BEWOON LEEGSTAND: EENSCHAND! LiC0Vac^t^i»2 16 ro fonnn1 "ODODDDCnCDC tnncEstrcDcot riccc do nni\ DDDccDnoDoncDcrinooDonb QDfitn ornano ur no nroDOOOl ranonr Krakersaffiche Collectie: Internationaal Instituut voor Soci ale Geschiedenis (IISG) volgens benut als wisselwoningen voor bewoners ten tijde van de renovatie van hun eigen woning. In 1985 kraakte de groep Kots voor één nacht het hoekpand Oude Oosterstraat- Heerestraat. 'De bouwvak zit er op, dus het sloopseizoen breekt weer aan', stelde Kots, uit protest tegen de uitbreiding van het Provinciehuis. 'Leeuwarden 700 jaar, slopen maar' was de pakkende tekst op een door de groep ontworpen affiche. Bij de ontruiming in 1990 van voorma lig café De Leeuw aan het Maria Anna- straatje, werd zelfs door een agent een pistool getrokken, toen een van de krakers een dreigende houding aannam. Plaats vervangend korpschef Gerard Jorna achtte dat een onjuiste handeling om ver volgens toch op te merken dat kraken feitelijk niet nodig is omdat 'voldoende betaalbare woonruimte in Leeuwarden beschikbaar is'. De politie hanteerde in die tijd de regel dat wanneer iemand minder dan 24 uur in een leeg pand zit, hij of zij op heterdaad betrapt is, en er uit moet. De kraak in 1992 van Gedempte Kei zersgracht 13 werd met een pamflet onderbouwd: 'Er is geen geld voor sociale woningbouw en voor renovatie. Intus sen stromen golven bankbiljetten naar de stadsschouwburg, naar het stadskantoor en Johnny's swimming pool'. Met 'Johhny' werd ongetwijfeld toenmalig burgemees ter John te Loo bedoeld. In 1993 werd op de (toen) leegstaande school aan de Druif streek een spandoek opgehangen met de tekst 'Kraken gaat door' en werden de sloten van de voordeur dichtgekit. De eige naar van het pand, advocatenkantoor Trip 6 De Goede, werd op de hoogte gesteld van de kraak van hun recente aankoop. Een dag later werd gestart met de 'ont ruiming' door de politie. Na het openbre ken (en vernielen) van de voordeur bleek echter dat niemand aanwezig was en ove rigens ook niemand binnen was geweest Het in 1993 gekraakte pand Noordvliet 7 bood woonruimte aan enkele krakers. Er was tevens een podium voor beginnende bands uit Leeuwarden. Eén keer per week werd in kraakkroeg Appie een niet-com- merciële kroegavond gehouden met alter natieve muziek. De opbrengst van enkele benefietconcerten kwam geheel ten goede aan ideële organisaties. Na enkele maanden vertrokken de krakers vrijwil lig omdat er in het pand een islamitische gebedsruimte voor de Turkse gemeen schap zou komen. Reeds in 1979 was het leegstaande win kelpand Voorstreek 3 (Radio Vaartjes) voor één dag gekraakt, uit symbolisch protest tegen de woningnood. Jaren later, in 1994, werd het pand opnieuw gekraakt, maar nu voor langere tijd. De bezetters protesteerden daarmee tegen de plannen van woningbouwvereniging Patrimo nium, die in het monumentale pand en het naastgelegen parkeerterrein, appar tementen wilde bouwen. In 1995 lagen er concrete pannen voor ver- en nieuwbouw en dienden de krakers het pand te ont ruimen. Op 10 oktober 1995 werd in alle vroegte een eind gemaakt aan de bezet ting van het zwaar gebarricadeerde pand. Bij de actie werden vijftig ME'ers en drie politiehonden ingezet. Een forse inzet, omdat er vooraf diverse signalen waren dat de bewoners zich met geweld zouden verzetten. De gemeente kon zich overigens vinden in de aanvraag van het Platform één- en tweepersoons huishoudens in Leeuwar den (PEL) bij de Rijksdienst voor Monu mentenzorg om het 18de eeuwse pand tot rijksmonument te verheffen. Daarmee werd sloop in ieder geval voorkomen. In 2003 beleefde het kraken in Leeu warden een soort wedergeboorte. Binnen enkele maanden werden tien leegstaande panden gekraakt. In die periode bleek het nog steeds uiterst moeilijk voor starters om een goedkope huurwoning te bemach tigen. De Boerderie aan de Grote Hoog straat (voormalig La Bella), de Stein- voortepanden aan het Zuiderplein ('Stein Oort'), de Klanderijstraat 1 en 1a, het Stadshuis aan de Arendstuin (voorma lige gemeentelijke huisvesting voor Sport Recreatie), De Haan (molenromp aan het Vliet), de 'Grafkist' aan de Minne- mastraat, Grozny aan de Grote Kerk straat 228, de Sigma-loods aan de Ampè restraat, de Goede Herder kerk aan de Troelstraweg en bedrijfspand Kwint aan de Einsteinweg. Een naam die regelmatig opdook, was die van Wil Hoytink die zo'n 25 jaar actief kraker is geweest. Na weer een ontrui ming sprak hij de legendarische woorden: 'Ik denk dat ik nu maar naar een vriend ga voor een kopje koffie en een breekijzer. Op naar het volgende pand.' Krakerscollectief De Grafkist hield met een open dag een charme-offensief in de buurt rondom het gekraakte pand van de voormalige doodskistenfabriek aan de Minnemastraat. Opvallend was de kraak van drie huur woningen in de Wielenpolle door buurt bewoners in 2010, als protest tegen het beleid van corporatie Elkien. Na toezeg gingen van Elkien over de woningtoewij zing en het onderhoud van de woonomge ving, werden de woningen weer vrijwillig ontruimd. Een reeks kraakacties is al kort beschre ven. Zonder verdere toelichting en zonder volledig te willen zijn: Hoeksterpad 10 (1979), panden aan de Willemskade, Hol- landerdijk, Snekerkade, Archipelweg, Maria Louisestraat 2, Nieuwekade, hoek pand Pelikaanstraat/Spanj aardslaan, allemaal in de jaren tachtig. De conciërge woning van de RSG aan de Willemskade, een pand aan de Burmaniastraat, Kanaal straat, Eewal (conservatorium) in de jaren negentig. In het afgelopen decennium het OLAF-pand aan de Willemskade, een voormalig schoolgebouw aan het Skrok, het LPF-pand, een bovenwoning aan de Nieuwestad en het Fries Koffiehuis aan het Ruiterskwartier. In de beschrijving en de opsomming missen nog twee kraakacties die door de omvang, aandacht en politieke beteke nis (Arendsbuurt) of door de duur van de kraakperiode ('t Koetshus) bijzonder waren en apart beschreven worden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 18