15 Een spelmoment uit de wedstrijd tussen Friso en Leeuwarden tijdens de Seriewedstrijden van L.K.C. Friso op de voormalige Wilhelmi- nabaan in 1930 Foto: Archief Leeuwarder Korfbalvereniging Pallas '08 In 1914 zoekt het Sportterreincomité clubs voor het bespelen van de ijsbaan aan de Bleekerstraat in de zomermaanden. Het comité constateert dat tal van openlucht spelen, waaronder korfbal, voor het grote publiek onbekend zijn en daar moet veran dering in komen. Op 15 april 1914 bericht het comité dan ook, dat het 'zal trachten het vormen van clubs, voor 't aanleeren en beoefenen dier opwekkende, opvoe dende lichaam en geest sterkende open luchtspelen bij onze jeugd en jongeling schap van beiderlei kunnen in de hand te werken en roept daarvoor de belang stelling en medewerking in van ouders, schoolhoofden en verder allen die het met de Bond voor Lichamelijke Opvoeding eens zijn'. Hoezeer korfbal in de jaren voor het uit breken van Eerste Wereldoorlog nog wordt gezien als een nuttige spelvorm in de licha melijke oefening, blijkt ook uit het bericht in een Leeuwarder Courant uit 1914 over de oprichting van de Provinciale-Griffie- Club. De leden van deze club 'zijn voorne mens onder de leiding van den Frieschen Voetbalbond, den heer G. Joustra, voor lopig door beoefening van het korfbalspel zich voor stramheid te bewaren'. Dat ook militairen bijdragen aan de bekendheid van korfbal in Leeuwarden, blijkt uit het 'Stadsnieuws' in de Leeu warder Courant van 9 september 1911: 'Bij de in het schietkamp 'Harskamp' vanwege den Nederlandschen Militairen Bond voor openluchtspelenpropaganda gehouden wedstrijden werd in den voet balwedstrijd de 1e prijs behaald door het 9e regiment infanterie en in de afdeeling korfbal de 2e prijs door het 9e regiment infanterie alhier'. Eerste korfbalclubs Voor zover valt na te gaan, wordt in 1908 in Harlingen de eerste specifieke korf balclub in Friesland opgericht: UDI is de naam. Korfbal is er bekend geraakt door 'overzeese' contacten met Hollandse steden. In Leeuwarden is men pas zes jaar later zo ver. In een ingezonden stuk in de Leeuwarder Courant van 12 mei 1914 roept Anne Gerrit Kijlstra (24) belangstel lende Leeuwarder dames en heren op hun naamkaartje naar hem toe te sturen om 'bij gebleken belangstelling tot de oprich ting eener vereniging te geraken'. Hij con stateert, dat er nog verschillende takken van sport niet worden beoefend in de stad en memoreert de opvoedende kracht die van het korfbalspel kan uitgaan. Hij ein digt zijn oproep als volgt: 'Nogmaals, niet gedraald, de sportterreincommissie heeft hare deuren reeds wijd geopend voor elk die de sport een warm hart toedraagt.' De oproep is niet aan dovemans oren gericht en op 22 mei 1914 volgt de oprich tingsvergadering van de Leeuwarder Korf bal Club Friso. 'Gisteravond is in de lunchroom van den heer Ph. Kessler de eerste vergadering gehouden van de Leeuwarder Korfbal- club (L.K.C.). De heer Th. Postma hield, na zich bereid te hebben verklaard de taak als spelleider op zich te nemen, eene korte maar kernachtige lezing over het nut van het korfbalspel. De voorzitter sloot de geanimeerde vergadering met den wensch, dat trouwe opkomst op den eerstvolgende oefendag niet zou uitblijven'. Aldus informeert de Leeuwarder Cou rant haar lezers op 23 mei 1914 over de oprichting van de eerste Leeuwarder korf balclub. De lunchroom van Kessler is des tijds gevestigd aan de Wirdumerdijk op nummer 30. Kijlstra is de eerste secreta ris van Friso, zo blijkt uit de aanmelding bij de Nederlandse Korfbal Bond in 1915. Belangrijke mensen van het eerste uur zijn verder Klaas, Gerard en Jo Hellen- doorn. Feestvieren kunnen ze bij de L.K.C. in de begintijd goed. Zo goed zelfs, dat het bestuur van voetbalclub L.A.C. Frisia zich op 16 november 1928 genoodzaakt voelt de leden het volgende mee te delen: 'Het is het bestuur opgevallen, dat zich onder de bezoekers van den op Zaterdag 10 dezer door de Korfbalclub Friso gegeven feest avond, eenige Frisianen bevonden, welke den daar opvolgenden Zondag een belang rijke wedstrijd hadden te spelen. Als er Zaterdagavonds wordt uitgegaan kan men zich onmogelijk des Zondags geheel en al geven. Het bestuur zal dan ook niet schro men, bij onverhoopt voorkomen, spelers het medespelen gedurende het hele sei- De KGC Leeuwarden bij de viering van het 5-jarig bestaan in 1930 Foto: Korfbalvereniging Leeuwarden

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 17