liujjgs LiC0Vac^t^i»2 10 De cichoreifabriek van M.A. Bokma de Boer aan de Dokkumertrekweg rond 1950 in de rouwadvertentie in de Leeuwar der Courant van 8 mei 1835 onder N.B. gemeld: 'De Affaires zullen door mij en mijne Zonen, op denzelfden voet en onder denzelfden naam worden voortgezet'. Volgens een koopakte van 22 juli 1853, wordt door Schelte Bokma de Boer te Leeu warden en toeziend voogd Bokke Alberts Bokma te Marrum 'een huizinge en cicho- rijfabriek te Leeuwarden' verkocht voor een koopsom van ƒ14.000,- aan olieslager Epke Roos van Mesdag te Akkrum. Epke Roos van Mesdag had tot 1 mei 1852 een oliemolen Het Fortuin in Heerenveen. Hij was tevens eigenaar van de stins Donia- state in Burgwerd, ook wel genoemd Nieuw Ockinga. Bij akte van 23 juli 1853 ver leent hij, via het kantongerecht in Hee renveen, handlichting aan zijn zoon Jacob van Mesdag tot het drijven van een cicho- reifabriek onder de naam Firma M.A. Bokma de Boer te Leeuwarden met de daaraan verbonden handel. Jacob wordt in zijn huwelijksakte uit 1857 'cichoreifa- brijkant' en in zijn overlijdensakte 'agent van de Nederlandsche Bank' genoemd. Op 4 juli 1871 bericht de Leeuwarder Courant over een hevige brand, die de vorige dag in het gebouw van de stoom- cichoreifabriek aan de Dokkumertrekweg van de heer Jac. van Mesdag was ontstaan. Door de onvermoeide inspanning van de brandweer kon de brand in ruim een uur worden bedwongen. De onmiddellijk aan het fabrieksgebouw belendende molen, werkplaatsen en woning van de eigenaar en een zeer aanzienlijke hoeveelheid turf, maar ook een groot deel van het fabrieks gebouw waren bewaard gebleven. In 1869 werd de in 1856 geplaatste windmolen ver vangen door een stoommachine voor de aandrijving van de fabriek. Op 11 maart 1873 werd Van Mesdag ook eigenaar van de wind- en stoomoliemolen De Eendracht voor een koopprijs van ƒ14.628,-. Hij beveelt zich beleefdelijk aan voor de levering van puike raap- en lijnkoeken. Agent Nederlandsche Bank De directie van de Nederlandsche Bank maakte bekend dat per 1 juli 1879 de heer Jacob van Mesdag, lid van de Kamer van Koophandel enzovoort, is benoemd tot tweede agent te Leeuwarden. Op 19 juni 1879 bood hij de vanouds beroemde cicho- rij- en peekoffiefabriek, gedreven onder de naam Fa. M.A. Bokma de Boer en de wind- en stoomoliemolen De Eendracht te koop aan wegens 'verandering van werk kring'. Beide fabrieken waren volgens hem zeer gunstig gelegen aan de Dok kumer Ee bij Leeuwarden. De verande ring van werkkring zal zijn benoeming bij de Nederlandsche Bank zijn geweest. Koper van molen De Eendracht was op 11 augustus 1879 Martijn Adolf Frauendorff te Leeuwarden. Van deze molen resteert thans nog een gedeelte van de romp aan de Dok- kumertrekweg. Volgens een verslag in de Leeuwarder Courant van 28 augustus 1926 ter gelegenheid van het 125-jarige bestaan, werd in 1879 de fabriek verkocht aan de heer P. Dijkstra, uit wiens handen ze in de loop der tijden overging in die van de heer J. de Haan. Of dit juist is, is niet precies na te gaan. Wel is er een koopakte bekend van 25 oktober 1879, waarin een koop wordt geslo ten tussen de (ongehuwd gebleven) koopster Fokje Dijkstra te Leeuwarden en de ver kopers Sytske van der Goot (weduwe van Epke Roos van Mesdag) en haar zoon Jacob van Mesdag. Wellicht hebben de broer van Fo(c)kje, fabrikant Pieter Dijkstra en later haar zwager koopman Jan de Haan (1850 1891) de leiding van het bedrijf gehad. In de Leeuwarder Courant van 8 janu ari 1904 werd door notarissen Ottema en Schmidt de publieke verkoop aangekon-

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 12