RAKERlJ LiC0Vac^t^i»2 wethoudersters en inwonersters'. Vanaf 1996 verscheen de Funest haatlijst, een top 5 van de 'grootste griezels van Friesland'. De (anonieme) redactie meldde één beper king: 'VVD-raadslid Puck van Ulzen komt niet in aanmerking omdat zonder haar de commissievergaderingen helemaal een dooie boel zouden worden, zij de enige is die Appie Timmermans tegenspreekt en het gewoon een leuk mens is'. Toenmalig wethouder Timmermans voerde de lijst aan: 'de vleesgeworden arrogantie van de macht, geldverspiller bij uitstek, lijdt aan grootheidswaanzin en is autoritair, maar helaas ook erg slim'. Er waren ook andere schriftelijke uitin gen ter ondersteuning van het kraken in de stad. Enkele bekende leuzen op panden, schuttingen en muren: 'ME weg ermee', 'Kraak de Leegstandswet', 'Bezit is diefstal', 'Luxe leegstand schande' (bij de De Ruyterweg), 'Kraak Sint Jozef (bij het voormalig Sint Josef pension aan de Voorstreek) en, niet onaardig, 'Ik kan nix, ik weet nix, geef me een uniform'. De 'Bond fan Leewadder Winterskil- ders' bekladde met verf de nieuwbouw van de ABN. Met een pamflet lieten zij weten: 'Bewonersbelangen wudde an 'e kant skufd foor de weensthonger fan pro- jektontwikkelers en spekelanten'. Organisaties en voorzieningen Eind jaren zeventig werd de kraakgroep Leeuwarden opgericht, uit onvrede met het huisvestingsbeleid van de gemeente. Nog steeds bleken goede en betaalbare wonin gen voor één- en tweepersoonshuishoudens uiterst schaars. Ruim 3500 alleenstaanden stonden als woningzoekende ingeschreven. Een medewerker van jongerenhuisvesting: 'Dat wat leeg staat wordt niet verhuurd, maar verkocht, is al verhuurd of wordt zeer binnenkort betrokken, dient als opslag ruimte, is niet te betalen, of is alleen voor zeer nette meisjes bestemd'. De kritiek van de kraakgroep richtte zich met name op de ongebruikte panden in de binnenstad, de omzetting daarvan tot kantoorruimte en de te dure nieuw gebouwde woningen. Iedere woensdagmiddag van 17.00 uur tot 19.00 uur werd in het gebouw van de KWJ aan de Korfmakersstraat een kraakspreekuur gehouden. Voor twee kwartjes was daar ook een kraakhandleiding te koop. Overigens startte stichting Release al in 1971 in Leeuwarden. Vanuit een pand aan de Westerplantage werd een ieder met maatschappelijke problemen geholpen. De stichting adviseerde mensen die een pand wilden kraken. Twee jaar later, toen de toeloop van hulpvragers tot vrijwel nul was gedaald, werd Release opgeheven. Het PEL werd in 1978 opgericht om de belangen van kamerbewoners, huurders en woningzoekenden te behartigen. Een van de eerste politieke thema's van het PEL was het geven van een zinnige herbestem ming aan oude, leegkomende gebouwen. Het PEL was betrokken bij de bestem mingswijziging van de kazerne tot woon ruimte voor kleine huishoudens. Kraak pand Caspari, een voormalige drukkerij in de Bagijnestraat, wist het PEL samen met de bewoners om te zetten en te laten verbouwen tot een woongroep voor vier mensen op basis van zelfbeheer. Een zeld zaam voorbeeld van het voortzetten van bewoning als huurder door de oorspronke lijke krakers De voornamelijk in Leeuwarden opere rende anarchistische actiegroep Swatte Jat manifesteerde zich in de jaren tussen 1977 en 1980. De groep werd spontaan opgericht door een aantal mensen dat elkaar kende uit het Leeuwarder actieleven en dat actief was in de kraakbeweging. Doel was directe actie tegen de 'in het stadsbeeld zichtbare uitwassen van het gemeentebeleid'. Actie voeren was nodig vond Swatte Jat, maar je moest er wel bij kunnen lachen. Acties bij de opening van een nieuw gebouw van de FBTO aan de Sophialaan en bij de aankomst van de eerste aangekochte F16-straaljager op de vliegbasis, waren het meest opvallend. In een gemeentepand aan het Zaai land, achter De Harmonie, is een tijdje Mevrouw Van Santen gevestigd geweest, een restaurant in een slooppand, gericht op studenten, krakers, uitkeringsgerech tigden en dergelijken. Het gekraakte pand Eewal 61 (eigendom van de Leeuwarder Onderlinge Verzekerings Maatschappij) bood begin jaren negentig ruimte aan café Krawal, een samenvoeging van kraak pand en Eewal en (toevallig?) met de bete kenis 'rel' in het Duits. Anti-kraak In 1989 werd de Kanselarij reeds door enkele studenten bewoond. Via de Huis- 19 KrPc Krakersaffiche Collectie: Internationaal Instituut voor Soci ale Geschiedenis (IISG) oppasdienst Nederland BV (in opdracht van Domeinen) waren zij daar terecht gekomen. Hun aanwezigheid was primair bedoeld om eventuele krakers bij voor baat te ontmoedigen. Diezelfde Huisop pasdienst leverde ook tijdelijke bewoners voor het gebouw van de voormalige Rijks scholengemeenschap aan het Zaailand. Ook het pand aan het Gouveneursplein waar kreativiteitscentrum De Blauwe Stoep was gevestigd, werd een tijdlang bewoond door studenten ter voorkoming van kraak. Huisvester CareX benut thans lege panden voor tijdelijke woon-, werk- of opslagruimte. De balans Hoewel in Leeuwarden nooit een echte, goed georganiseerde kraakbeweging heeft bestaan, is toch een groot aantal acties uitgevoerd. Die gingen regelmatig gepaard met allerlei vormen van over last, vernieling, relletjes, noodzakelijke politie-inzet, frustraties bij ontwikke laars, schriftelijke vragen door raadsfrac ties, en dergelijke. Deze acties hebben echter ook meer aandacht gegenereerd voor de behoefte aan kleinere, betaal bare wooneenheden, hebben een bijdrage geleverd in het voorkómen van 'city-vorm ing', grootschalige verkeersdoorbraken, speculatie en leegstand. De kazerne is een mooi voorbeeld van het behoud van een karakteristiek pand. De kraakactiviteiten gaven extra kleur aan de (binnen)stad van Leeuwarden, de panden waren soms een broedplaats voor bedrijvigheid, cultuur en muziek en tenslotte vormen de acties een bijzonder hoofdstuk in de naoorlogse geschiedenis van Leeuwarden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 21