Jakob Tiede Vellenga overleden LiC0Vac^t^i»2 1 Ger Boersma en Jan Faber Afgelopen najaar werd Leeuwarden getroffen door het bericht van het plotse linge heengaan in de nacht van 19 op 20 september van een markante stadgenoot: Jakob Tiede Vellenga (1920-2012). Geboren op 2 september 1920 te Leeu warden, was hij na de lagere school en hbs kantoorbediende, fabrieksarbeider, ambtenaar, journalist en beroepspoliticus. Van 1953 tot 1965 was hij wethouder van Leeuwarden en van 1946 tot 1974 gemeen teraadslid. Ook was hij lid van Provinci ale Staten van Friesland van 1950-1954 en van 1962-1966. Van 1965 tot 1979 was hij lid van de Tweede Kamer. Daarnaast bekleedde hij functies binnen de Partij van de Arbeid, de Protestants Christelijke Werkgemeenschap en de Hervormde Kerk (godsdienstonderwijzer, ouderling, syno delid). Vanaf 1954 tot 1990 was Vellenga tevens ambtenaar van de burgerlijke stand in Leeuwarden. Hij was actief op tal van maatschappelijke gebieden. Jakob bezocht als jonge Leeuwarder de christelijke hogere burger school. Voordat hij in de politiek aan de weg timmerde, had hij al verschillende banen gehad, van hulppredikant en kantoorbediende tot fabrieksarbeider. In 1942 werd hij amb tenaar bij het gewestelijk arbeidsbureau aan de Willemskade 10a te Leeuwarden. Over zijn periode hier tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft hij een artikel geschre ven voor de serie van de Fryske Akademy Bydragen ta Pleatslike skiednis IV (1996). Hij werkte bij het arbeidsbureau tot 1953. Ook verder schreef Vellenga veel voor allerlei bladen en kranten. In de Leeuwarder Gemeenschap ver scheen 16 jaar lang, van oktober 1953 tot december 1969 de rubriek 'Onder het klokje'. Hierin werd een aantal mansper sonen ten tonele gevoerd, dat het wel en wee over Leeuwarden doornam. Het klok je zelf was centraal geplaatst op de Nieu- westad. Hiernaast werden van zijn hand Jakob Tiede Vellenga (1920-2012) Foto: Leeuwarder Courant, 1983 verhalen met een soortgelijke inhoud in 't Kleine Krantsje gepubliceerd onder de titel 'Gesprekken op de brug'. Deze artike len verschenen van 1980 tot aan 1996. Op journalistiek gebied was hij verder actief voor het politieke maandblad Doorbraak, de Friese Koerier en de Friese editie van Het Vrije Volk. Ook maakte hij zich in verschillende, ook landelijke, functies ver dienstelijk voor de Hervormde kerk. Natuurlijk mag zijn inzet als ambtenaar van de burgerlijke stand, in welke functie hij maar liefst 5200 paartjes in de echt ver bond, niet onvermeld blijven. Met verve en doorspekt met zijn karakteristieke humor wees Vellenga de jonge, verwachtingsvolle trouwlustigen op hun huwelijkse rechten en plichten, waarbij hij zich niet zelden bediende van het hem zo dierbare stads fries, dan wel het 'Liwwadders'. In het promoten van het gebruik van dit oh zo gemoedelijke communicatiemiddel speelde Vellenga dan ook een meer dan actieve rol. In 1978 werd Vellenga koninklijk onderscheiden en benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. In 1994 werd hij onderscheiden met de ere penning van de gemeente Leeuwarden. Ter gelegenheid van de presentatie van de gedigitaliseerde Leeuwarder Raads- verslagen (1865-2007), op de Dag van de Leeuwarder Geschiedenis op 22 oktober 2011, verrichte Jakob Vellenga als oud ste nog in leven zijnde lid van de eerste naoorlogse gemeenteraad nog de beno digde handelingen voor de ingebruikname van deze rijke bron voor de Leeuwarder geschiedschrijving. Daaraan voorafgaand werd hij uitgebreid geïnterviewd door HCL-directeur Geart de Vries. Amper drie weken later was het wederom raak, toen Vellenga op 11 november in het HCL over zijn bestuurlijke carrière, alsmede zijn jeugdjaren, aan de tand werd gevoeld door Ad Fahner en Jes Wassenaar, de makers van het programma 'Leeuwarden Toen' van de Stichting Omroep Mercurius. Burgemeester Ferd Crone memoreerde hem in zijn herdenkingsrede als volgt: 'toen ik hem voor een bezoekje aan het Stadhuis uitnodigde wilde hij meteen komen, en vertelde honderduit over zijn college-ervaringen. Treffend was dat de bode hem bij de deur ontving met de mel ding dat 'de berenburg al klaar staat'. Zo ging dat vroeger, maar nu niet meer.' Met Jakob Vellenga is een bestuurlijke duizendpoot en zeer gewaardeerd stadge noot heengegaan, op wie - wanneer dat ook maar nodig was - tot op hoge leeftijd een beroep kon worden gedaan om acte de présence te geven. Inwoners, bestuur en medewerkers van de gemeente Leeuwar den zullen goede herinneringen aan deze markante 'Liwwadder' bewaren.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 3