LiCOVac^t^i.2 14 Protest tegen de voorgenomen sloop van hotel De Klanderij aan het Zuiderplein in januari 1973 Foto: Leeuwarder Courant aandacht ('er moet werkelijk iets gebeu ren mensen: Kraaktie') en door daad werkelijke kraakacties en de nog steeds heersende woningnood, groeide het aantal sympathisanten. De druk op de woning markt werd groter, door de komst van steeds meer studenten naar Leeuwarden en de wens van de babyboomgeneratie om zelfstandig te wonen. Najaar 1970 ontruimde de politie twee pandjes in de Sint Anthonystraat waar een groep van acht krakers al enkele maanden had gebivakkeerd. Woordvoer der en leider van de groep, Jan Brugman, ging na de ontruiming opnieuw naar binnen, barricadeerde de deur, ram melde op een ontstemde gitaar en gaf aan de strijd voort te zetten. In de Land- buurt voerde de gemeente in die jaren een passief aankoopbeleid. Woningen die daadwerkelijk te koop werden aan geboden, werden gekocht en na verloop van tijd gesloopt. Om in aanmerking te komen voor een rijkssubsidie, diende de gemeente tot sloop over te gaan binnen twee jaar na aankoop. Het 'hier en daar' aankopen en slopen had negatieve conse quenties voor de rest van de buurt. Leeg staande panden werden geplunderd en/ of in brand gestoken. Door sloop ontston den gaten in de straatwand. De druk op de gemeente werd groter om de gekochte panden zo lang mogelijk een woonbe stemming te laten houden. Door diverse kraakacties vestigde zich een nieuwe groep bewoners (studenten, jongeren, kunstenaars en dergelijken); een alter natief leefklimaat bloeide op, gaandeweg 'gelegaliseerd' door een saneringscon tract. Een bescheiden huurbedrag werd betaald, aansluiting van gas, water en licht werd geregeld, met de voorwaarde dat de 'huurder' direct zou vertrekken als afbraak noodzakelijk werd geacht. Die noodzaak kwam er met de plannen voor nieuwbouw in het gebied. Diverse kraakacties vonden in 1975 plaats aan de Willemskade NZ. Een aan Hippo gelieerde groep kraakte een pand dat in eigendom was van de ABN en voor heen in gebruik bij het Arbeidsbureau. De groep deponeerde de eerste nacht een envelop met zestien losse guldens in de brievenbus van de bank, als een 'symbo lische huur'. Snel volgde de ontruiming. Een vroege passant die het gadesloeg, toonde weinig empathie: 'Gooi ze in de gracht!' Het Kloppend Hart Vanuit de politieke groepering Axies werd in 1971 de actiegroep Het Kloppend Hart opgericht: een actiegroep die zich zorgen maakte over de toestand en de toekomst van de Leeuwarder binnenstad. Het gedachtengoed van Axies kon op deze wijze, langs niet-politieke weg, vrijelijk tot uitdrukking gebracht worden. Kraak- acties van de groep waren vooral gericht tegen de 'city-vorming', met de gevreesde verkeersdoorbraken, de geplande komst en uitbreiding van kantoren in en rond de binnenstad, ten koste van karakteristieke stadsgedeelten. Begin 1972 namen ruim 50 jonge ren deel aan twee kraakacties in de Torenstraat. Acties uit protest tegen de afbraakplannen in de omgeving van het Oldehoofsterkerkhof, ten behoeve van uit breidingspannen van de AGO ('Ago go'). Dat de panden aan de oostkant van de Torenstraat niet meer te redden waren, besefte de groep terdege. Maar de actie was er juist op gericht te voorkomen dat ook panden aan de westkant van de Kleine Kerkstraat en het blok tussen Toren straat en Westerplantage plaats zouden moeten maken voor kantoren. Een groep van tien actievoerders drong aan de voor avond van de geplande sloop de panden binnen. Een snelle actie, met een al even snelle ontruiming door de opgetrommelde politie. De aanwezige cameraploeg van het NOS-journaal (getipt via het netwerk van Sikke Doele) bleek echter geen goede beelden te hebben. Diezelfde nacht werd een nieuwe kraakactie op touw gezet, keurig gefilmd en de avond erop op de lan delijke televisie uitgezonden. Een jaar later werd een soortgelijke actie uitgevoerd, nu met de bezetting van hotel De Klanderij. Inzet was de afbraak daarvan te voorkomen ('geen zwijnerij met De Klanderij'). Om geen sympathie te verspelen bij de Leeuwarder bevolking werden de kosten van een vernield ruitje (ƒ18,75) vergoed. Diezelfde nacht werd het hotel ontruimd, met opnieuw beelden door het wederom getipte NOS-journaal.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 16