De Friesche Brood- en Meelfabriek De Hoop Broo d e schuit -Koek «nSlmket fabriek 18 René Kuipers Uit de vergadering van de gemeenteraad van Leeuwarden op 7 november 1864: 'Wij vernemen, dat eenige ingezetenen alhier, in aanmerking genomen den bijval dien aan het van Amsterdam dagelijks aangevoerd wordende brood ten deel valt, en geleid door de gunstige resultaten van de elders hier te lande bereide in werking gebragte stoom- broodbakkerijen, het wenschelijk hebben geacht ook in deze stad eene zoodanige fabriek op te rigten, waardoor tot lager prijs puik brood aan de ingezetenen zoude worden geleverd. Tot verwezenlijking van dat doel zullen, naar wij vernemen, de inge zetenen dezer stad dezer dagen bij circulaire worden uitgenoodigd van hunne belang stelling te doen blijken, door inteekening, bij aandeelen van ƒ200,- tot bijeenbrenging van het vereischte kapitaal.' Briefhoofd van de Brood-, Beschuit-, Koek- en Banketfabriek De Hoop uit 1910 Een achttal Leeuwarder bakkers reageeert op die mededeling met een advertentie in de Leeuwarder Courant van 18 november 1864. Zij schrijven met enig sarcasme over 'het (edelmoedig?) plan' van de heren Pama de Kempenaer en jonkheer Van Reigersberg Versluijs om alhier een brood- en meelfabriek op te richten teneinde goedkoper en beter wittebrood te leveren. De adverteer ders wijzen er fijntjes op dat door hen al sedert ruim 2 jaren een gelijke brood soort wordt verkocht voor de prijs van 20 cent, terwijl die door de genoemde heren, om een betere winst te hebben, op 22 cent wordt gesteld. Oprichting fabriek De fabriek werd gevestigd in een weiland op de hoek van de Westersingel en de Fonteinsloot, waar de in 1920 ter plaatse aangelegde Fonteinstraat naar is ver noemd. Naast en achter het fabriekster rein werd in 1872 het Westerpark (Vos- separk) aangelegd. In de relatief korte tijd van haar 52-jarig bestaan vanaf de opening in 1865 tot de sluiting in 1917, kende het bedrijf veel wisselingen van eigenaren, zoals hierna wordt omschre ven. De oprichting van de Friesche Brood- en Meelfabriek De Hoop vond plaats op 7 december 1864. Aandeelhou ders worden opgeroepen aanwezig te zijn bij het passeren der notariële akte van de vennootschap op 28 januari 1865 in Zaal van der Wielen, het latere Zalen Schaaf. In de loop van 1865 wordt door de commissarissen de deelhebbers in de vennootschap verzocht in vijf termijnen van elk 20 procent van het door hen inge schreven kapitaal te storten. Als directeuren van de fabriek worden genoemd Pieter Pama de Kempenaer (1819-1881), geboren te Arnhem, ridder in de Orde van de Eikenkroon en de eerste gemeentelijke directeur (1865) van de stedelijke gasfabriek te Leeuwar den en Jonkheer Hugo van Reigersberg Versluijs (1836-1907), geboren te Mid delburg, koopman en van 1858 tot 1864 vennoot van ijzergieterij Boddaert en Reigersberg Versluijs te Middelburg. Op 13 april 1865 worden als commis sarissen van deze nv genoemd respectie- velijk Pieter Pama de Kempenaer, Isaac Bolman en Willem Sprenger, allen te Leeuwarden. Isaac Bolman (1834-1899) was secretaris van 1865 tot 1883 van de gemeente Leeuwarderadeel, daarna bur gemeester tot 1896 van deze gemeente. Willem Sprenger (1836-1911), succes vol zakenman, zeehandelaar en eige naar van Kassiers en Effectenfirma P. Koumans Smeding, vernoemd naar de grootvader van zijn echtgenote, werd in 1863 directeur van de Leeuwarder Cou rant en vervulde ook tal van maatschap pelijke functies. Bij het overlijden van Willem Sprenger liet zijn kassiersfirma een banksaldo na van meer dan ander half miljoen gulden. Op 15 april 1865 koopt de N.V.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 20