LcoVOC^t Inhoud ML> Leovardia, historisch tijdschrift voor Leeuwarden en omgeving is een uitgave van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd en het Historisch Centrum Leeuwarden Het blad verschijnt drie keer per jaar. Losse nummers 7 Redactie Paul Bron, Harry Drent, Jan Faber, Anneke Hellinga, Piet Tuik, Klaas Zandberg Medewerkers aan dit nummer Frederika Johannes Faber, Ad Fahner, Sytse ten Hoeve, Walter Kromhout, René Kuipers, Aldert Toornstra Redactiesecretariaat Groeneweg 1 8911 EH Leeuwarden tel. (058) 233 23 50 e-mail: redactieleovardia@aedlevwerd.nl Lidmaatschap/abonnement 20,- per jaar, over te maken op rekening nummer 8456576 t.n.v. LHV Aed Levwerd in Leeuwarden. Leden die geen machtiging hebben afgegeven, ontvangen jaarlijks in maart/april bericht van de penningmeester. Ledenadministratie: Antwoordnummer 6163, 8900 VC Leeuwarden, ledenadministratie@aedlevwerd.nl Opzeggingen uitsluitend schriftelijk één maand vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar Opmaak en druk Hellinga Grafische Specialisten Illustraties, tenzij anders vermeld: Historisch Centrum Leeuwarden ISSN 1568-4288 Oplage 1900 ex Luchtfoto van september 2010 van het ooste lijk deel van de stad. Linksonder een deel van het FrieslandCampina-complex met rechts daarvan winkelcentrum De Centrale, stadion en sportvelden van Cambuur en VV Leeuwar den aan Cambuurplein en Insulindestraat. Daaronder een deel van de wijk Schieringen Foto: K. Boertjens (www.boertjens.nl) nummer 42 september 2013 De Waalse kerk te Leeuwarden, inrichting, herinrichting en zilver Op de Nieuweburen in de 'dertiger jaren' De cichoreiverwerking in Leeuwarden Krakend Leeuwarden De familie Hillebrand, orgelmakers, spiegelmakers en schrijnwerkers Locomotief sleurt wagen mee Lucas Hannema, een veelzijdig kunstenaar Tumult op Mariënburg, de valse start van een kweekschool Nieuws Historische Vereniging Aed Levwerd Historisch Centrum Leeuwarden Prijsvraag Het volgende nummer van Leovardia verschijnt in januari 2014 Sluitingsdatum kopij 1 oktober 2013 Kopij bij voorkeur digitaal aanleveren 1 6 8 12 22 25 26 31 36 37 38 Niets van deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of open baar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. De redactie van Leovardia heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke ei genaren te traceren van al het gebruikte beeldmateriaal en als bron te vermelden. Een ieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal in deze uitgave zonder dat met hem/haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met het bestuur van Aed Levwerd via secretariaat@aedlevwerd.nl

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 2