Friescbe Biood- en Meelfabriek „(ff Mëoop99 Lc0VdLC^t^l»li 20 te LEEÜWAItDEl'. AIr lliouitiTN rijn n g estel d D. SUIT (in de Schrans) en E. J. HOEFMAN (Hodutcrênd.) P rije n van het lïItOOD atjn Gebuild 100 Loods 19 ld, 50 H Vs Oogcbuild 100 O 14 ld. 50 ff 7 Roggebrood 350 H 20 ld. 125 ff 10 Krtntrhrosd Tan E, 5 h 10 en 15 ct. O- pireiteur H. van REIGERSBERG YERSLEIJS. Advertentie uit de Leeuwarder Courant van 1 juni 1866 rekening en risico zullen voortzetten onder de firma Beintema en Van Val kenburg. In 1876 wordt door de heren Beintema en Van Valkenburg overeen gekomen dat de tussen hen bestaande vennootschap wordt ontbonden op 30 juni 1876. Voorts, dat na deze ontbin ding A. Beintema voor eigen rekening de zaak zal voortzetten onder de naam van de Friesche Brood- en Meelfabriek De Hoop. Westerpark (Vossepark) In de gemeenteraadsvergadering van 9 november 1872 wordt besloten om voor de aanleg van een tweede 'verschwater- vijver' een perceel land aan te kopen van de heer F. Ypey aan de 'buitencingel' nabij de Friesche brood- en meelfabriek, groot 28.660 centiare, voor een som van 17.200 gulden. Volgens een rapport van burgemeester en wethouders uit maart 1871 zou deze vijver met een oppervlak van 4.000 centiare op het daarvoor aan gewezen land bij de Vrouwepoortsbrug jaarlijks aan beschikbaar drinkwater 263.600 emmers opleveren om in de behoefte aan drinkwater te voorzien. De in 1826 aangelegde eerste verswa- tervijver bij de Oostersingel (een res tant hiervan is nog aanwezig, genaamd het Oostervijverpark) kon met name in warme en droge zomers niet meer vol doen aan de behoefte aan vers water. Het Westerpark, in 1872 naar ontwerp van tuinarchitekt Gerrit Lambertus Vlaskamp (1834-1906) aangelegd, stond ook later in de volksmond bekend als Vossepark, vernoemd naar de molenaar Hermanus Albertus Vosman (1862 1922) van de molen Het Lam, aan de latere Molenstraat. In 1875 werd het park voor waterha- lers opengesteld, maar het bleek dat er dat jaar weinig water werd gehaald, omdat de vijver te ver weg lag. Om de bereikbaarheid te vergroten werden er pompen voorzien van kiezelfilters aan gelegd, zoals bij de broodfabriek en aan de overzijde door middel van een buis leiding door de singel in het bastion, de Westerplantage. Op 13 april 1876 staat de gemeenteraad het verzoek van de firma Beintema en Van Valkenburg toe om haar broodfabriek door een water leiding in verbinding te brengen met de nieuwe verswatervijver. Vanaf de officiële opening op 22 december 1888 van de Leeuwarder Waterleiding Maatschappij werd de stad geleidelijk van een drinkwaterlei dingnet voorzien en nam de behoefte aan water uit de vijvers steeds meer af. Een verzoek van de hierna te noemen firma Dalenoord Co., om water uit de vijver te verkrijgen voor de broodfabriek, tegen een maandelijkse vergoeding van 2,50 gulden, door middel van een pijp gelegd in de put bij de vijver, werd in de raadsvergadering van 28 augustus 1894 van de hand gewezen met als reden een schrijven van de direkteur van de Waterleiding Maatschappij, die de leve ring van water door zijn maatschappij aan de firma op redelijke voorwaarden had aangeboden. In 1901 werd, als aansluiting op de eerder aangelegde tramlijnen van sta tion Vrouwepoort naar Het Bildt en Fra- neker, vanaf de Vrouwepoort de tramlijn door de stad aangelegd via de Pier Pan derstraat, voorlangs de verswatervijver in het Westerpark en vlak achter het terrein van de broodfabriek, over de in 1964 gesloopte (oude) Verlaatsbrug, die als draaibrug circa 50 meter noordelij ker was gelegen dan de tegenwoordige basculebrug, en vervolgens via de Wil lemskade ZZ. en de Sophialaan naar de Zuidersingel. W. Sprenger en Dalenoord Co Op 11 mei 1881 neemt de eerder in dit artikel besproken Willem Spren- ger, eigenaar van Kassiers en Effec tenfirma P. Koumans Smeding, de fabriek over van Alle Beintema voor een koopsom van ƒ25.000,-. Genoemde firma verzoekt op 2 november 1881 vergunning voor het plaatsen van een heetwateroven in het pand Wester singel letter H no. 5, sectie D, no. 324. Op bijgaande foto uit 1882 zien we voor de broodfabriek de zesjarige Margaretha Zelle (1876-1917), later de roemruchte Mata Hari, in haar bokkenwagen waar mee zij en haar broertjes dikwijls door de stad reden. Achter haar staat haar vader Adam Zelle met bolhoed. De tweede en derde persoon rechts van hem zijn res pectievelijk de direkteur van de broodfa briek, de heer Gerard Winkelman (1830 1910), en magazijnmeester Johannes Douma (1857-1938). De firma Koumans Smeding ver koopt de brood- en meelfabriek op 1 maart 1894 voor ƒ20.000,- aan Engel- bert Dalenoord (1840-1910), koopman en bakker te Enschede. Aan het geachte publiek wordt in een advertentie op 2 april 1894 in de Leeuwarder Courant, meegedeeld dat de Broodfabriek De Hoop aan de Westersingel te Leeuwar den, vroeger eigendom van de heer W. Sprenger, vanaf 1 maart jongstleden met medewerking van de directeur de Sluitzegel beschuit Collectie: Dirk Swierstra

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 22