bladzijde 27 moet een correctie worden aangebracht. De laatste zin dient over eenkomstig de door Kuipers aangelever de versie te luiden: De Oude Vermaning- steeg, naast nummer 150 is bij de bouw van V D verdwenen'. LiC0Vac^t^i»2 37 werd het wapen van Noorwegen afge beeld, met ter onderscheiding de staart naar buiten gekruld Daarnaast kreeg het wapen nog een zoom. Naar aanleiding van de herdenking 'Leeuwarden 700 jaar stad' in 1985 heeft de Fryske Rie foar Heraldyk een voorstel tot een wapenverbetering bij het gemeen tebestuur ingediend. Deze verbetering hield in, dat er schild houders en de juiste kroon aan het wapen werden toegevoegd, en het voorstel om vast te laten leggen dat de staart naar binnen wordt gekruld, ter onderscheiding van de overige identieke leeuwwapens. Helaas is daar, ondanks de niet onwel willende houding van het toenmalige gemeentebestuur, niets mee gedaan. Het enige unieke van het Leeuwarder stads wapen is nu dan ook dat dit het enige wapen van een provinciehoofdstad is zon der schildhouders. Rudolf J. Broersma, tekenaar Fryske Rie foar Heraldyk 1Zie ook: Gemeentewapens in Nederland, VNG-Uitgeverij, 's Gravenhage, 1989; Inlei ding door mr. J.H. Keuzenkamp. Het Venophon radiotoestel Ondergetekende is auteur van het boek Het radiotoestel in de Tweede Wereldoor log. In dit boek komt de provincie Friesland prominent aan de orde. Dat feit was voor Omrop Fryslan aanleiding bij de introduc tie van mijn boek (in 2009) een interview in een radiouitzending af te nemen. Mijn boek is onder andere in het bezit van de bibliotheek van het Historisch Centrum Leeuwarden en het Fries Museum. Een van de thema's die in mijn boek nadrukkelijk aan de orde komen is de verplichte inlevering van radiotoestellen in ons land in mei 1943. Bij mijn onder zoek in de archieven van alle meer dan 1000 toenmalige gemeenten heb ik onder andere geregistreerd welke radiomerken (types en serienummers) zijn ingeleverd. Daarbij is mij opgevallen dat er sprake was van een radiomerk Venophon, waar van enkele tientallen exemplaren zijn ingeleverd, echter uitsluitend in het zuid westelijk deel van Friesland. In Neder landse verzamelingen is op dit moment maar één exemplaar van een Venophon- radiotoestel bekend. Dat toestel moet tus sen 1925 en 1932 welhaast in het genoem de gebied zijn gefabriceerd. Bekend is dat het afkomstig is van de laatste eigenaar uit Hennaarderadeel. Mijn vermoeden is dat de Venophon- toestellen in beperkte omvang en ook slechts in een beperkt deel van de periode 1925-1932 gemaakt zijn. Mijn naspeu ringen hebben een bedrijf boven water gebracht met Venophon in de naam: Tech nisch Handelsbedrijf 'Venophon' in Leeu warden. Dit bedrijf werd echter pas in juli 1932 opgericht door Jan van der Veen en echtgenote Th. R. Gerbl (Eksterstraat 10 in Leeuwarden) en hield zich bezig met de productie of plaatsing van oliestookinstal- laties. De inschrijvingen in het Handels register van de Kamer van Koophandel in Leeuwarden van dit bedrijf heb ik in kopie in mijn bezit. Het is niet uitgeslo ten dat de personen achter dit bedrijf vóór die tijd ook al actief waren met de pro ductie van radiotoestellen van het merk Venophon en na beëindiging van die acti viteit zich bezig zijn gaan houden met een ander technisch product. In een adreslijst van radiohandelaren uit een latere tijd (1941) kom ik in Mak- kum de hiervoor genoemde naam Gerbl weer tegen (als Wed. J. Gerbl), een wei nig voorkomende naam in Friesland en de rest van Nederland. Als dit niet het goede spoor is, zouden de volgende firma's Van der Veen in Leeuwarden kandidaten kun nen zijn van betrokkenheid bij het radio- merk Venophon: - Molenaar en Van der Veen, Leeuwerikstraat 38 - A. van der Veen, Achter de Hoven 107 - C. van der Veen, Ibisstraat 30 Deze laatste drie namen komen voor in hetzelfde adresboek van radiohandelaren in Leeuwarden van 1941. De naam van radiohandelaar A. van der Veen komt ook voor in advertenties in de Leeuwarder Courant uit 1927 en 1929. Het merk Veno- phon werd in de regio ook door (andere) radiohandelaren aangeboden. Mijn vraag aan u zal intussen wel duidelijk zijn. Kunt u mij, via de redac tie, informatie verschaffen over de persoon of firma die tussen 1925 en 1932 in Leeuwarden of in het zuidwestelijk deel van Friesland radiotoestellen fabriceerde? Voor mijn verder onderzoek zou het nuttig zijn contact te kunnen leggen met nakome lingen van de nu nog onbekende fabrikant. Wellicht is het nuttig er op te wijzen dat van alle provincies in het land uit de periode 1915-1930 wel enkele radiofabri kanten bekend zijn, behalve Drenthe en Friesland. Het zou erg mooi zijn als Fries land met Venophon in dit verband op de kaart gezet zou kunnen worden. Mijn publicaties over de geschiedenis van radiotoestellen, radiofabrikanten en radiomerken kunt u vinden op mijn web site www.oldradios.nl onder 'Mijn boeken en andere publicaties'. Het is mijn bedoeling over de geschie denis van het radiomerk Venophon een artikel te schrijven. Gidi Verheijen, Buchten De Oude Vermaningsteeg In de noot op bij het artikel van René Kuipers in het septembernummer, op Zou de steeg, die zich bevond tussen nummer 140 en 150 nu nog bestaan, dan liep hij dwars door het warenhuis. Zie ook de wijkkaart van wijk L uit 1876. De redactie Venophon radiotoestel Foto Ries Kruidenier

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 39