LiC0Vac^t^i»2 15 De Kazerne In februari 1978 werd in de Beurs een grote manifestatie tegen de woningnood georganiseerd. Na afloop daarvan trok een geplande demonstratieve optocht door de stad, eindigend op het Hoeksterpad, waar diezelfde middag de Prins Frede- rikkazerne was gekraakt. De kazerne, in eigendom van Domeinen, stond al enkele jaren leeg nadat deze in 1975 nog als tijde lijk opvangcentrum voor Surinamers had gediend. De krakers verklaarden geen binding te hebben met de manifestatie en demonstratie; de actie was op dit moment gepland vanuit de verwachting dat de politie vooral bij de demonstratie aanwe zig zou zijn, daarmee het risico van een voortijdige ontdekking verkleinend. Ove rigens had de groep in de voorbereiding ook nog contact gezocht met gemeente raadslid en ervaringsdeskundige Piet van der Wal (Axies). Hij plaatste vraagtekens bij het beoogde 'onbeheersbare' kraak- object, maar adviseerde desalniettemin de krakers een schijnbeweging te maken in de richting van het leegstaande hotel De Bleek, daarna af te buigen en snel de kazerne te bezetten. Aldus geschiedde. De vijftig a zeventig krakers deelden mee in de kazerne te gaan wonen om zo een bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van de woningnood. De politie greep niet in en drukte de nieuwe bewo ners op het hart voorzichtig te zijn met vuur en geen vernielingen aan te richten. We zien elkaar nog wel eens weer' riep de vertrekkende politie. Die politie was overigens gewaarschuwd door de padvin- dergroep Impeesa, die van Domeinen tij delijk gebruik mocht maken van een bijge bouw op het terrein. 'De krakers bezorgen ons een enorme last' aldus de groep. De krakers installeerden zich met meege bracht slaapgerei en proviand op de zol derverdieping. Elektriciteit was aanwezig, water nauwelijks en verwarming (febru ari!) al helemaal niet. Na een paar maanden was er nog een vaste groep van zo'n veertig bewoners. Geleidelijk aan werd het rustiger, na een beginperiode met dreigementen en inge gooide ruiten door (buurt)jongeren. Op initiatief van Domeinen werden de ramen op de begane grond met planken dicht getimmerd om verdere vernielingen van buitenaf te voorkomen. Een groot aantal kamers was inmiddels geverfd en inge richt, de eerste bewonersvergaderingen gehouden, een keukenploeg samenge steld, een soortement bioscoop ingericht, een begin gemaakt met de tuininrich ting en plannen voor een eigen energie voorziening gesmeed. In mei waren de bewoners gastheer voor een jongerenma- nifestatie over jeugdproblematiek. Toch trok de kazerne tegelijkertijd ook andere 'gasten', met minder aansprekende ideeën en idealen. In juni 1978 eiste Domeinen bij de rechter een ontruiming. 'Vooral de brand gevaarlijke situatie op dit moment, de aan het complex toegebrachte schade en een maatschappelijke ongewenstheid' lagen aan deze eis ten grondslag. De schade zou tegen de ƒ100.000,- bedragen. De maat schappelijke ongewenstheid zou blijken uit de bezwaren van buurtbewoners, buurtcentra, gemeente en politie. Al snel volgde een voor de krakers negatieve uit spraak, met de eis tot ontruiming binnen 48 uur. De rechtbank baseerde zich daarbij met name op het brandgevaar. De eis had (vanzelfsprekend) niet alleen betrekking op de drie gedaagde bewoners, maar ook op 'de hunnen en hun eigendommen'. Een deel der bewoners had woonruimte achter de hand gehouden, een ander deel vertrok naar de Prins Hendrikstraat en trok in de leegstaande panden die gesloopt zouden gaan worden ten behoeve van de nieuw bouw voor de ABN. Domeinen gelastte ook dat kanovereniging De Hydronauten en de padvindersgroep het complex verlieten. Uiteindelijk zou eind 1982 de verbou wing van de kazerne starten. De gemeente nam het complex over van Domeinen. Eerdere plannen voor huisvesting van de Centrale Bibliotheekdienst, de dienst Stadsontwikkeling, onderwijs en een parkeergarage, sneuvelden. Samen met toekomstig exploitant Woningbouw vereniging Beter Wonen en de Koöpera- tieve Architectenwerkplaats, werd een plan gemaakt (en uitgevoerd) voor bijna tweehonder kleine woningen, met name bedoeld voor jongeren. Nieuwe kraakacties Koninginnedag 1980 kraakte een veertig tal jongeren drie luxe panden aan de De Ruyterweg. De drie panden, onderdeel van een rij van twintig, stonden ruim een Bezetting van de Prins Frederikkazerne aan de Nieuwekade, 25 februari 1978 Foto: Leeuwarder Courant half jaar leeg. Gaandeweg de dag werden er steeds meer dreigementen geuit rich ting de krakers, waardoor deze de panden vroegtijdig verlieten en politiebescher ming verzochten. Met busjes werden de krakers weggebracht en op verschillende punten in de stad afgezet. Een half jaar later kraakte Hendrik de Walle de modelwoning aan de De Ruyter- weg. In kort geding antwoordde hij op de vraag van de rechtbankpresident waarom hij juist dit huis had uitgekozen: 'Het is goed voorzien, meneer de president, ik neem elke dag een kuipbad'. Eigenaar Jan Riedstra: 'Gas, water en licht waren afge sloten. De man deed zijn behoefte gewoon in de badkamer. Daar hebben de schoon makers nog een hele kluif aan gehad'. Met een groep krakers in Oud Oost (Kalverstraten en omgeving) sloot de Ver eniging voor Volkshuisvesting een zoge noemde bruikleenovereenkomst. Dat hield in, dat na de afgesproken maand opzeg termijn de krakers hun huizen zouden moeten verlaten. Die huizen werden ver-

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 17