LiC0Vac^t^i»2 28 Het jongensorkest De Playing Fools in 1938 met op de achterste rij van links naar rechts Eddie Verbeke (bas), Stef van der Meulen (drums), Willem Hielkema (piano), Harry Verbeke (viool). Op de voorste rij: Piet Visser (viool), Joop Steunebrink (klarinet), Catrinus Giesing (trompet), Wiep ter Horst (banjo), Piet Postma (viool) en Henk Kooistra (accordeon) Collectie: Piet Postma Hij was echter niet zozeer een gedreven zangsolist, maar was vooral actief als docent aan zijn eigen zangschool in de studio aan de Voorstreek. Regelmatige advertenties attendeerden belangstellenden op de tal rijke lesmogelijkheden in stemvorming, ademhalingstechniek, solozang en zingen in clubverband waarbij koren uit opera's werden ingestudeerd. Daarnaast garan deerde Hannema dat met zijn aanpak het stotteren volkomen 'genezen' kon worden, zodat daarna zonder schuwheid of angst in het publiek kon worden gesproken. Dank betuigingen lagen steeds ter inzage. Deze activiteiten met zijn zangschool beperkten zich echter niet alleen tot Leeu warden, want vanaf augustus 1926 startte hij ook met zijn zang- en spraaklessen in Groningen. Daar hield hij tot ver in 1929 vrijwel wekelijks op een vaste dag spreek uur in één van de hotels rond de Grote Markt. Hierdoor genoot Hannema ook in die stad al snel enige bekendheid. Muzikaal leider In maart 1929 werd Lucas Hannema daarom gevraagd de leiding op zich te nemen van het pas in Groningen opge richte Noord-Nederlandse Opera- en Ope rettegezelschap, dat al snel ruim zestig leden telde. Daaronder bevonden zich ook sopraanzangeressen uit Leeuwarden en enkele van de beste Friese solisten. Een foto in het Nieuwsblad van het Noorden van 16 april 1929 toonde de nieuwe direc teur van het koor samen met het bestuur van het nieuwe gezelschap. Nog in het zelfde jaar al werden onder zijn enthousi aste leiding in de Groninger schouwburg De Harmonie onder veel bijval de operet tes De Klokken van Corneville en De Bar bier van Straatsburg opgevoerd. Voor de regie tekende de in Groningen woonach tige Anton Benes. Helaas bleek dit direc teurschap maar van korte duur en ook van het gezelschap werd in de loop van het volgende jaar weinig meer vernomen. In zijn woonplaats Leeuwarden had Lucas Hannema al in april 1926 met een advertentie een poging gewaagd om tot oprichting van een operakoor te komen. Voor dit koor 'Verdi' gaven zich in korte tijd ruim veertig leden op zodat nog voor de zomermaanden met repeteren kon worden begonnen. Vanzelfsprekend was trouwe opkomst bij de repetities noodzake lijk, ook tijdens de zomer, en zo werd de populaire opera Martha ingestudeerd. De opvoering werd gepland in februari 1927 en voor de solistenrollen werden enkele professionele krachten aangezocht, waar onder de tenor Jules Moes, terwijl een aantal musici van de Leeuwarder Orkest Vereniging de muziek verzorgden. Helaas verliep de opvoering onder dirigent Theo Köhner allerminst vlekkeloos, mede door dat dit tevens het eerste optreden van het koor met het orkest en de solisten was. De belangstelling was goed en het publiek rea geerde ondanks de onvolkomenheden wel enthousiast. Het plan om voor het volgende seizoen de opera Carmen in te studeren ging echter niet door. Waarschijnlijk omdat de reeds bestaande Leeuwarder Opera Ver eniging van Panbakker deze opera ook al ging uitvoeren, maar later wegens gebrek aan belangstelling ook daarvan moest afzien. Een opera-uitvoering door amateurs bracht toch de nodige kosten met zich mee, zoals zaalhuur, huur van kostuums, toneel aankleding en honoraria voor solisten en orkestleden. Zelfs een sobere opzet maakte een flinke opkomst noodzakelijk om de prij zen billijk te kunnen houden. Daarom was het een waagstuk, zeker in het Leeuwar den van toen waar, volgens een ingezonden artikel van Hannema in de Leeuwarder Courant van 15 december 1925, een voor stelling van de Italiaanse Opera wegens te weinig belangstelling dreigde te worden afgelast. Hannema vond dit beschamend voor een stad als Leeuwarden, terwijl een revuegezelschap met zijn programma een week lang achter elkaar op een stamp volle, uitverkochte Harmonie kon rekenen. Meer succes had Lucas Hannema als dirigent van verschillende koren uit de omgeving, zoals de gemengde koren uit Hallum en Menaldum en de zangvereni ging Frisia Cantat uit Stiens, die onder zijn directeurschap enige keren eerste en tweede prijzen wisten te winnen. Ook het Dameskoor Marssum gaf onder zijn leiding in 1932 en 1933 enkele zeer geslaagde uit voeringen waarbij naast de zangnummers nog toneelstukjes werden gebracht. Een verbreding die voortkwam uit de belang stelling die hij zelf had voor voordrachten en toneel.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 30