Tumult op Mariënburg, de valse start van een kweekschool LiC0Vac^t^i»2 31 Paul Bron Op 5 mei 1920 belegde de provinciale afdeling van de Vereniging voor Christelijk Volks onderwijs in Friesland een vergadering om te komen tot oprichting van een Kweek school in Friesland. Vestigingsplaats werd Leeuwarden. Enkele panden werden op financiële haal baarheid en doelmatigheid onderzocht, waarbij men uitkwam bij het buiten Mari- enburg aan Achter de Hoven. Het gebouw werd in 1922 aangekocht voor 42.000, hoofdzakelijk bekostigd door het uitzet ten van obligaties in de gehele provincie Friesland. Nadat de minister had vastgesteld dat de school aan de wettelijke verplichtingen voldeed, kon op 25 april 1923 in Schouw burg De Harmonie de school officieel geopend worden door minister dr. J. Th. De Visser. De officiële naam van de school was bij voorbaat gedoemd in de omgangs taal te worden ingekort tot 'Mariënburg': Dr. Jan Theodoor de Visser, Hervormde Kweekschool op den Mariënburg. Zeven jaar later en vijftien bestuursleden verder brak een vertrouwenscrisis uit, die angst vallig en tot heden met succes buiten de aandacht werd gehouden. Het had weinig gescheeld of er waren aan Achter de Hoven geen juffen en meesters opgeleid. Tot in begin jaren vijftig zou het oude, naar Maria Louise van Hessel-Kassel genoemde, herenhuis gebrekkig dienst doen, waarna op dezelfde plaats in 1952 nieuwbouw werd gerealiseerd. Een komen en gaan In 1922 werden de directeur Leendert Blom junior, afkomstig uit Overveen, en de eerste vijftien docenten voor het kleine schooltje aangesteld, van wie bijna de helft na twee jaar weer vertrok. Gedu rende de eerste vijf jaar waren er zeven entwintig benoemingen, waarvan in die zelfde periode dertien eindigden. Het zal duidelijk zijn dat dit niet bevorderlijk was voor de kwaliteit; deze was dan ook ver beneden de maat. Met de bestuurlijke kracht was het al niet beter gesteld. Nog voor de school werd geopend telde het bestuur dertien leden, waarvan vijf bij de opening niet meer in functie waren. De gemiddelde zittings duur in de eerste tien jaar van de twintig bestuursleden was krap drie jaar. Gebrek aan bestuurlijke continuïteit, een groot verloop van docenten, de benoeming van een vrij onervaren directeur en een te smalle financiële basis kunnen gemakke lijk leiden tot irritaties of conflicten. Die bleven dan ook niet uit, uitmondend in schorsing en ontslag van directeur Blom. Een episode die in herdenkingsboeken ontbreekt en waarover altijd zorgvuldig is gezwegen door het bestuur. Alleen in de feestrede bij het vijftigjarig bestaan van de school werd zeer zijdelings door de toenmalige bestuursvoorzitter uitgespro ken dat een dieptepunt voor de school was De Hervormde kweekschool Mariënburg, geopend 25 april 1923 De Gereformeerde Kweekschool op de hoek van de Margaretha de Heerstraat en de Wybrand de Geeststraat in 1932

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 33