Ontstaan en ontwikkeling van korfbal in Leeuwarden LcOVdLC^t^l»li 14 Geert Keuning Op 22 mei 1914 werd de L.K.C. Friso als eerste korfbalclub in onze stad opgericht. Dat is 100 jaar geleden en voor de uit Friso en Rapiditas voortgekomen fusievereniging Pallas '08 uiteraard reden voor een feestje. Het korfbalspel is echter al in 1906 in de stad bekend bij gymnastiekverenigingen. In dit artikel gaat het vooral over het ontstaan en de ont wikkeling van korfbal in Leeuwarden. In 1902 komt de Amsterdamse onderwijzer Nico Broekhuysen in het Zweedse Naas in aanraking met een aantal gymnastische spelen, waaronder ringbal. Dat is een soort van basketbal dat gemengd werd gespeeld in drie velden met bodemloze ijzeren ringen aan palen in de uiterste vakken. Broekhuy- sen vervangt de ring door een bodemloze mand of korf. Vandaar de naam korfbal. Het nieuwe spel raakt vooral in het westen van het land in korte tijd ruimer bekend. Het spel voldoet in die tijd aan de wens om de lichamelijke conditie van de jeugd te verbeteren. Het Nederlandsch Gymnastiek Verbond NGV ziet er een welkome aanvul ling in op het zomerprogramma in de open lucht, zo ook tal van Friese gymnastiekver enigingen. Korfbal komt ook via 'overzeese' contacten tussen Hollandse steden en Har- lingen naar Friesland. In Drenthe zorgen militairen voor propaganda en van daar uit dringt het spel door in het zuidoosten van Friesland. Maar ook de Leeuwarder kazerne blijkt een rol te spelen bij de ont wikkeling van korfbal in de stad. Korfbal als spel De oudste berichten over korfbal als spel vorm in Friesland dateren van 1905. Zo maakt de Leeuwarder Courant op 2 sep tember van dat jaar melding van het korf- balspel als onderdeel van gymnastische spelen tijdens de viering van Koninginne dag (dan nog op 31 augustus) in Franeker en Heerenveen. Een jaar later is het korf- balspel onderdeel van de gymnastiekuit- voering door de vereniging Brinio tijdens de viering in Leeuwarden van de verjaar dag van de vorstin. In de daarop volgende jaren nemen steeds meer Friese gymnas tiekverenigingen het korfbalspel op in het programma. Het spel wordt bij de gymnas tiekverenigingen aanvankelijk nog niet gemengd gespeeld. Naast Brinio beoefenen in de stad ook clubs als De Jonge Brinio, Stanfries, de onderofficierenvereniging Thalia en Leeuwarden het korfbalspel. De regelmatig gehouden 'Turnbetoogin- gen' van het Noordergewest van het NGV dragen in die jaren ontegenzeggelijk bij aan de verbreiding van en de waardering voor korfbal. Op 30 september 1910 houdt de heer L. Bogstra, leraar gymnastiek aan de Rijks hogere burger school, in een ingezonden stuk in de Leeuwarder Courant, een plei dooi voor een combinatie van gymnas tiek en spel, zoals voetbal, korfbal, werp- bal, slagbal en verschillende loopspelen, op het rooster van de school. Dit om de lichamelijke vaardigheid van de jeugd op te voeren. Interessant te lezen is de kwalificatie die de club van onderwijzers en onder wijzeressen die belast zijn met de leiding van schoolkinderen, in 1911 geeft over het korfbalspel: 'De oefeningen zullen worden gehouden op het terrein aan de Marssu- merstraatweg; beoefend zullen worden: grensbal, tambourijnspel en slagbal met vrijplaatsen, terwijl het korfbalspel, dat als zomerspel beslist ongeschikt is, op meer koelere dagen in beoefening zal worden genomen.' Een spelmoment van de wedstrijd Friso en Olympia uit Franeker, tijdens de eerste Seriewedstrij den van L.K.C. Friso in september 1915 op het sportterrein aan de Marssumerstraatweg Foto: Archief Leeuwarder Korfbalvereniging Pallas '08

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 16