LiC0Vac^t^i»2 29 De Zang- en Dansgroep The Singing Girls in actie met op de achtergrond het orkest The Dancing Notes Collectie: Aldert Toornstra Cabaret en toneel In het begin van de jaren dertig verschoof de interesse van Lucas Hannema geleide lijk van het klassieke muziekrepertoire naar het meer populaire gebied van toneel en cabaret. Zo werd hij, samen met zijn echtgenote Aafje, opgenomen in het in juli 1931 nieuw opgerichte Cabaret- en Toneel gezelschap De Trekvogels. Onder regie van Anton Benes voerde dit gezelschap, met ondermeer de soubrette Jopie Suër en de jonge Groninger dichter Halbo C. Kool, een gevarieerd programma met zang, voor drachten en dans uit tijdens een tournee in Groningen en ommelanden. Dit reizen en optreden betekende wel een belasting voor het gezin Hannema, dat inmiddels via de Camminghastraat en de Oude Lombard- steeg naar de Claes Bockes Balckstraat was verhuisd, terwijl de zangstudio steeds op zijn vaste plaats op de Voorstreek bleef. In het voorjaar van 1932 formeerde hij zelf een klein gezelschap met zijn echt genote en Piet Visser. Dit drietal trad meestal in de kleine plaatsen en dorpen op het Friese platteland op. Het repertoire bestond gewoonlijk uit Friese- en Hol landse levensliedjes, voordrachten en een enkele klucht en stond garant voor een vrolijke avond, soms ondersteund door het eigen bescheiden salonorkest. De toenemende belangstelling voor en invloed van de moderne Amerikaanse amusements- en dansmuziek, met name voor de radio, leidde ook bij Lucas Han- nema langzamerhand tot verbreding van zijn muzikale activiteiten. Naast de gebrui kelijke lessen voor zang en voordracht, de aparte kinderklasjes, zijn werkzaamhe den als koordirigent en de speciale lessen aan stotteraars, startte hij in het voorjaar van 1937 met een nieuwe zanggroep, The Singing Girls. De repetities vonden van zelfsprekend plaats in zijn studioruimtes aan de Voorstreek, die door Hannema tot de Syncope Studio's waren omgedoopt. Door Leeuwarders meestal aangeduid als "boven de Victoriawinkel', die daar door de N.V. Victoria uit Sappemeer in 1934 was geopend en daar vijf jaar lang bleef alvo rens naar Over de Kelders te verhuizen. De Syncope Het door Lucas Hannema geformeerde zangkoortje, dat uit ruim twintig jonge dames bestond, hield zich vooral bezig met het instuderen van Engelstalige songs - voornamelijk radiohits - en eenvoudige dansen, waaronder tapdansen. Aanvan kelijk werden de songs ingestudeerd met begeleiding van dochter Aukje aan de vleu gel, die trouwens zelf ook deel uitmaakte van het zangroepje. De echtgenote van Hannema zou eventueel zorg dragen voor het ontwerpen en vervaardigen van de benodigde kostuums. Het was natuurlijk de bedoeling dat een deel van deze Singing Girls zou gaan optreden als onderdeel van een show of bonte avond. Maar wie wel wilde zingen maar niets voelde voor een dergelijk optreden, kon natuurlijk toch gewoon lid worden. In de zomer van 1937 probeerde Han- nema voor de begeleiding van uitvoeringen een orkest te krijgen, maar binnen korte tijd lukte het hem zelfs twee orkesten te laten optreden tijdens zijn eerste bonte avond in Zalen Schaaf in januari 1938. Het waren The Dancing Notes die voor de bege leiding zorgden van de ongeveer twintig, in lang wit toilet gestoken jongedames van de Singing Girls. Het geheel maakte volgens een recensent een aardige indruk. Bij een enkel ritmisch nummer vormden de revue- girls zelfs een op de maat deinende rij, ter wijl deze 'girls' ook met hun balletdansen veel succes oogsten. Over de tweede band schreef dezelfde recensent: 'The Playing Fools, gevormd door een tiental jongeman nen, moesten voor de stemming zorgen en slaagden daarin zeer goed'. Hannema zong ook zelf een lied, terwijl het optreden van goochelaar Professor Castaletto (artiesten naam van N.W. Stoett) en de humoristi- sche voordrachten van het Duo Graficus er een echt gevarieerd geheel van maakten. Het talrijke publiek reageerde enthousiast op het gebodene en dus was er voldoende reden om met vrijwel dezelfde show op 6 februari in het Posthuis in Heerenveen op te treden. In het verslag daarvan werd ook ditmaal het optreden van de Singing Girls geprezen, die een aantal Amerikaanse 'schlagers' zongen onder begeleiding van de kleine, doch zeer goede band The Dancing Notes. Wel kon de uitspraak iets zuiverder en was er te weinig eenheid in het 'ritmisch wiegen' van de dames. Om nog meer aandacht voor deze activi teiten te vragen en de verhuur van zijn stu dio's als oefenruimte voor orkesten of voor vergaderingen te promoten, verspreidde Hannema in augustus 1938 het gratis informatieblaadje De Syncope. Doel is 'de bevordering van de amateurkunst op het gebied van zang, dans en muziek door het ontwikkelen van eigen activiteiten vanuit de Syncope Studio of door samenwerking met anderen'. Of deze actie veel succes heeft gehad is niet bekend. Wel ging Han- nema door met het organiseren van zijn bonte avonden en zo vond er op 20 novem ber een avond plaats in de pas geopende nieuwe uitbreiding van zaal De Groene Weide, waaraan ook de regionaal bekende conferencier Sieger Stap meewerkte. Het orkest The Dancing Notes bleef actief op alle volgende bonte avonden, waarvan de laatste op 25 maart 1940 plaats vond, maar verzorgde daarnaast, zowel in de Groene Weide als Zalen Schaaf, zelf een aantal dansavonden. Ook hiervan berustte de leiding veelal bij Lucas Hannema die zo als een soort impresario fungeerde. Amateur cabaretwedstrijd Het gezin Hannema was in 1937 inmid dels naar de De Ruyterweg verhuisd, maar in de jaren die volgden zou een moeilijke tijd voor Hannema aanbreken. Zo overleed tijdens het eerste oorlogsjaar in de maand oktober zijn vrouw Aafje na een kortston dige ziekte. Vanzelfsprekend bleef het na dit zware verlies enige tijd stil rond de acti viteiten van Lucas Hannema. Zijn dochter Aukje trouwde in de zomer van 1941 met de Groninger pianist Klaas Wiersema en het paar ging wonen in het pand aan de Voorstreek 47. In het voorjaar van 1943 moest Hannema nogmaals een ernstig ver-

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 31