om in de maatschappij een nieuwe en fat soenlijker plaats te veroveren. Zij achtte haar taak nu beëindigd en verwees de enkele ongelukkigen die nog geen nieu we werkkring hadden gevonden naar de bestaande verenigingen en instellingen voor werkverschaffing en liefdadigheid. Het einde van de fabriek De strokartonfabriek te Leeuwarden bleef nog ongeveer tien jaar bestaan. Tot 1902 werd er met afwisselend succes gewerkt, daarna begon de tegenspoed. Wellicht is dit te wijten aan de steeds groter wordende concurrentie van de Groninger strokartonfabrieken. Na de vestiging in 1869 van de eerste fabriek in Groningen door J.J. Beukema en R. Hooites te Hoogezand, maakte deze industrie in Groningen een stormachtige ontwikkeling door. In Groningen werden door partiku- liere ondernemers en door coöperatieve boeren meer dan twintig strokartonfa brieken opgericht aan het eind van de negentiende en het begin van de twintig ste eeuw. Bovendien was de Leeuwarder fabriek veel verder dan zijn concurrenten afgelegen van het grote Groninger land bouwareaal met graanbouw, waar men voor het verkrijgen van het benodigde stro hoofdzakelijk op was aangewezen. In maart 1906 werden een veertigtal werknemers ontslagen wegens 'slap heid in de industrie'. In september nam de directeur, de heer Driessens, ontslag en werd opgevolgd door de boekhouder, de heer F. de Koe. Op 5 november 1910 werd de fabriek definitief gesloten. Op 31 januari 1911 werd een rap port van deskundigen ter griffie van de rechtbank te Leeuwarden gedeponeerd met als eindconclusie, dat de schuldei sers niet op een volledige betaling van de openstaande schuld van circa 599.000 gulden konden rekenen en dat een fail lissement wel zou moeten volgen. Op 23 februari 1911 werd door de de rechtbank het verzoek om surséance van betaling van de N.V. Leeuwarder Stoomcarton- fabriek, voorheen firma J.G. Kuipers Co., afgewezen en wordt de N.V. in staat van faillissement verklaard. Op woensdag 12 april 1911 en een aantal volgende dagen vond er een provisionele verkoping plaats van de fabrieksgebou wen en van alle machineriën, ketels, gereedschappen en magazijnvoorraden. In 1912 werden de gebouwen en de grond voor 125.000 gulden gekocht door de Leeuwarder IJs- en Melkproducten Fabriek, De Lijempf. Nota bene Van de fabriek zelf zijn bij de schrijver van dit artikel geen andere afbeeldingen bekend dan de hier afgebeelde foto in de aanhef van dit artikel. Indien er lezers zijn die nog in het bezit zijn van eventuele afbeeldingen zou hij graag zien dat deze, of een digitale kopie daarvan, naar de redactie worden gezonden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 27