Kil Nieuws van Aed Levwerd 36 Secretariaat: Postbus 2574, 8901 AB Leeuwarden, e-mail secretariaat@aedlevwerd.nl Ledenvergadering 10 april Het was, zoals gewoonlijk, op 10 april vol en gezellig in Zalen Tivoli waar de jaarlijkse ledenvergadering gehouden werd. Naast de gebruikelijke - en dit maal weinig spannende - agendapunten, werden de leden op de hoogte gebracht van de voortgang van het SEMS 3D-project en namen de leden met algemene stemmen de 'Skaaf mut blieve'-resolutie aan, waarin het gemeentebestuur wordt verzocht zich in te spannen Muziekcentrum Schaaf voor de stad te behouden. Traditioneel hoogtepunt is de benoeming van de Pommerant van het jaar waarvoor de deskundige jury ditmaal sportman, onderwijzer, schrijver en socioloog Lieuwe Pietersen had uitgekozen. Op de foto over handigt juryvoorzitter Pieter de Groot de nieuwbakken pommerant de daarbij beho rende oorkonde. Na de pauze gaf Piet van der Wal vanuit zijn deskundige en ervaren achtergrond en ondersteund met talloze plaatjes, de aanwezigen een boeiende blik in de turbulente jaren '60 van de vorige eeuw. Burgemeestersuitje naar Marssum Het was fris, om niet te zeggen koud - maar dat was deze keer ook eigenlijk de enige dissonant in het 'burgemeestersuitje', het uitstapje dat Aed Levwerd elk jaar voor zijn werkgroepleden organiseert. Ieder jaar wordt een bezoek gebracht aan een gemeente waar een voormalig Leeuwar der ambtsdrager nu een functie vervult. Na recente bezoeken aan Dordrecht (Arno Brok, 2011) en Bergen (NH) (Hetty Haf kamp, 2012) bleef het gezelschap dit jaar dicht in de buurt: buurgemeente Mena- meradiel, waar onze oud-wethouder Tom van Mourik tegenwoordig burgemeester is. Het bezoek op 1 juni richtte zich op Marssum, het fraaie dorp op slechts lut tele kilometers van Leeuwarden. Na een hartelijke ontvangst door Tom zelf in het mooie nieuwe Marssumer dorpshuis Nij Franjum, kregen de bezoekers een korte presentatie over de geschiedenis van het dorp en hoe het dorp zich de laatste jaren door een grote sociale samenhang gewa pend heeft tegen de voortsluipende krimp. Daarna volgde, onder leiding van dorps kenners, een wandeling door de kern van het dorp en een bezoek aan de kerk met een uitleg over de geschiedenis van het mooie gebouw. Hierna toonde een demon stratie door Theo Jellema de kwaliteiten van het orgel. De lunch werd geserveerd in het Pop- taslot waarin na de lunch onder deskun dige leiding een rondleiding gegeven werd. Ook het Popta Gasthuis werd bekeken. De gezellige 'neisit' was in café Het Grauwe Paard. Een even boeiend als geslaagd uitje in een gastvrije gemeente met zijn dorpjes waarin nog zoveel moois te zien is. Bezoek Historische Vereniging Bergen (NH) Het 'burgemeestersuitje' van Aed Levwerd ging vorig jaar naar Bergen (NH) en bij het vertrek toen werden de leden van de lokale historische vereniging uitgenodigd een tegenbezoek aan Leeuwarden te bren gen. Van die uitnodiging maakten op 8 juni jongstleden 17 Bergense vrienden gebruik en maakten er een leuk dagje Leeuwarden van, met na de ontvangst in de Koperen Tuin, een stadswandeling onder deskun dige leiding van Anne Hoekstra en Henk Oly. De prima verzorgde lunch was in De Walrus, waarna een praamvaart door de grachten gemaakt werd, de Oldehove bekeken en beklommen en Klaas Zand berg een boeiende rondleiding gaf door het HCL. Even na vieren was iedereen weer terug in de Koperen Tuin voor een afscheidsborrel. Gezien de reacties van de Bergense gasten was het een leuke dag met een prima programma. Hetgeen ons genoegen doet; we deden het met plezier. Juryvoorzitter Pieter de Groot overhandigt de gebruikelijke oorkonde aan Lieuwe Pietersen Foto: Ad Fahner De aanwezigen tijdens het burgemeestersuitje werden op deskundige wijze rondgeleid door het Poptaslot en -gasthuis Foto: Ad Fahner

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 38