LiC0Vac^t^i»2 7 De Westerplantage in 1909. Wat opvalt is dat de voorzijde van de bebouwing destijds nog op de Torenstraat was georiënteerd. We zien hier dus tegen de achterzijde van de panden aan Annes probeerde als koopman de kost te verdienen. Het is niet bekend hoe de eer ste jaren in Leeuwarden verliepen, maar waarschijnlijk zat het het gezin niet mee, want in de loop van 1884 maakten ze plan nen voor een verhuizing naar Amsterdam in de hoop het daar beter te krijgen. Het vertrek was gepland op 29 december 1884, maar Auke Annes werd ziek en het vertrek naar Amsterdam moest worden uitgesteld. Op 17 oktober 1885 overleed Auke Annes, slechts 46 jaar oud. De oudste zoon, Anne Aukes, dan 18 jaar, nam mede de zorg op zich voor zijn moeder Saakje, zijn zuster Hinke (Hendrika) van 19 jaar en zijn jon gere broer Meindert van 15 jaar. De verhuizing naar Amsterdam was door de dood van vader Auke Annes op de lange baan geschoven, maar op 20 novem ber 1890 vestigen zoon Anne Aukes, broer Meindert en zijn moeder zich toch nog in Amsterdam. Moeder werd naaister, Anne Aukes ging als timmerman aan de slag en Meindert probeerde als koopman zijn kost te verdienen. Hinke, de oudste van de kinderen, was al eerder naar Amster dam vetrokken om daar als koopvrouw in garen en band haar kost te verdienen. Op 3 april 1891 kwam het gehele gezin weer naar Leeuwarden, waarschijnlijk ook omdat moeder Saakje hertrouwde met de weduwnaar Jelmer David Sluiter. Het gezin ging wonen in de Mariabuurt nummer 163 (nu het parkeerterrein van scholengemeenschap Comenius, Achter de Hoven). Saakje overleed in 1896, op de leeftijd van 56 jaar. Grootvader Anne Aukes Grootvader Anne Aukes Rauwerda was een echte koopman en zeer ondernemend. Terug in Leeuwarden begon hij met zijn broer Meindert op de Breedeplaats num mer 7 in Leeuwarden een winkel in krui denierswaren en klompen. Een foto uit 1898 toont een grote schare bewoners die poseren voor de winkel met een stel grote klompen aan de gevel als uithangbord. 'Onder de grote klompen' noemde men het gezellige winkeltje. Die grote klom pen, met lood bekleed, hebben er zeker tot 1975 gehangen, toen zoon IJpe Rauwerda met de winkel stopte. De klompen kwamen soms per schipvol uit België. Ze werden uitgeladen 'achter de Tun'. De gehele kade van de Wisses- dwinger lag dan vol. Achter de winkel op de Breedeplaats was een pakhuis; een voormalige woning die gebruikt werd voor de opslag van onder andere de klompen. Iedereen droeg eigenlijk klompen. Kinde ren waren er blij mee als ze met sinter klaas, kerst of hun verjaardag een paar nieuwe kregen. Meindert, de jongere broer werkte in de winkel en regelde de verkoop. Grootvader Anne Aukes was de ondernemer, die behal ve als winkelier ook actief was als strijk geldschrijver bij veilingen van huizen. Bij zijn overlijden bezat hij naast de winkel op de Breedeplaats nog tientallen huizen, die werden verhuurd. Grootvader Anne Aukes trouwde op 29 januari 1906 met Juliana (Jeltje) Poelsma, 33 jaar, uit Leeuwarden. Het paar ging wonen boven de winkel. Achtereenvolgens werden vier tweelin gen geboren en - hoe bestaat het - telkens waren het een jongetje en een meisje. Auke, mijn vader, en Boukje vormen het eerste tweelingpaar. Van de tweede twee ling IJpe en Saakje komt IJpe al gauw te overlijden, maar toen de volgende tweeling weer uit een jongetje en een meisje bestond, kon de eerste weer IJpe en het meisje Henderika (Riekje) worden genoemd. Daarna volgde tot verrassing van ieder een nóg eens een tweeling, Dominicus en Johanna, maar om het helemaal te gek te maken werd op de zevende verjaardag van de oudste tweeling nog een meisje geboren dat de rij sloot, Meintje. Dominicus over leed op 20 mei 1912. Grootvader Anne Aukes overleed in 1948. De winkel op de Breedeplaats was voor de oorlog een goed lopende krui denierswinkel in een toen kinderrijke buurt in de Leeuwarder binnenstad. De twee gezinnen met totaal ruim 20 perso nen verdienden een goede boterham. In de jaren na de oorlog, toen zoon IJpe de zaak dreef, zou het door de omstandighe den bergafwaarts gaan met de zaak. Het grootwinkelbedrijf kwam opzetten en de binnenstad ontvolkte door de bouw van nieuwe wijken buiten het stadscentrum en de afbraak van afgekeurde arbeiders woningen. De bestaansmogelijkheden van de vele kruidenierswinkels in de binnen stad werden daardoor danig beperkt. De gezellige kruidenierswinkels verdwenen net als veel andere buurtwinkels uit het stadsbeeld. Omdat IJpe Rauwerda geen opvolger had, sloot hij in 1975 de deur.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 9