LcOVdLC^Ldl»II 30 No. Naam Beg. tijd Vlax. tijd Verandering op toneel Aard van het op te u. mirt. min. Lichteffect voeren nummer 1, Mr. Hannema. 7.45 6 voor Doek Welkom. 2. Band. 7.51 7 Herk.mel. Visitekaartje. 3. de Vries. 7.58 6 Mondorgel. 4. van Kuiken. S.04 7 lichteff. Pianist. Zang. 5. Band- 8.11 6 Paulides. 6. Mr. Vlas. 8.17 10 Declamatie. 7. Band. 8,27 6 Für eine Nacht. 8. Skets. 8.33 8 tussendoek De advertentie. 9. Band., 8.41 5 Kraamvisite. 10. „Mauna Kea's". 8.46 7 Lichteff. tussendoek Hawaten trio. 11. Band. 8.53 6 Lies je. 12. v. Kuiken. 8.59 6 lichteff. Clown. 13. Band. 9.05 5 Loesje. 14. Pauze. 9.10 20 Clown met bordje 15. .Mauna Kea's". 9.30 S lichteff, tussendoek Hawaien trio. 16. Trio N.A.K. 9.38 6 Muziek trio. 17. Goochelaar. 9.44 10 lichteff. tussendoek Goochelen, 18. Band. 9.54 6 De Maan. 19. v. Kuiken. 10.— 6 lichteff. Clown met Band. 20. Bijlsma, 10.06 6 Acrobaat. 21. Band. 22. v. Kuiken. 10.12 10.17 5 5 lichteff. Dansmuziek. Clown met Band. 23. Faber - Schaafsta). 10.22 12 tussendoek De Scherpschutter. 24. Mr. Hannema. 10.34 6 vogrdoek. Opstellen van Kort woord. 25. Prijs uitdeling. 10,40 15 "prijzen. Jury Prijzen uitreiken. 26. Band. 10.55 Auf Widerschen. Alleen die mensen die optreden, mogen het toneel betreden. Anderen in de kleedkamer; blijven. Denk om Uw tijd. Wijziging voorbehouden Draaiboek voor de amateuravond in Sneek. Zanger Piet Kuiken was een leerling van Hanne'ma en werd op de piano begeleid door Sjoerd Zijlstra. Het Trio Nak bestond uit Nak viool, Hoekstra accordeon en Roodhof mondorgel. De Mauna Kea's werden geleid door gitarist Fonger Ploegsma Collectie: Aldert Toornstra lies verwerken toen in mei zijn zoon Dirk na een periode van ziekte overleed, nauwe lijks zeventien jaar oud. Het was een peri ode die veel vergde van de veerkracht van deze vaak optimistische kunstenaar. Met grote advertenties onder het motto 'Als je zingt dan ben je rijk en gelukkig tegelijk' bleef hij ook tijdens de eerste oor logsjaren aandacht vragen voor zijn verant woorde en toch voordelige lessen ('slechts één gulden per half uur') in stemvorming en goed stemgebruik, vooral bedoeld voor zangliefhebbers. De Syncope-studioruim tes werden door enkele amateurbands gebruikt als oefenruimte, waaronder het grote dansorkest The Jolly Musicmakers onder leiding van Klaas Postmus. Deze band werkte in april en mei 1942 onder de naam van Syncope Dans- en Stemmings orkest mee aan een tweetal grote Amateur Cabaret Avonden die Lucas Hannema, in navolging van Hotel Spoorzicht, organi seerde. De eerste vond plaats in de Leeuwar der Harmonie voor een goed bezette zaal en leverde een eerste prijs op voor de uit Huizum afkomstige saxofonist W. Dijkstra, terwijl een nog erg jeugdige zoon van de bekende Douwe Bijlsma met enige acroba tische toeren de derde prijs wist te beha len. Voor de muzikale afwisseling zorgden bijdragen van het Trio N.A.K., dat uit Nak op viool, Hoekstra accordeon en Roodhof op mondorgel bestond en van het Hawaiian trio De Mauna Kea's van gitarist Fonger Ploegstra. Met een kleine wijziging in het gezel schap vond een tweede avond plaats in Sneek, waar vrijwel alle deelnemers onder begeleiding van Hannema per trein naar toe waren gereisd. Dergelijke avonden vergden de nodige voorbereiding, omdat programma's en teksten ruim van te voren door de bezetter op toelaatbaarheid moes ten worden goedgekeurd. Ook Hannema zelf zorgde voor een duidelijke organisa tie, zoals blijkt uit het draaiboek voor de uitvoering in het Sneker Amicitia-theater. Hier trad ook zanger Piet Kuiken op, een leerling van Hannema, met begeleiding van pianist Sjoerd Zijlstra, die na de oorlog bij de band van saxofonist Harry Verbeke was te horen. Helaas viel de publieke belangstelling in Sneek nogal tegen. Bovendien was het aanbod aan amusement in die tijd toch al erg groot, zodat Hannema geen nieuwe avonden meer organiseerde en zich voor namelijk beperkte tot zanglessen en het eventueel begeleiden van individuele ama teurartiesten in zijn studio aan de Voor streek. Bovendien kreeg hij al snel werk bij de centrale schuilkelder van de Lucht bescherming die in de Grote Kerkstraat was gevestigd. Direct na de oorlog werd hij door zijn uit stekende beheersing van de Engelse taal enige tijd tolk bij de Canadese militairen en trok daarmee zelfs naar Duitsland. In november 1950 trouwde de inmid dels in Leeuwarden teruggekeerde Lucas Hannema voor de tweede keer, woonde vervolgens op de Bleeklaan en startte al snel met het geven van privé- en clubles- sen in de Engelse taal. De grote belang stelling voor emigratie naar Austra lië, Nieuw Zeeland en Canada en de eis daarbij om het Engels te kunnen spre ken en verstaan, zorgde er voor dat hij met zijn buitenlandse ervaring zeker tot het midden van de jaren zestig daarmee door kon gaan. Daarna werd het stil rond Lucas Hannema en op 7 januari 1973 overleed hij op bijna 82-jarige leeftijd.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 32