LcoVdiv<)t^i»ll 4 Faber van het HCL, eveneens door een vernuftige combinatie van documenten, waar Saskia was geboren en getogen, namelijk aan de Ossekop 11 in Leeu warden. Dat is nu het kantoor van de heren Anker en Anker, maar destijds het woonhuis van Rombertus Uylen- burgh, de eerste burgemeester van Leeuwarden die aan een universiteit had gestudeerd. Saskia kwam dus uit een intellectueel milieu en bleek gewend te zijn aan een leven op stand In de loop van mijn onderzoek schreef ik verhalen over alle personen die als het ware uit de Friese archiefstukken oprezen als boeiende familieleden van Saskia, met wie Rembrandt het overi gens zeer goed moet hebben kunnen vin den. Ik noem hier slechts: de éénogige professor Johannes Maccovius, die stijf in de leer, maar los in het leven werd genoemd. Daarnaast is er Gerrit van Loo, door Dirck Jansz afgeschilderd als een bon-vivant, bij wie Saskia in Sint Annaparochie zes tienerjaren door bracht. Een grote rol speelde ook huis vriend dominee Johannes Sylvius in Amsterdam, de man van Aeltje Uylen- burgh, die een wijs, maar bescheiden mens moet zijn geweest. Rembrandt tekende en etste meerdere malen het portret van deze huisvriend. Opmer kelijk is ook de marineman Frangois Coopal en zijn vrouw Titia die peetoom en —tante waren van alle kinderen van Rembrandt en Saskia. Saskia's zoon Titus werd zelfs vernoemd naar deze lievelingszuster en —schoonzuster Titia. Mijn onderzoek kon ik afsluiten in de loop van dit jaar, waarin het vier eeu wen geleden is dat Saskia werd gebo ren. Het resultaat is een verrassende tentoonstelling waarin alle mensen van het HCL, met Geart de Vries en Hester Postma voorop, hun hart en ziel hebben gestoken. Daarnaast is er het boek over Saskia's leven, geschreven aan de hand van de documenten, waarbij Rembrandt zelf de illustraties maakte. Dat boek mag ik nu aanbieden aan de heer Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden, en zijn dochter. De tentoonstelling 'Sporen van Saskia, vrouw van Rembrandt uit Leeuwarden' is tot en met 3 maart 2013 te bezoeken in het HCL. Venia aetatis', ofwel zakelijke onafhan kelijkheid heeft aangevraagd en gekre gen. Het desbetreffende document werd in 1982 gevonden in Tresoar. Het klapstuk was voor mij een dag boekfragment waaruit indirect te reconstrueren valt hoe Saskia het dorp Sint Annaparochie in 1632 moest ont vluchten en uiteindelijk in Amsterdam belandde. Daarmee is de veelgestelde vraag beantwoord hoe het mogelijk was dat Rembrandt trouwde met een meisje uit een 'uithoek' van Friesland. De details van dit verhaal worden toe gelicht op de tentoonstelling. Rond het jaar 2000 kreeg ik eindelijk tijd om wat betreft Saskia dan maar zelf de handen uit de mouwen te ste ken. Dat was wel nodig omdat zij steeds vaker een simpele figurant was gewor den op het Rembrandt-toneel. In die tijd vatte een Amerikaanse kunsthis torica Saskia's wezen aldus samen: ze was: 'lief, goedhartig, wat onnozel, een welopgevoede meid uit de provincie die door de beroemde kunstenaar en zijn stadse milieu werd overdonderd'. Dit werd geschreven in het jaar 2000. Eer lijkheidshalve moet ik bekennen dat de schrijfster hieraan toevoegde: 'naar de familie van Saskia zal nader onderzoek moeten worden gedaan'. Juist in die dagen gebeurden twee bijzondere dingen. In Londen werd het portret geveild van een 62-jarige dame die lang voor Rembrandts moeder was aangezien. Zij bleek toen Aeltje Uylen- burgh te zijn, een volle nicht van Saskia. Aeltje is Saskia's steun en toeverlaat geweest in Amsterdam, toen ze haar geboortegrond achter zich had gelaten. Ook in het jaar 2000 onthulde Jan Door Rembrandt rond 1636 vervaardigde pentekening 'Saskia in het venster' Collectie Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 6