12 De Coopmansstraat in aanleg in 1980 Foto: Leeuwarder Courant tus 1976 aan vijf architecten gevraagd een schetsplan op te stellen, in maart 1977 aan te leveren. Uitgenodigd werden Van Manen en Zwart uit Drachten, Martini te Groningen, Bonnema uit Hardegarijp, Nijenhuis en Partners uit Gieten en Kok en Oldewening uit Leeuwarden. Oor spronkelijk was ook het aannemersbedrijf Neduko uit Arnhem benaderd. Die voor dracht leverde veel kritiek op uit de Friese aannemerswereld, die er voor pleitte de opdracht in de regio te houden. De gemeente erkende dat de keuze voor een aannemersbedrijf niet gebruikelijk was en minder gewenst. Vanaf 15 maart 1977 konden de inge diende ontwerpen bezichtigd worden in de kantine van het Gemeentelijk Woning bedrijf, hoek Groningerstraatweg/Oldega- lileën. Bijzonder was dat de ingediende plannen onder een motto werden voorge legd ('Allerhande', 'Carré', 'Metamorfose', 'Sluitsteen'), zonder aanduiding welk plan van welke ontwerper afkomstig was. Van Manen en Zwart had zich inmiddels terug getrokken uit de prijsvraag. Tijdens de expositie werden bezoekers aan de hand van enquêteformulieren bevraagd naar hun oordeel. De resultaten van deze pei ling werden betrokken bij de besluitvor ming door de gemeenteraad, op 6 juni 1977. De meerderheid van de bezoekers bleek in ieder geval voorstander van het plan Allerhande. De gemeenteraad zou uiteindelijk besluiten om verder te gaan met het plan Metamorfose, ook al omdat dat plan de voorkeur kreeg van onder andere de Welstandscommissie, de Raad voor de Volkshuisvesting en de Commissie voor het Woningbedrijf. Belangrijke argumen ten voor de keuze waren dat dit plan het dichtst bij het programma van eisen bleef en met veel inzet op eengezinswoningen, 'de meest ideale huisvestingsvorm voor gezinnen en bejaarden'. De bezwaren vanuit de bevolking tegen het plan Meta morfose richtten zich op te weinig privacy, weinig zon, beperkt uitzicht en risico van samenscholingen bij de poortwoningen. De opdracht tot het maken van een defi nitief ontwerp werd uiteindelijk verleend aan de winnaar van de prijsvraag, de ont werper van het plan Metamorfose, bureau Bonnema. De benamingen Linnaeus- straat, Marathonstraat, Dr. Jennerstraat, Schroeder van der Kolkstraat, Mathij- senstraat en F.C. Dondersstraat werden in 1977 ingetrokken en vervangen door nieuwe namen: (Gadso) Coopmansstraat, Jelle Bangastraat, Arnold Feystraat, Hector Treubstraat, Willem Ouwens- straat (allen hoogleraar en ooit verbonden aan de universiteit van Franeker), Albert Schweitzerstraat (onder andere arts) en Aletta Jacobsstraat (de eerste afgestu deerde vrouwelijke arts). Op 18 september 1978 werd de eerste paal geheid door Bernard Muller, hoofd ingenieur-directeur en inspecteur voor de Volkshuisvesting in Friesland. Een eerste paal voor de bouw van in totaal 163 wonin gen. 'Er is afgerekend met grootschalig heid, eenvormige en monotone bouw. Kleinschaligheid, verantwoorde differen tiatie, zowel in horizontale als in verticale zin, maar ook in woninggrootte en herken baarheid, zijn in het ontwerp verwerkt.' In 1981 werd het gebied aangewe zen als eerste woonerf van de stad, tot uitdrukking komend in de inrichting (groen, parkeren, speelobjecten) en in de regels (auto's stapvoets, alle verkeer van rechts voorrang). In 1983 werd het plan afgerond en waren de woningen grotendeels bewoond. Een deel van de woningen is straatgericht en bestaat uit twee bouwlagen met een kap. Het grootste deel van de buurt is te type ren als woonerfbebouwing, met sterk wisse lende goot- en bouwhoogtes, variërend van een tot vier bouwlagen en (deels) met bijge bouwen aan de straatzijde. Door de afbui ging van de Coopmansstraat naar de Archi- pelweg, kwamen de flats van Sint Joseph geïsoleerd te liggen. Dat én het feit dat deze flats geen hoge kwaliteit hadden en een negatief contrast zouden vormen met het nieuwbouwplan, maakten het besluit tot afbraak gemakkelijker. Het in 1988 opgele verde kantoorpand op die locatie bood huis vesting aan het Centraal Bureau voor de Rijvaardigheid, de Friese Bondsspaarbank en aannemer BAM-Kolk. Tussen de Coopmansstraat en het Zamenhofpark werden naar ontwerp van Penta-architecten twee appartementen gebouwen gerealiseerd, met een reeks drive-in-woningen daartussen. De dwars op de Archipelweg gesitueerde gebouwen kregen de namen Boerhave (met één 'a'!) en De Bongert, de naam van de christe lijke scholengemeenschap die op die locatie jarenlang noodlokalen gebruikte. De krui sing Coopmansstraat-Archipelweg werd in 1996 uitgevoerd als minirotonde, ruim tien jaar later voorzien van een blauwgele obe lisk van kunstenaar Henk van Bennekom. LcOVdLC^t^l»li

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 14