LcoVdiv<)t^i»ll 36 in 1687 en nog in 1807 gebruikt. De leeu- wenstaart splitst zich op nummer 16 in een naar binnen en een naar buiten krul lend deel. (Die krul naar buiten, door de tekenaar in 1815 slechts rudimentair weergegeven, is dus in 1818 geheel ver vallen.) Ook op nummer 17, het kleinze- gel van 1730 (cachet bewaard gebleven), heeft de leeuw een gesplitste staart. Een 'secreet signet', nummer 10, van 1522 tot 1551 gebruikt, toont een leeuw met een naar binnen gekrulde staart; de leeuwen op de overige nummers lijken van een 'normale' staart te zijn voorzien. De normale heraldische leeuw heeft de staart naar buiten gekruld en zo zal deze dus dienen te worden afgebeeld. Dat neemt niet weg dat heraldische tekenaars zich vroeger meer vrijheid permitteerden, ook al in verband met de ruimte die het schild leverde, en dus ook de staart van de leeuw naar binnen gekruld tekenden zonder dat daaruit kan worden afgeleid dat het om een ander soortige leeuw gaat; wel zijn er leeuwen, die bepaalde eigenschappen hebben, die men wel moet beschrijven, zoals de leeuw met de staart tussen de achter poten, die men lafhartige leeuw noemt.3 Men moet overigens onderscheid maken tussen bestaande wapens, die men beschrijft en waarbij discussie mogelijk is in hoeverre men details in de tekening in de beschrijving opneemt, en wapens, waarvan men de ideaal- vorm beschrijft, zoals nieuwe wapens, aan de hand waarvan een tekenaar naar eigen smaak en stijl een teke ning kan vervaardigen, mits de heral dische regels in acht genomen worden. Concluderend kan ik stellen dat ik het met de auteur eens ben, dat de Leeuwar der leeuw een 'gewone' leeuw is met de staart naar buiten gekruld. Mr. O. Schutte, lid van de Académie Internationale d'Héraldique 1 De Hoge Raad van Adel, geschiedenis en werkzaamheden, 's-Gravenhage, 1966, pag. 203. 2. H.M. Mensonides, Het stadszegel van Leeu warden De Vrije Fries 40 (1950) pag. 68 - 100. 3. C. Pama, Rietstap's handboek der wapen kunde, 4de druk, Leiden, 1961, pag. 137. Het Leeuwarder stadswapen II Het stadswapen van Leeuwarden (zie Leovardia 39) is inderdaad niet zo uniek als een wapen eigenlijk zou moeten zijn. Nu is dat natuurlijk ook niet zo ver wonderlijk als je bedenkt dat de leeuw al eeuwenlang een populair totem- en wapendier is. Er zijn daarom dan ook legio wapens met leeuwen te vinden in diverse uitvoeringen, kleuren en aantal len, en soms met een voorwerp in de klau wen (Leeuwarden, Friesland, Nederland, Engeland, Noorwegen, et cetera). In de periode dat Leeuwarden zijn wapen door de Hoge Raad van Adel beves tigd kreeg (rond 1818), werden eveneens acht gemeenten met hetzelfde wapen bevestigd en in 1870 kwam daar nog eens het wapen voor het Groningse Finster- wolde bij. De Raad legde de wapens vast zoals ze door de betreffende gemeenten werden aangeleverd, soms slechts met summiere toelichtingen en twijfelachtige afbeeldingen.1 Het Leeuwarder wapen kreeg als enige in de serie een leeuw met een naar binnen gekrulde staart. Dat dit misschien toch niet geheel onterecht was valt hieronder te lezen. Een afbeelding van een leeuw met een naar binnen gekrulde staart kan op een hoge ouderdom van het wapen duiden. De oudst bekende afbeelding van een der gelijke uitvoering komt voor op het zoge naamde schild van Seedorf, dat van eind 12e, begin 13e eeuw dateert. In de wapenboeken die in de loop van de daarop volgende eeuwen zijn ontstaan, wordt het overgrote deel van de leeuwen steeds afgebeeld met een naar binnen gekrulde staart. Mooie voorbeelden daar van zijn te vinden in de Manesse Codex (circa 1300) en de wapenboeken van Claes Heynenzoon, eerst als heraut Gelre (eind 14e begin 15e eeuw), later Beieren (begin 15e eeuw). Ook andere oude bronnen, zoals zegels, geven hetzelfde beeld, zoals op exempla ren uit de 12e eeuw en 13e eeuw van onder andere Willem I, graaf van Hol land, en Hendrik I, hertog van (onder andere) Lotharingen. Nadat de noodzaak van de heraldiek als belangrijk herkenningsmiddel steeds minder werd, werden in de loop van de jaren ook de regels minder streng toege past. Als je de in het toenmalige Euro- pa voorkomende wapens met leeuwen bekijkt, dan zie je door de eeuwen heen overal min of meer dezelfde ontwikkeling qua vormgeving van de staart. Na verloop van tijd komt hij dus zowel naar binnen als naar buiten gekruld voor. De naar bui ten gekrulde staart krijgt op een bepaald moment steeds meer de overhand, waar door dit een soort standaard werd. Een van de weinige leeuwen die con sequent met een naar binnen gekrulde staart werd en wordt afgebeeld is die in het wapen van Noorwegen, waarvan de geschiedenis teruggaat tot in ieder geval de 13e eeuw (wapenzegel van Hakon V Magnusson). De tot nu toe oudst gevonden bronnen voor het wapen van Leeuwarden zijn de munten welke door de stad werden gesla gen, in ieder geval in de periode 1472 1493. Hierop wordt de leeuw met een naar binnen gekrulde staart afgebeeld. Dat is ook het geval bij de zegels (onder andere het secreetzegel) die uit diezelfde periode stammen en waarvan het tot nu toe oudst bekende exemplaar van 1490 dateert. Ook hier een leeuw met naar bin nen gekrulde staart, overeenkomstig de toen heersende mode. Pas in de loop van de tweede helft van de 16e eeuw wordt de naar buiten gekrul de staart meer en meer toegepast en zal deze ook hier de overhand krijgen, zoals uit het artikel van de heer Van Haersma Buma duidelijk naar voren komt. De stijl van uitvoering van heraldi sche wapens is evenals elke kunstvorm onderhevig aan de mode, afhankelijk van de heersende stijlperiode. Dit betrof niet alleen de vorm van het wapenschild, maar ook de uitvoering van de wapenfi guren en in het geval van familiewapens ook de vormgeving van het helmkleed. Dat er ruimte blijft voor verschillende uitvoeringen van de staart (en de leeuw) ligt ook in het feit dat deze niet expliciet wordt beschreven in de wapenbeschrij ving, die wordt vastgelegd bij Koninklijk Besluit. Een beschrijving als 'een gouden klimmende leeuw in blauw' laat de kun stenaar vrij in zijn uitvoering. Dat de regels in de middeleeuwen strik ter werden toegepast is mooi te zien aan het wapen in het zegel van Jamtland (Zweden), dat door de koning van Noor wegen in 1274 werd verleend. In het zegel

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 38