brand/mo LiC0Vac^t^i»2 18 Gemeenteraadslid Jelly de Jong (D66): 'Het is de eerste keer in onze gemeente dat het verzoek om politiebescherming door bedreigde burgers wordt beantwoord met een treinreis naar een andere gemeente'. In een eerste officiële verklaring van bur gemeester Te Loo: We kunnen die panden niet continu bewaken. Dat de politie geen hulp aanbood voor het tijdelijk evacue ren van de bewoners vind ik normaal. De politie is geen vervoersbedrijf. Op 17 september 1985 was een grote groep krakers aanwezig bij de vergadering van de gemeenteraad, onaangekondigd en niet tot ieders genoegen. De politie was nu wel snel paraat voor een ontruimingsac tie. Overigens toonden alle fracties, met uitzondering van de VVD, zich uiterst bezorgd over het gebrek aan bescherming dat de politie de krakers bood. In de daarop volgende week waren er nieuwe confron taties en rellen. Een paar maanden later, op 9 december 1985, trok na de wedstrijd Cambuur-Den Haag een deel der suppor ters richting de Arendsbuurt voor een nieuwe aanval. Opnieuw waren felle poli- tiecharges vereist. Bij een bespreking door de raadscom missie van het verslag van de gebeurtenis sen, liepen de gemoederen hoog op. 'Onvol ledig, suggestief en tendentieus', stelde Piet van der Wal (Axies). Jan Bijkersma (VVD) vond de verslagen van burgemees ter en krakers goed parallel lopen, terwijl Jelly de Jong (D66) slechts overeenkomst vond in de data van de gebeurtenissen. In oktober 1986 maakte de gemeente bekend de panden te hebben aangekocht en deze in het kader van een stadsver nieuwingsproject op te zullen knappen. Meerdere incidenten zouden volgen. Bij de ontruiming van het in 1987 gekraakte pand Schoolstraat 5b werd met een graaf machine de voorgevel van het pand geramd. De aanwezige krakers konden ternauwernood aan het vallende puin ont komen. Ook in 1987 ontstond een felle brand in de kraakpanden aan het Zaai land. De politie nam de opdracht om bewo ners van aangrenzende panden te waar schuwen erg serieus. Bewoners van een op tachtig meter afstand gelegen kraakpand werden gewaarschuwd door het ingooien van de ramen. Nog tot in 1989 bleef de kwestie Arends- buurt op de politieke agenda. 'Het politie- optreden tijdens de Arendsstraatrellen in september 1985 had - achteraf oordelende - weliswaar op onderdelen wellicht beter gekund', schreef burgemeester Te Loo in antwoord op vragen van PAL. Eind 1987 sloeg wethouder Timmer mans de eerste paal van 62 nieuwbouwwo ningen. De laatste kraakpanden werden in 1990 ontruimd. 't Koetshus Zo'n 10 jaar lang was dit pand aan de Kruisstraat 20 gekraakt. Het werd gebruikt als woning, ontmoetings- en acti viteitenruimte en zelfs een tijdje als werk plaats voor fietsreparatie. Op vrijdag en zondagavond was een ieder welkom 'voor een drankje voor eigen bestwil of een praatje met iemand die dwars boomt'. In 1991 wonnen de krakers een kort geding dat was aangespannen door de eigenaar, een BV uit Damwoude. Die wilde de krakers uit het complex hebben omdat er een koper voor zou zijn. De recht bankpresident vond echter dat niet aan nemelijk was gemaakt dat het pand ont ruimd moest worden. Een maand later spijkerde de gemeentepolitie het pand dicht nadat een vertegenwoordiger van de eigenaar de politie had voorgespiegeld dat er geen krakers meer zouden wonen. Dat was echter nog wel het geval, boven dien lag er de uitspraak van de rechter van een maand daarvoor. Het pand werd weer toegankelijk gemaakt. Reactie van korps chef Diepenhorst aan de krakers: 'ik bied u mijn excuses aan voor de gemaakte fout. De betrokken chef die de beslissing heeft genomen tot binnentreden, is hier inmid dels op aangesproken. Ten aanzien van de genoemde schade neem ik aan dat u mij een opgave zult doen van de hoogte daarvan'. Toch bleef het onrustig rond het pand. De politie observeerde het pand met behulp van videoapparatuur, een maat regel waartegen succesvol werd geprotes teerd. Kort daarna werd het pand door een groep onbekenden ontruimd. Diezelfde dag nog hesen de krakers de naar beneden gesmeten meubels weer naar binnen. Ook was er regelmatig sprake van bedreigin gen en aanvallen door extreem rechtse jongeren. De aanvoerder van het groepje zou volgens de bewoners een bezorger van de Volkskrant zijn, die zijn hele kranten wijk volplakte met nazistickers. 10 O/ent/ Omslag van het najaarsnummer uit 1972 van het tijdschrift Kaktus waarin regelmatig verslag werd gedaan van Leeuwarder kraak- acties Aanverwante zaken Van de eerste kraakacties in Leeuwar den werd gretig verslag gedaan in het tijdschrift Kaktus ('een prikkelend ding') dat in 1972 en 1973 verscheen. Bij diverse acties in de jaren zeventig en tachtig werd via pamfletten ingegaan op de redenen daarvan. Het tweemaandelijks tijdschrift GAL (1990-1992) was te beschouwen als een soort spreekbuis voor de kraakbewe ging met ogenschijnlijk nauwe contac ten met de bewoners van 't Koetshus en PEL. Onder het motto 'The world is yours' verscheen in maart 1992 een themanum mer van 36 pagina's Krakend Leeuwarden 1989-1992. Dat zegt toch wel iets over de activiteiten van de kraakbeweging in die jaren en vooral ook over de publiciteit die het kreeg. In 1993 verscheen het eerste nummer van het tijdschrift Funest, een links radicaal maandblad, opvolger van GAL. Opnieuw veel aandacht voor 'krakersters,

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 20