LiC0Vac^t^i»2 9 Koffiestroop, bestaande uit gebrande geka- ramelliseerde glucosestroop en melasse, die wordt gebruikt als toevoeging bij de koffie en niet als vervanger hiervan. In 1921-1922 begon ook de firma M.A. Bokma de Boer in Leeuwarden met het produceren van kof- fiestroop onder de merknaam Frisia. Leeuwarder cichoreifabrikanten De eerder genoemde dominee Nieuwold kreeg in Warga steun van Gerbrand Sybrandi, die aan de brug in Huizum in 1779 de eerste Friese cichoreifabriek oprichtte, de wortels in ovens droogde en met fijne handmolens maalde. In Leeuwar den was de winkelier Frans Edzard Crop (1773-1844) bij de Vischmarkt de eerste, die een cichoreifabriek met paardenmolen achter zijn huis vestigde. In 1813 begon Willem ter Horst (1785 1870) een cichoreifabriek op de Oldegali- leën, die in 1819 werd vernieuwd en ver groot en in 1831 en 1836 werd uitgebreid met nieuwe pakhuizen en schuren. Voor de werklieden werden daar 24 woningen gebouwd. Een windmolen werd in 1842 op de fabriek gezet. Er zijn tijden geweest dat er zo'n zeventig personen werkten. Door Sierk Hijlko ter Horst en Jacob van Hulst werd de onderneming in 1895 omgezet in een vennootschap onder de naam Firma W. ter Horst Co. Op 16 oktober 1916 brak er brand uit in deze cichorei- en peekof- fiefabriek van de latere eigenaar, de heer S. Kooistra, waarbij de voorraadschuur en minstens 100.000 kilo aan cichoreiwortelen verloren gingen. In 1920 werd de fabriek aan de Oldegalileën geveild, waarmee een einde kwam aan de onderneming van de Firma ter Horst. Op 22 januari 1828 verkocht notaris Kutsch op autorisatie van de Rechtbank een 'Huizinge met Cichorei-fabrijk en Brande rij' op het Schoenmakersperk (G no. 171) bij finale toewijzing. Eigenaresse was de weduwe van Leendert Alberts de Boer, 'Chi- coreij Fabrikeur', een broer van de hierna te noemen Mindert Alberts de Boer, later geheten Mindert Alberts Bokma de Boer. Op 9 oktober 1832 deelde weduwe J.G. Heuveldop mee dat zij een cichoreifabriek had opgericht. In de nacht van 13 novem ber 1847 ontstond er een felle brand in de fabriek met een daarop geplaatste, in 1842 gebouwde windmolen, tevens weve- rij en spinnerij van de gebroeders H. J. Heuveldop op het Zuidvliet (L. no.151). In augustus 1856 werd de firma failliet ver klaard. Gerrit Bockes Bokma stichtte in 1797 een cichoreifabriek aan de Dokkumertrekweg bij de Oude Meer waar, zoals hierna wordt omschreven, tot 1963 de cichoreibereiding door zijn opvolgers werd voortgezet, vanaf de officiële oprichtingsdatum 1801 onder de firmanaam M.A. Bokma de Boer. De fabriek bleef tot 1854 eigendom van de familie en werd daarna verkocht, maar de naam bleef gehandhaafd. Het bedrijf werd in 1820 aangedreven door een rosmolen en had 23 mensen in dienst. In 1904 adverteerde men in de Leeuwar der Courant met 'Gezondheids- en Radix- koffie uit de Stoom-Cichoreifabriek van M.A. Bokma de Boer overtreffen alle andere merken cichorei'. In 1906 verschijnen advertenties met de naam Mokka, dat 'de nieuwste, zuiverste, zindelijkste, smakelijk ste cichorei is', vernoemd naar de Arabische havenstad Mokka in Jemen, beroemd om zijn koffiesoort. Op de Nijverheidstentoon stelling te Leeuwarden behaalde de cicho rei Mokka in 1906 een 'Gouden Medalje', de hoogste onderscheiding, waarmee men trots adverteerde. Firma M.A. Bokma de Boer De dochter van de hiervoor genoemde Gerrit Bockes Bokma, Wijtske Ger- rits Bokma, trouwde op 27 oktober 1799 in Leeuwarden met Mindert Alberts de Boer. Uit dit huwelijk werd een zoon Gerrit geboren, die in zijn overlijdensakte 'Cichoreifabrikeur' wordt genoemd. Op 26 juli 1807, na het overlijden van Wijtske, huwde hij met zijn schoonzuster Jetske Gerrits Bokma. In het burgerregister van Leeuwarden liet hij zich in 1811 inschrij ven als Mindert Alberts Bokma de Boer. Uit dit tweede huwelijk van Mindert werden zes kinderen geboren, waar van twee kort na de geboorte zijn over leden; de andere kinderen zijn dochter Catharina en de zonen Wijtze, Albertus en Schelte. Wijtze wordt in zijn huwe lijksakte 'Cichoreij Fabrikant' genoemd. Albertus werd predikant en kreeg een dochter genaamd Sjoukje Maria Dide- rika Bokma de Boer, later bekend als de schrijfster Nynke van Hichtum, die gehuwd is geweest met de socia listische leider Pieter Jelles Troelstra. De jongste zoon Schelte, wordt in de geboorteaktes van zijn kinderen aange duid als 'koopman'. Bij het overlijden van Mindert werd door de weduwe J.G. Bokma Cichoreifabriek W. ter Horst Co. circa 1890

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 11