LiC0Vac^t^i»2 27 Cabaret- en Toneelgezelschap De Trekvogels met voor in het midden regisseur Anton Benes. Ver der van links naar rechts Joh. Wagenaar, Jopie Suërs, Lucas Hannema, Bertha Leviet, Halbo C. Kool, Aafje Hannema-Dral en Henk den Hartog Foto: Nieuwsblad van het Noorden nema in Engeland. In een speciale Fries talige folder werden de opnamen als volgt aanbevolen: 'Troch dizze litte wy jimm' witte, dat wy mei koarten nije Fryske Gra- mofoanplaten krije fen 'n nije Fryske sjon- ger: alhowol 't opnimmen fen de platen tige kostber is en wy for Fryske platen ek allinne mar Fryske klanten hawwe, hat de wraldbikende Columbia Gramophoon Com pany, mei hjar nije procédé - platen sünder gerüs - hjar klear makke dizze opnammen to meitsjen, tomear, nou't wy sa'n bêste sjonger krije koenen. Do't wy hearden dat de hear Hannema krekt ut Ingelan fen de sjongskoalle kaem, do tochten wy, sjuch, as sa'n sjonger fen de Ingelske muzykskoalle us Fryske lietsjes nou ris mei syn getrainde stimme for de plaet song, dat scoe grif 'n sukses wirde De verwachtingen waren kennelijk hoog gespannen want er werden maar liefst zes 78-toeren platen tegelijk opgenomen en de eerste zending zou 'maar' uit zeshonderd platen bestaan. Over het muzikale resul taat was de firma Bosma erg tevreden en de diverse nummers zoals Us Pake Syn Klok, De Mounlersdochter, Nou, Nou, Oan Boukje, It Heitelan en natuurlijk Frysk Folksliet werden begeleid door het Colum bia studio-orkest. Op één plaat werd niet gezongen, maar was de voordracht Japik Sil Trouwe - door Hannema over beide kanten verdeeld - te horen. De prijs van de platen was twee gulden per stuk, maar daarvoor werd dan ook de tekst van de lie deren bijgeleverd. Lucas Hannema: solist en leraar Voor deze plaatopnamen werden uitge bracht, genoot Lucas Hannema als zanger en solist al enige bekendheid en hierna nam zijn faam snel toe. Zo was hij op 12 februari 1926 te horen tijdens een Friese uitzending van de Hilversumse Draadloze Omroep, die op verzoek van het Selskip Fer Fryske Tael en It Boun Fan Fryske Selskippen büten Fryslan plaatsvond. Omdat lang niet iedereen over een radio toestel beschikte konden in Leeuwarden de kriteleden en hun gasten terecht in café Spoorzicht, waar in de zaal enkele toe stellen met luidsprekers waren opgesteld. De vele belangstellenden moesten echter het eerste deel van de uitzending missen, omdat het moeilijk bleek de antenne te richten en goede ontvangst te krijgen. Over het optreden van Hannema meldde een verslag in het Leeuwarder Nieuws blad: 'Mei't sjongen fan 'e hear Hannema hie't syn utfallen. De earste stikjes, de Mounlersdochter en sa, ja dat wie de hear Hannema krekt sa goed as wy him hjir wol heard hawwe en dus: moai. Mar 't waerd letter minder. Laei dat oan 'e sjonger, wier 't wirgens of kaem it troch de bygelüden dy't it loftrom der ut en troch op ta joech? Wy doar it net utmeitsje. Sims wier 't ekwol wer goed. Jiffer Veenenbos der moat sa likenoch itselde fan sein wirde.' Met begeleiding van het H.D.O. Orkest zong Hannema ook nog Hjerstklanken en een duet met Annie Veenenbos. Het was zijn eerste radio-optreden waarna in 1930 en 1932 nogmaals een 'Friesch liederenuurtje' door de bariton Lucas Hannema met bege leiding van een pianist werd verzorgd. In de provincie was hij zo nu en dan te horen op een liederenavond waarbij hij soms opnieuw met de bekende, uit Alkmaar afkomstige, alt en mezzosopraan Annie Veenenbos optrad en er naast solostukken ook duetten werden gezongen, waaronder het uit het Engels vertaalde Wachter hwat seit de nacht. Voor de begeleiding werd meestal een pianist aangezocht. In de herfst van 1927 maakte Lucas Hannema korte tijd deel uit van het kleine Nederlandse Opera-ensemble, geleid door de Limburgse heldentenor Jules Moes en trad daarmee ondermeer op in Eindhoven en Groningen. Met zijn volgens een recen sent 'fraaie bariton die een beetje tenortim bre heeft' zong hij enkele aria's uit Verdi's Rigoletto en vertolkte hij een paar duetten met Moes. Woonhuis en Muziekstudio op Voorstreek 47, boven de winkel. Op deze foto uit 1961 maakt het hoge en lege pand - derde van links - een vervallen indruk. Alle drie panden werden later door brand verwoest

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 29