Nieuws van Aed Levwerd LcoVdiv<)t^i»ll 32 Secretariaat: Postbus 2574, 8901 AB Leeuwarden, e-mail secretariaat@aedlevwerd.nl Een echte Liwwadder? Wie is dat nou! Waarom! en niet? Afgelopen september is de Leeuwarder oud-wethouder Jakob Vellenga overle den. Van hem werd, net als van Fenno Schoustra, gezegd dat hij zo'n 'echte Liwwadder' was. Het bestuur van Aed Levwerd wil wel eens weten wat dat begrip 'echte Liwwadder' nu eigenlijk inhoudt en roept u op dit begrip onder woorden te brengen. Wat zijn de ken merken van deze 'mensensoort'? Wat zou je zien als je in zijn of haar ziel zou kunnen kijken en wat onderscheidt hem/haar van andere Liwwadders? Geef uw mening op de Facebookpagina http://www.facebook.com/leovardia058. Het zou mooi zijn als we uit de verschil lende bijdragen een profiel van de 'ech- te(?) Liwwadder' zouden kunnen distil leren. We willen het uiteindelijke profiel bepalen tijdens een 'oploopje', waarbij alle ingebrachte kenmerken mee zullen doen/ zullen worden gepresenteerd. Landelijke Manifestatie Immaterieel Erfgoed Op zaterdag 13 oktober was Aed Levwerd uitgenodigd om tijdens deze manifes tatie in Fort Voorop bij Utrecht de dvd 'Ambacht' te presenteren. Het Neder lands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed ziet de uitgave van deze dvd als hèt voorbeeld om immate rieel erfgoed op een moderne manier te ontsluiten voor jong en oud. Op de dvd 'Ambacht' staan vijf prachtige, zeer pro fessionele filmpjes met ambachten uit Leeuwarden. Al eerder was door Ineke Strouken, de directeur van het Centrum, gezegd dat Leeuwarden trots mag zijn op Aed Levwerd, die het aandurft dit soort projecten uit te voeren en daarmee dit immaterieel erfgoed voor de toekomst ontsluit, presenteert en bewaart. Open Monumentendag 2012 De Open Monumentendag op 8 en 9 sep tember was ook dit jaar een groot suc ces. Duizenden mensen trokken naar de opengestelde objecten. Dit jaar was het landelijk thema: Groen van toen, maar de werkgroep had gekozen voor de actuali teit: het nieuwe Zaailand. Zaterdag ston den de oude monumenten als de Wirdu- merpoortsbrug, de Beurs, Muurtooi, het Auck Petershuis, het Paleis van Justitie, het IWGL-gebouw (nu van Justitie) en nog veel meer monumenten centraal. Zondag de nieuwe 'monumenten', zoals de Fries land Bank en het nieuwe Fries Museum. Overigens was de Friesland Bank ook op zaterdag geopend en heeft beide dagen heel veel bezoekers getrokken. Daar naast waren er nog andere activiteiten zoals free runners, fotosessies als boef in de cellen van het Paleis van Justitie en in De Harmonie gaf Da Capo namens de Friesland Bank een spetterend concert. Dankzij de vele vrijwilligers en het mooie weer was het opnieuw een bijzon der geslaagde dag. Uitnodiging voor de gezelligste nieuw jaarsborrel van Leeuwarden Alweer voor de elfde keer organiseren Bureau Monumentenzorg Gemeente Leeuwarden, het Historisch Centrum Leeuwarden en de Leeuwarder Histori sche Vereniging Aed Levwerd de traditi onele nieuwjaarsborrel. U bent van harte welkom op vrijdag 11 januari 2013 van 16.00 tot 18.00 uur in Fire Palace Leeuwarden, Nieuwestad 47-49. Dit gebouw is bij de meeste Leeuwar ders beter bekend als het voormalige poli tiebureau op de Nieuwestad, met links daarvan de brandweergarage. Tegen woordig is discotheek Fire Palace er gevestigd. Via de statige opgang kom je in de oude hal, waar nog de oorspronkelijke marmeren vloer ligt. Verder zijn de hoge deuren en het hoge plafond nog aanwezig. De voormalige cellen zijn nu wc's. Wethouder Isabelle Diks opent de Monu mentendag 2012 door het in werking stel len van de gerestaureerde en verplaatste Mercuriusfontein - Foto: Nick Creutzburg Lidmaatschap Aed Levwerd €20,- per jaar In de algemene ledenvergadering is het voorstel om met ingang van 2013 de prijs van het lidmaatschap te verhogen van €18,- naar €20,-, unaniem aangenomen. In het voorjaar wordt dit bedrag geïncas seerd van uw bank- of girorekening. Heeft u nog geen incassomachtiging afgegeven, dan ontvangt u de nota voor de betaling van het lidmaatschap.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 34