LiC0Vac^t^i»2 35 Een kleine geschiedenis van het ijsje in Leeuwarden In de tekst van mijn artikel in Leovardia 39 is een verandering doorgevoerd waar ik van te voren niet van op de hoogte ben gesteld. Zo is op de laatste pagina boven aan rechts het volgende veranderd: 'Hij maakte beelden van gips, soms tot 180 cm groot. Deze kunst had hij tijdens een zeven jaar lange tocht door Europa geleerd van collega's uit zijn geboorteland Lucca in het huidige Noord Toscane'. Hierbij is geboorteland ten onrechte veranderd in geboortestad Lucca. Nu is het zo, dat ten tijde van de geboorte van mijn overgrootvader de huidige pro vincie Lucca (met hoofdstad Lucca) een Hertogdom was en dus een zelfstandig staatje. Mijn overgrootvader en zijn collega-beeldenmakers kwamen bijna zonder uitzondering uit de noordelijker gelegen Apuaanse Alpen rond Bagni di Lucca. En dus zeker NIET uit de (hoofd) stad Lucca. Voor een oplettende lezer lijkt het nu alsof de schrijver van het artikel zijn huiswerk niet goed heeft gedaan en niet op de hoogte was van de feiten rond de gipsen beeldenmakers, en dat is jammer. Het is een kleine verandering, maar voor iemand die zorg besteedt aan zijn tekst een in het oog springende fout. Gregorio E. Fazzi, Maastricht Sperwerwinkel Allereerst mijn welgemeende com plimenten voor het blad. Ik heb één kleine opmerking. In Leovardia 39 (september 2012) staat op pagina 36 een foto van de Kanaalstraat met als onderschrift 'De Sperwerwinkel in de Kanaalstraat'. Nu zal in dat pand onge twijfeld ooit een Sperwerwinkel hebben gezeten (dat weet ik niet), maar op het moment dat de foto is genomen (dat was in 1965/1966) zat in het pand een postzegelhandelaar, B. de Vries (geen familie van mij). Deze De Vries is later verhuisd naar de Minnemastraat. Als klein jochie en jonge filatelist kocht ik hier mijn eerste postzegeltjes. Op de foto is duidelijk te lezen: Postzegelhandel, met daarboven wat kleiner B. de Vries. In de etalage zijn een aantal FDC's (First Day Covers, Eerste Dag Enveloppen) te zien. Dat wilde ik even kwijt. Verder alle succes toegewenst met uw mooie blad. Jan de Vries, Leeuwarden Het Leeuwarder stadswapen I In het artikel van B. van Haersma Buma in Leovardia 39 treffen we een goed overzicht aan van de vindplaatsen van het stadswapen, thans gemeente wapen van Leeuwarden. In het bijzon der wordt daar aandacht besteed aan het feit dat de leeuw in dit wapen altijd met een naar buiten gekrulde staart wordt afgebeeld tot daar in de 19de eeuw verandering in komt. Sedert 1818 wordt de leeuw (ook) met een naar bin nen gekrulde staart afgebeeld, kenne lijk op grond van het in dat jaar door de Hoge Raad van Adel uitgevaardigde diploma van bevestiging van dit wapen. Het Souverein Besluit van 24 decem ber 1814, nummer 321 bepaalt in arti kel 1: 'Dat door den Hoogen Raad van Adel alle steden, dorpen en heerlijkhe den, districten en corporatien, welke voorheen of tot dusverre het gebruik van wapens gehad hebben, zullen wor den opgeroepen, om eene afteekening van dezelve wapens aan den voor noemden Raad intezenden, ten einde daarop Onze confirmatie en de regis tratie derzelve te kunnen verlangen'. Op 1 maart 1815 schrijft daarop de pre sident burgemeester van Leeuwarden, Bernhardus Buma, namens burgemees- teren aan de Hoge Raad van Adel, dat het wapen van Leeuwarden 'een Gouden leeuw op een hemelsblauw Veld, vercierd met een burgerkroon' is en voegt twee afbeeldingen bij: a) van het grootzegel van de stad (met de leeuw met de staart naar buiten en een aanziende helm met dekkleden, waarop een kroon van drie bladeren en twee parels en een naar rechts gewende uitkomende leeuw zon der staart als helmteken) en b) van het kleinzegel van de stad (met de leeuw met de staart naar binnen en een kroon van drie bladeren en twee maal vier parels, waarvan één op de middelste). Waarom de Hoge Raad van Adel of de wapentekenaar Zurcher voor de leeuw van het kleinzegel koos, is niet meer na te gaan maar deze kwam wel op het diploma van 25 maart 1818 te staan, zonder dat de omschrijving naar de naar binnen gekrulde staart ver wijst. Dit laatste is niet zo verwonder lijk, want de omschrijvingen in die tijd zijn minder gedetailleerd dan later. Tegenwoordig gaat men er wat betreft de wapens uit de eerste helft van de 19de eeuw bij de Hoge Raad van Adel van uit dat de tekening prevaleert en niet de omschrijving (dit in tegenstel ling tot wat Van Haersma Buma meldt). Burgemeester Buma (grootvader van een overgrootvader van de auteur!) bericht dat de zegels sedert 1582 in gebruik zijn geweest. Dat jaartal wordt niet genoemd in het door gemeentearchi varis Mensonides in 1950 gepubliceerde overzicht van Leeuwarder stadszegels2, afbeeldingen en beschrijvingen van 17 zegels, sedert de 14de eeuw. Bedoeld grootzegel is nummer 13, gebruikt in 1613 en 1650 (cachet in 1815 nog voor handen?), de door de burgemeester als kleinzegel aangeduide voorstelling num mer 16, het zegel-ter-zaken, gegraveerd Het kleinzegel of zegel-ter-zaken uit 1687 met het Leeuwarder stadswapen, waarop de leeuw staat afgebeeld met een deels naar binnen en een deels naar buiten krullende staart

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 37