HENDRIK VAN ESSEN, Completen Inventaris Stoommachine 8 P.K., Stoomketel 20 M2 V.O., 5.16 Atm, Dynamo, Schakelbord, Deegkneedmachines, Zeeft, Trieur, Meel- molen, Amandel-Pelmachine, Speculaasmachine, IJzeren Tanks Rogge brood-ovensdubb. Heetenluchtoven2 He et water-ovens platte Karren, Broodkarren, Drijfwerken, Drijfriemen, Gereed schappen enz. enz. VERDER TOT AMOTIE diverse Fabrieksgebouwen, soliedi Pakhuizen enz. 22 aan de Westersingel te Leeuwarden, thans in gebruik bij de heer Dalenoord'. Volgens een akte van 5 april 1918 bij dezelfde notaris, is met ingang van van 1 januari 1918 de vennootschap onder firma Dalenoord Co. tussen de heren Dalenoord te Leeuwarden en Brink, des tijds te Leeuwarden, thans te Amster dam, ontbonden. Op 18 september 1917 werd het zeer gunstig aan weg en groot scheepsvaarwater gelegen terrein, groot 35,66 are, in zes percelen geveild en op 2 oktober toegewezen voor een totaal van ƒ49.898,52. De gebouwen werden op afbraak verkocht voor een totaal van ƒ13.303,-. Het college van b&w ontvangt op 20 maart 1918 een verzoek van G. Dalenoord om vergunning tot verkoop van sterke drank in het perceel Nieuwe- stad 32, dat hij volgens koopakte van 07 maart 1918 van Paulus Adrianus Silver- gieter Hoogstad had gekocht, die daar een drankenhandel had. Het terrein van de gesloopte brood fabriek werd in de loop van de jaren daarna met woningen bebouwd, zoals in de Fonteinstraat, waar bijvoorbeeld in 1922 de middenstandswoning nummer 2 en het dubbel woonhuis nummers 4 en 6, thans gemeentelijk monument, werden gebouwd onder architectuur van architekt Ate Louwes Pijkstra (1868 1945), die ook de ontwerper was van de in 1926 gebouwde Wilhelminaschool in deze straat. In 1932 werd op Westersin gel 10, thans rijksmonument, een dub bele rietgedekte villa in zogenoemde interbellumstijl onder architektuur van Gerardus Albertus Heldoorn (1899 1965) gebouwd. Tramgedoe In een overzicht uit 1927 in de Leeuwar der Courant wordt over de uitbreiding van de stad naar het westen gesproken over 'het vergrote Westerpark, dat een schitterend milieu vormt voor dit nieuwe stadsgedeelte en daar intussen sinds 1 oktober van dat jaar de omlegging van de tram tot stand is gekomen en de rails thans uit de stad verwijderd zijn, kan aan het park de laatste hand gelegd worden. De tijd zal verder wel zorgen dat oud en nieuw tezamen groeien tot een schitterend complex, dat werkelijk een benijdenswaardige aanwinst voor Leeu warden is. Aan het hinderlijke en uit de tijd geraakte tramgedoe aan de Harlin- gersingel is tenslotte een eind gekomen'. Kustekoek Niets herinnert ter plaatse meer aan de verdwenen broodfabriek en van de opgeheven tramlijn door het Wester park is letterlijk geen spoor meer te vinden. Enkele lezers in het ook opge heven 't Kleine Krantsje herinneren zich de broodfabriek aan de Westersingel nog als het aangewezen adres voor eenvou dige huismoeders met grote gezinnen, waar je voor een kwartje een kussen sloop vol witte broden en broodjes kon kopen en nog een flink stuk 'kustekoek' (kantkoek) op de koop toe kreeg. Klan ten vroegen dan 'voor een kwatsje ouds' (overgebleven brood) en bakkersknecht De Graaf vulde de witte zak. Nota bene Van de broodfabriek zelf zijn bij de schrij ver van dit artikel geen andere afbeel dingen bekend dan de in de aanhef van dit artikel afgebeelde tekening. Indien er lezers zijn die nog in het bezit zijn van eventuele foto's zou hij graag zien dat deze, of een kopie daarvan, naar de redactie worden gezonden. makelaar in machinerieën A metalen te Amsterdam, zal ten verzoeke van de Finna DALENOORD A Co, BROOD-, BESCHUIT-, KOEK- A BANKETFABRIEK t tr nrnCt Wwtersiugel te Leeuwarden, ten overstaan van den notaris J. II, BERGHUIS, op Woensdag 19 September 1917, des voonniddage 10 uur precies, in het Cafe-Restaurant „AMICITIA", Wirdumerdijk 45 te Leeuwarden, publiek verkoopen den van bovengenoemde fabriek. Hierbij komen voor: De goederen zijn te bezichtigen op Vrijdag W, Zaterdag 15, Zondag 16, Maandag E en Dinsdag 18 September 1917, van 10 tot 4 uur en des morgens voor de veilin^ vai tot öVi uur> in bovengenoemde fabriek. Uitgebreide notitiën worden op aanvraag door bovengenoemden makelaa toegezonden. Advertentie Leeuwarder Courant 15 september 1917

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 24