Nieuws van het Historisch Centrum Leeuwarden Koning Willem-Alexander en koningin Maxima kregen tijdens hun bezoek aan de provincie Fryslan op 14 juni - speciaal voor de prinsesjes - het boek Spiegelspreuk van Lida Dijkstra aangeboden. Daarnaast 37 Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden, tel. (058) 233 83 99, e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl Beeldcollectie geschonken aan HCL Onlangs heeft Libbe van der Kerk (voor heen te Sint Annaparochie) enkele tiental len schilderijen, etsen en tekeningen aan het HCL geschonken. Het betreft vooral gezichten op plekken in en rond de stad van onder anderen Jan Stroosma, Bauke en Andries van der Sloot, David van Kampen, Klaas Koopmans en Ids Wiersma. Eén van de door Libbe van der Kerk geschon ken aanwinsten: een anoniem portret van de legendarische marktkoopman Gerrit Visser (1887-1973), vader van 'IJzeren Heinen' Jan en Auke Visser Band Leeuwarden-Oranje benadrukt in presentjes aan koninklijk paar kreeg het koninklijk paar een speciaal exemplaar cadeau van de nieuwe uitgave van het wandelgidsje Sporen van de Nas- saus en de Oranjes, De Friese voorouders van koning Willem-Alexander. Het gidsje, een uitgave van het HCL, is tevens aan alle kinderen in de hoogste klassen van het basisonderwijs in Leeuwarden cadeau gedaan. Het is voor de speciale prijs van €5,- te koop in de winkel van het HCL. Leeuwarden in de Gouden Eeuw Op 10 september is de manifestatie Leeu warden in de Gouden Eeuw - die daarmee aansluit bij de tentoonstelling over de Gouden Eeuw in het Fries Museum - van start gegaan. De expositie is op 11 septem ber geopend en tot volgend jaar september in het HCL te zien. Een belangrijk onder deel van de tentoonstelling is de presenta tie van de kaart van Sems uit 1603 in 3D, onder meer mogelijk gemaakt door het in samenwerking met Aed Levwerd uitge voerde fundraisingsproject Bouw mee aan Leeuwarden in 3D. De presentatie is op dvd te koop samen met het boekje Stadswan deling Leeuwarden. Sporen van de Gouden Eeuw (zie ook de middenpagina's van dit nummer). Onderwijsprojecten, lezingen en andere activiteiten met betrekking tot de Gouden Eeuw zijn in voorbereiding. Uitbreiding Archeologisch Steunpunt In het informatiecentrum van het HCL is een pc beschikbaar voor bezoekers die meer informatie willen over de archeolo gie van Leeuwarden en omgeving. Hierop worden krantenartikelen, onderzoeksrap porten en een vondstendatabase gepre senteerd. Het is de bedoeling dat uitein delijk alle in Leeuwarden aangetroffen archeologische vondsten, inclusief die van de amateurarcheologen, in deze database worden opgenomen. Bulldozers Bloednoazen. De stadsrand van Leeuwarden Op initiatief van het HCL kregen vier fotografen de opdracht Leeuwarden, haar inwoners én bezoekers op een eigenzinnige manier te laten zien. De resultaten worden getoond in een serie tentoonstellingen in het HCL en komen uit in boekvorm bij de Friese Pers Boekerij. Als afsluiter fungeert Abe de Vries met een fotoreportage over de stadsranden van Leeuwarden. Daarnaast schreef hij speciaal voor de uitgave van het boek een cyclus van vier gedichten. Hoog leraar trekvogelecologie Theunis Piersma schreef de inleiding. De tentoonstelling is te zien tot eind 2013 in het HCL. Eén van de foto's van Abe de Vries die deel uitmaakt van de expositie Bulldozers Bloednoazen in het Historisch Centrum Leeuwarden

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 39