De Waalse kerk te Leeuwarden, inrichting, herinrichting en zilver LiC0Vac^t^i»2 1 Sytse ten Hoeve In 2011 kwamen onbekende archiefstukken betreffende de Waalse kerk tevoor schijn in Limburg. Bij de opheffing van de Leeuwarder Waalse gemeente in 1888 is haar archief gedeponeerd in de Bibliothéque Wallonne, die toen nog in Amsterdam was gevestigd en later werd overgeplaatst naar de Universiteitsbibliotheek van Lei den. In 2012 kreeg het archief een plaats in het Historisch Centrum Leeuwarden.1 De nu opgedoken archiefstukken omvat ten zes bladen van omstreeks 1830 met gekalligrafeerde naamlijsten van predikanten ('pasteurs'), ouderlingen ('anciens') en diakenen-kerkvoogden ('diacres') van 1659 tot 1887 en voorts twee plattegronden van de Waalse kerk: - Plan de l'Eglise Wallonne de Leeu- warde, 1840 (mogelijk vervaardigd door Jan Joseph Rameau, landme ter en tekenaar van het kadaster). - Plan de l'Eglise Wallonne de Leeu- warde, 1858 (gesigneerd door jhr. ir. A.O. van den Santheuvel). Het poortje van Sjoerd Ates Haakma uit 1659 Foto: Sytse ten Hoeve Het lijkt waarschijnlijk dat de stukken oorspronkelijk ingelijst waren en in de consistoriekamer van de kerk hebben gehangen. Ze zijn vanuit Leiden in res tauratie gegeven aan een restauratieate lier en waren uit het oog geraakt. Onlangs kwamen ze vanuit Limburg in bezit van de protestantse gemeente Leeuwarden, die ze zal overdragen aan het HCL.2 De plattegronden geven aanleiding nader in te gaan op de geschiedenis van de inrichting van de Waalse kerk. Met uit zondering van het orgel heeft de inrichting van de kerk nooit veel aandacht gekregen. De stichting van de Waalse kerk in 1659-1662 Reeds in het begin van de zeventiende eeuw kwam in Leeuwarden de behoefte op aan protestantse kerkdiensten in de Franse taal, onder andere bij Fransspre kende militairen van het garnizoen en leden van het stadhouderlijk hof. In 1635 zou de zogenaamde Meester Jan's school in de voormalige, in 1530 gebouwde kapel van het klooster van de Dominicanessen der Heilige Apostelen (Witte Nonnen) hiervoor worden ingericht. De Staten van Friesland trokken in 1638 zelfs een subsi die van ƒ150,- uit om Gerryt Aryens een geschilderd wapenglas voor de kerk te laten maken. Toch kwam de kerk toen niet tot stand. Dat gebeurde pas in 1659, toen de aanwas van uit Frankrijk gevluchte Hugenoten steeds groter werd. De Staten van Friesland namen de bekostiging van de stichting en inrichting van het kerkge bouw van de Walen voor hun rekening. De als school fungerende kapel van het bij de Hervorming van 1580 opgehe ven Witte Nonnenklooster in de Grote Kerkstraat bleek, evenals in 1635, een geschikte ruimte. Het aan de oostzijde gelegen koor van de kapel werd afgeschei den van het schip, dat werd ingericht tot kerkruimte.3 Verbouwing en inrichting In de nieuwe kerk werd de preekstoel opgesteld tegen de scheidingsmuur en hij zal zo wel een van de eerste preekstoelen zijn geweest die in een Friese kerk aan de oostzijde werd geplaatst. Voor de preek stoel kwam een doophek met gedraaide balusters. Daarbinnen waren de zitplaat sen van de kerkenraad en daarbuiten die De preekstoel in de Waalse Kerk Foto: Sytse ten Hoeve

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2013 | | pagina 3