LiC0Vac^t^i»2 11 Huize Madjoe, aan de Dokkumertrekweg nr. 48 in mei 1966 digd van de 'zeer gerenommerde en in volle werking zijnde Stoom-Cichoreifabriek, in eigen gebruik van Firma M.A. Bokma de Boer aan den Dockumertrekweg en groot- scheepsvaarwater de Dockumer Ee, nabij Camstraburen, Leeuwarden'. Bij een finale verkoop op 3 februari 1904 werd het heren huis met cichoreifabriek aan de Dokkumer Ee gekocht door Jan Meijers uit Diepenheim voor ƒ9.005,- van Fokje Dijkstra en haar zuster Sjoukje, weduwe van Jan de Haan. In 1915 werd een aanbesteding gehouden voor het bouwen van een cichoreifabriek op een vrij terrein aan de Dokkumer Trek- weg, onder architectuur van de heren D.B. Kalma en J. Vonk, architecten te Leeuwar den. Het werk werd gegund aan de laagste inschrijver, C.H. Ettema te Franeker voor ƒ32.755,-. Bij besluit van 28 januari 1916, overeenkomstig art. 8 van de Hinderwet, brachten b&w van Leeuwarden ter kennis van het publiek vergunning te hebben ver leend aan J. Meijers, handelende onder de Firma M.A. Bokma de Boer, tot het oprich ten van een fabriek voor het maken van cichorei en het bereiden van koffie-extract aan de Dockumertrekweg, E 834. De nieuwe fabriek werd elektrisch aangedreven. In het exploitatiejaar 1915-1916 vond de grootste omzet plaats, namelijk 1.585.422 kilo. Vanaf 1921-1922 met een omzet van 477.372 kilo liep deze omzet steeds verder terug met nog een opleving in de Tweede Wereldoorlog (1940-1941: 609.100 kilo). Villa Madjoe In 1916-1917 werd op het fabriekscom plex als directeurswoning de fraaie villa Madjoe (Maleis voor Vooruit), vlak bij de huidige Eebrug gebouwd. De heer Meijers was vroeger in Nederlands Indië (Bondo- woso) woonachtig en werkzaam geweest. In 1972 werd de villa gesloopt ten behoeve van de bouw van het bejaardentehuis van de Charlotte en Johanna Stichting. Een verzoek aan de gemeente van de heer Meij- ers en zijn medewerker Andreus Everhar- dus van Nimwegen van 15 maart 1920 om op de oude plaats van de cichoreifabriek subsidie te verlenen voor de bouw van 16 kleine middenstandswoningen 'Besuijen- Oord' werd afgewezen. In 1941 werd de oude plaats nog aangeduid als opslag plaats van grind en is thans onderdeel van de Kenniscampus. Op 14 november 1922 werd het bedrijf omgezet in de Naamloze Vennootschap Cichorei- en Peekoffiefabriek M.A. Bokma de Boer, waarbij de heer Van Nimwegen werd benoemd tot directeur en de heer Meijers tot enig commissaris. Na het overlijden van de heer Meijers nam zijn schoonzoon, de heer L. Bottema uit Brussel, de leiding van het bedrijf over en werd in 1945 directeur. Vrieshuis In 1949 besloot men de bovenste twee van de vijf etages en de kelder van de fa briek, die reeds lang te groot was voor de productie van peekoffie om te bouwen tot koelhuis, waarvoor vooral van de zijde van de Friese fruittelers belangstelling was. Met de veilingen te Leeuwarden en Berlikum waren reeds relaties aange knoopt en met dit koelhuis hoopten de fruittelers een regelmatiger en meer over het jaar verdeelde afzet te verkrijgen. De Leeuwarder Courant schreef in 1950 dat de fabriek van N.V. Bokma de Boer een van de drie cichoreifabrieken in Ne derland is die nog regelmatig draait. Het beroep van cichoreibrander lijkt echter ten dode opgeschreven. In Friesland werden sinds 1932 al geen cichoreiwortelen meer verbouwd, maar van elders aangevoerd. Bij het 160-jarig bestaan van de fabriek in 1961 waren er al onderhandelingen met het Franse bedrijf Cichorei Leroux uit Orchies bij Lille. Op 28 mei 1962 werden de belan gen overgedragen aan dit bedrijf, dat in april 1963 in Leeuwarden definitief stopte met de fabricage van cichoreiproducten. Op 8 mei 1967 werd de N.V. Vrieshuis Bokma de Boer opgericht met de heer Bottema als directeur; in 1970 besloot de gemeente Leeuwarden de percelen met opstalllen (vrieshuis en werkplaats) aan te kopen voor een koopsom van ƒ189.050,-. In 1974 besloot de gemeenteraad het bouw terrein aan de Staat der Nederlanden te verkopen ten behoeve van de te bouwen Hogescholen. Begin 1976 werd begonnen met de sloop van het eens zo markante fa brieksgebouw van een bedrijf, dat 162 jaar, vanaf 1801 tot 1963, onder de firmanaam M.A. Bokma de Boer in Leeuwarden de cichorei verwerkte, als één van de eerste maar ook één van de laatste in het land.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 13