auiiEN?. LcovdLtT<}t^i,II 13 Een ooit gewenste tunnel onder de Archi- pelweg, voor langzaam verkeer tussen de Coopmansstraat en Egelantierstraat, werd daarmee min of meer overbodig. Bijzondere bewoners In 1987 werd een locatie aan de Jelle Ban- gastraat aangewezen als een van de vier terreinen in Leeuwarden die in aanmer king kwamen voor de aanleg van een klein woonwagenkamp. Belangrijke overwegin gen daarbij: capaciteit voor zeven tot elf wagens, opgenomen in een 'normaal' stra tenplan in een woonbuurt (integratie!) en scholen en winkels op loopafstand. In 1989 zouden hier zes standplaatsen gere aliseerd worden. De gevreesde problemen bleven grotendeels uit, de gewenste inte gratie eveneens. In 1992 werd de eerste paal geheid voor de bouw van een opvangcentrum van de minder overlast en minder discriminatie) en negatieve (hogere huur, minder soci ale contacten). Voor de een was de 'ghet- tovorming', kortom: de sociale opbouw van de buurt, vooral van invloed op het verval. Een ander wees op de technische oorzaken ('revolutiebouw met funde- ringsfouten'), een derde noemde juist het minimale onderhoud. Enkele uitspraken: 'Ik baalde al na twee dagen', 'Ik hadde een boel deen in 't huus, muurke d'er ut' (steunmuur!), 'met veel plezier gewoond, vooral in het begin', 'de asocialen zaten wel het meest in de Lin- naeusstraat', 'Wehkamp wou niet bezor gen bij ons'. De combinatie van de matige aanvangs- kwaliteit van de woningen, de beperkte onderhoudsinspanning, de sociale struc tuur van de wijk door het toewijzingsbe leid en de indruk die geleidelijk aan werd gewekt ('de buurt is opgegeven'), dat alles tezamen verklaart het vroegtijdig einde. Dankbaar gebruik is gemaakt van de volgende publicaties: - Opbouwwerk in nieuwe wijken, Broekman, H., 1980; - Afbraak van nieuwbouw, Broekman, H. e.a., 1981; - De Linnaeusstraat e.o.; exploitatieprobleem naoorlogse woningen, Prak, N.L., 1985. Stichting Nederlands Leger des Heils (later Limor), op de hoek van de Albert Schweitzerstraat en de Coopmansstraat. Dit opvangcentrum, De Wending, ver huisde van de voormalige pastorie van de Bonifatiuskerk naar deze locatie en was bedoeld voor tijdelijke huisvesting voor mensen die uit huis gezet zijn of uit huis weggegaan zijn. In 2009 verhuisde de crisisopvang van Limor naar Bilgaard. Opvangorganisatie Zienn nam het pand vervolgens in gebruik voor opvang van jongeren en daarna voor sociaal pension De Bel, dat kortgeleden weer verhuisd is naar de Hoekstersingel. Tenslotte Het was niet allemaal kommer en kwel. Bij een enquête onder 172 ex-bewoners vond 87% dat de Linnaeusbuurt beviel en de woonsfeer prettig was. Meer dan drie- De achterzijde van sloopwoningen aan de zuidzijde van de Linnaeusstraat, maart 1975 kwart van de bewoners wees op de onder linge hulp. 'De Linnaeusstraat was ooit een goede buurt'. De nieuwe woonsituatie van de ex-bewo ners had positieve kanten (betere woning, 163HUiZtW! Ut' KLEUTERSCHOOL Het heien van de eerste paal van het plan Metamorfose in 1978 Foto: Leeuwarder Courant

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 15