Leova^t 19 De Friesche Brood- en Meelfabriek De Hoop het eerder genoemde wei land voor een koopsom van ƒ2433,- van de eigenaren Elise Christine van Boelens, jonkheer Frans Julius van Eysinga, jonkheer Jan Minnema van Haersma de With en Jan Hendrik van Boelens. Het bestuur van de nv kondigt op 18 april 1865 aan dat het voornemens is het bouwen van de fabriek aan te beste den op 26 april in het logement Spoor- zigt te Leeuwarden. Het bestek a ƒ0,50 is verkrijgbaar bij de heren jhr. H. van Reijgersberg Versluijs te Leeuwarden en bij ingenieur Jules L.A. De Lannee de Brétancourt te Amsterdam. Van de tien inschrijvers is het werk gegund aan de laagste inschrijver, R.K. van der Meer te Oudeschoot. De directie brengt ter algemene kennis op 1 december 1865 dat de fabriek geopend is en depots zijn gevestigd op zeven adressen in Leeuwarden en op negen adressen elders in Friesland. De fabriek had een krachtbron van één 6 PK-ketel en zeven arbeiders met weeklo nen van 4,00 tot 6,50 gulden. Vrienden in de nood, honderd in een lood In juni 1866 adverteert men met de prijzen van het brood, onder andere als volgt: 'Gebuild 100 Loods 19 ct., onge- build 100 Loods 14 ct.' Gebuild brood is gemaakt van meel dat gezeefd is. Vroe ger werd het meel, nadat het gemalen was, in een zak (buil) gedaan waarna deze zak zo werd geschud dat het fijnste meel er doorheen viel. Later gebeurde dit door een ronddraaiende zeef van fijnma zig gaas, een zogenaamde 'buil'. De aanduiding 'loods' is een thans niet meer gebruikte oude massa-eenheid (gewicht), die verondersteld wordt 1/32 van een traditionele Nederlandse pond (circa 480 gram) te hebben gewogen; één lood is dus 15 gram. Het begrip komt nu alleen nog voor in het oud-Nederlandse spreekwoord: 'Vrienden in de nood, hon derd in een lood', dat wil zeggen: als men in nood verkeert, zijn de meeste vrienden van weinig gewicht. In januari 1868 wordt in de Staatscou rant vermeld dat als directeur is aan gesteld de heer Pieter Evert Franken (1827-1908) en dat als commissarissen der vennootschap zullen optreden de heren Pieter Pama de Kempenaer, Isaac Bolman en mr. Coenraad Willem Antoni Buma (1837-1888), advocaat en secreta ris van de vennootschap. Opheffing en verkoop Op 27 september 1874 bericht de Leeu warder Courant dat in de woensdag jongstleden alhier gehouden algemene vergadering van aandeelhouders der Friesche Brood- en Meelfabriek De Hoop is besloten, de fabriek per 1 januari 1875, slechts 10 jaar na de opening, op te heffen, wegens de zeer ongunstige resul taten der exploitatie. Notaris Van der Plaats deelt in een advertentie mee dat hij op 26 oktober 1874 provisioneel in het Friesch Koffijhuis en finaal op 9 novem ber in één der schouwburglokalen bij A. Koeze (later de Friesche Club Sociëteit) publiek zal verkopen 'Eene in werking zijnde Brood- en Meelfabriek, De Hoop, staande en gelegen aan den Buitencin- gel en de Stadsgracht te Leeuwarden, nabij de voorm. Vrouwepoort, met ruime Werkplaats, Zolders, Ovens, Machine kamer, Woonhuis, Kantoor, Loots, uit gestrekt Erf enz., kadaster sectie D nos. 446, 447 en 448, ter inhoudsgrootte van 34 roeden 40 ellen. De aanvaarding is 1 Januarij 1875, de Woning van den Direc teur echter op 1 maart 1875'. A. Beintema en S. Draisma van Valkenburg Voor ƒ9,284 worden, volgens akte van 26 oktober 1874, de heren Alle Beintema en Samuel Draisma van Valkenburg te Leeuwarden de nieuwe eigenaren van de fabriek. Alle Beintema (1829-1906) was in 1857 koek- en banketbakker op de Amelandspijp. Samuel Draisma van Valkenburg (1830-1894) was aanvanke lijk apotheker van In de Gouden Cat op de Brol. Hij stichtte in 1855 een lever- traanfabriek en verhuisde naar de Doe- lestraat. Deze fabriek kreeg in 1955 het predikaat 'Koninklijke', vanwege de grote bijdrage aan de volksgezondheid. In een advertentie in de Leeuwar der Courant vraagt men 'een in alle opzigten bekwame Brood- en Kleinbak- ker, die zo mogelijk 1 januari in dienst kan treden'. Het (jaar)salaris bedraagt naar bekwaamheid zes- a zevenhon derd gulden. Men deelt het publiek mee dat zij per 1 januari 1875 door aankoop eigenaar zijn geworden van de Frie- sche Brood- en Meelfabriek De Hoop en berichten, dat zij deze fabriek voor hun Recente foto van de hoek Fonteinstraat - Westersingel Foto: René Kuipers

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 21