aaL&roiMiiiBiMnai De cichoreiverwerking in Leeuwarden KOFFIE SURROGAAT Is «ver.il verkrijgbaar, 3 cl. per pakje van (jlO kilo es 7 cl. per pakje van IJ4 kilo. LiC0Vac^t^i»2 René Kuipers Tijdens de Franse tijd in Nederland (1795-1813) stelde Napoleon, die in oorlog met Enge land was, het Continentaal Stelsel in, waardoor alle handel tussen het Europese continent en Engeland verboden was. Door dit embargo op alle Britse produkten kregen we geen koloniale waren, zoals koffie, meer in onze winkels. Men zocht, net als bij een soortgelijk pro bleem in de Tweede Wereldoorlog, naar een alternatief voor koffie, namelijk surrogaat koffie, gemaakt uit de wortel van de cicho- reiplant, ook wel 'peekoffie' genoemd (pee is een oud woord voor wortel). Wat smaak betreft lijkt dit caffeïnevrije namaakpro- duct op koffie, die echter veel duurder is. Cichorei (Latijn: Cichorium intybus), ook geschreven als onder andere 'cichorij' en in het Fries als 'sükerei', wordt nog steeds geteeld, omdat in de wortel insuline wordt opgeslagen dat als glucosevervanger wordt gebruikt bij behandeling van suikerziekte. In een artikel in de Leeuwarder Courant wordt in 1951 vermeld, dat het nog geen honderd jaar geleden was dat vijftienhon derd hectare van Frieslands cultuurbodem was beteeld met de cichoreiwortel. Ons gewest was toen niet minder dan 102 fabrie ken en drogerijen rijk. Vooral de zandgron den van de Walden waren zeer geschikt voor de verbouw. In tegenstelling tot kleigrond kwamen van het zand 'schone' knollen die zich gemakkelijker lieten verwerken. Lange De wilde cichoreiplant tijd was Dantumadeel, waar wel 20 droge rijen stonden, in ons land de grootste produ cent van cichorei. Van de totale Nederlandse productie kwam daar in de topperiode bijna 40% vandaan. In museum De Sükerei in Damwoude is een cichoreidrogerij gerecon strueerd. De eerste die hier in Friesland de cicho reiwortel kweekte en later ook experimen teerde om de wortels te roosteren, was dominee, pedagoog en schoolhervormer Johannes Henricus Nieuwold (1737-1812), die sinds 1770 predikant in Warga was. Hij droogde de cichoreiwortel, waarna hij ze met een koffiebrander voor gebruik geschikt maakte. Volgens de uitgave van I.J. Brug- mans De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw waren er in de periode 1813 1870 in Leeuwarden zes cichoreifabrieken, waar tezamen 100 volwassenen en 50 kin deren werkten. Het produktieproces De verwerking van de wortelen was zeer arbeidsintensief. Ze werden eerst gewas sen; vrijwel alle drogerijen stonden daarom in de nabijheid van water. Daarna werden de wortelen gesneden of gestampt met een stampmes in een zogenaamde stamp- bak. Soms gebeurde dit zware werk met een stoommachine. Na het wassen en snij den moesten de stukken cichorei meteen worden gedroogd, hetgeen plaatsvond op zogenoemde eesten (ovens), verhitte vloeren die met turf werden gestookt. De arbeiders moesten, in een zeer vochtige en warme omgeving, om het kwartier de cichorei harken om het meeste vocht uit de worte len te laten verdampen. Na dit drogen werd de cichorei op de droogzolder opgeslagen. Bij een in 1892 door de regering ingesteld lan- prima kwatttatt Advertentie Leeuwarder Courant, 1906 delijk onderzoek naar de arbeidsomstandig heden verklaarden arbeiders uit Dantuma- deel, dat zij bij zeer hoge temperatuur bijna 100 uur per week moesten werken voor een loon van vier gulden per week. Na het drogen, waarbij 80% van het vocht er uit werd gehaald, werd de gesneden cicho rei (cichoreibonen) van de cichoreidrogerij naar de cichoreifabriek gebracht en daar in gesloten trommels verder verhit. Daar kreeg de cichoreiboon zijn bruine kleur en karamelsmaak en werden de bonen gema len en verpakt. Om de enigszins bittere smaak van de koffiecichorei te verbeteren ontwikkelde Herman Buisman, koffiebrander in Zwart sluis, in 1867 de nu nog bekende Buisman

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 10