LcoVdir^t^i»li 24 Plantenga, J.R. Pater, P.T. Plantenga, R. van Harderwijk Jzn, A. Meursinge Hzn., B. Plantenga Pzn, H. Adama en H. Win- kler, waarbij het volgende Reglement werd vastgesteld: Art. 1. De leden van het gezelschap stellen zich de beoefening van het schaakspel tot doel en zullen tot dat einde de tweede en vierde Vrijdag van elke maand vergaderen. Art. 2. Hij die lid wenscht te worden moet twintig jaren oud zijn en zal zich daar toe schriftelijk bij de Secretaris aanmel den; zoodra mogelijk zal hij alsdan door de Directie worden voorgesteld en in de eerste daaropvolgende Vergadering worden geballoteerd. De ballotage kan alleen plaats hebben bij aanwezigheid van minstens de helft der Leden; dezelve zal als gunstig worden beschouwd, wanneer twee/derde der aanwezigen leden voor hebben gestemd. Een Vijfguldenstuk (dat ten voordele is der Kas) in de ballotagekast gevonden wordende zal de Voorgedragene in alle geval als niet aangenomen gerekend worden. Iemand gedeballoteerd zijnde, zal binnen één jaar niet weder voorgedragen kunnen worden. Art. 3. Tot den eersten December 1847 zal nogthans de Directie de magt hebben zonder ballotage leden aan te nemen, van die Heeren welke de lijst gepresenteerd zijn. Art. 4. Heeren Officieren van het garni zoen Alhier kunnen Lid worden zonder ballotage, tegen betaling der contributie, en zonder verders aan eenige bepaling der wet te zijn onderworpen, of regten op het gezelschap hebbende. Art. 5. De Directie zal uit twee leden bestaan: 1e één President en 2e één Secreta ris, Fiscaal en Penningmeester. Zij zullen door middel van beslootene briefjes, bij vol strekte meerderheid van stemmen der aan wezige leden voor den tijd van twee jaren worden benoemd; blanco briefjes zullen bij de meeste briefjes worden gevoegd. Bij de eerste benoeming in 1847 zal den Secre taris echter slechts voor één jaar worden gekoozen, zoodat er telken jare een der Bestuurders aftreedt; de aftredenden zijn weder verkiesbaar. Bij afwezigheid van één der leden, zal den ander zijne functie waarnemen; bij afwezigheid van beiden de twee oudste leden, naar ondertekening dezer wet. Art. 6. De Directie zal de Huishoudelijke belangen van het Gezelschap regelen. De President zal de discussiën leiden en in geval van staking bij openbare stem ming eene beslissende stem hebben. De Secretaris zal de wet bewaren, aante keningen van de aangenomen voorstellen hebben en aan de leden langstens de vorige dag, van iedere vergadering kennis geven. De Fiscaal en Penningmeester zal belast zijn met de beboetingen volgens de wet, met alle ontvangsten en alle door het bestuur goedgekeurde uitgaven. Art. 7. De Jaarlijksche Contributie is Twee Gulden, betaalbaar bij anticipatie in één termijn op den eersten December van elk jaar. Art. 8. De na den eersten December 1847 aankomende leden betalen één gulden entree. Art. 9. Nieuwe leden zijn de contributie van het ingegane Jaar geheel schuldig. Art. 10. Ieder lid zal het regt hebben gasten te introduceeren tegen betaling van 25 cent voor ieder aan de kas; mits die gasten gene inwoners dezer stad zijn. Art. 11. Dengenen dien als lid bedankt, hetwelk schriftelijk aan den Secretaris moet geschieden, heeft regt: nog op het voordelige der kas, nog op teruggave van reeds betaalde of terughouding van reeds verschenen, maar nog niet betaalde contri- butiën of boeten; daarentegen zal hij voor zijn hoofd in een mogelijk nadelig saldo moeten dragen. Art. 12. De volgende boeten zullen ver beurd worden, als: 10 cent geheel absent op de vergaderingen, 5 cent na 7 ure komende op de vergade ringen, 1 Gulden voor het niet aannemen eener betrekking der Directie, van welke laatste boete evenwel een aftredend lid des Bestuurs is vrijgesteld. Art. 13. Op de laatste Vergadering in November van ieder jaar, zal de wet her zien, de rekening en verantwoording afgelegd en opgenomen, en een nieuwen bestuurder gekozen worden. Verdere bijzonderheden Na respectievelijk Concertzaal v.d. Wielen (het huidige Schaaf City Theater, E.S.), Friesch Koffiehuis en Klanderij als Club lokaal te hebben gebruikt, kwam men wederom bijeen in het Friesch Koffiehuis waar men 29 jaar verbleef tot in 1941; deze traditie werd verbroken doordat de eigenaar daarvan, de heer L. Bunt, tot de N.S.B. was toegetreden. Nadat in dit gebouw N.S.B.-vergade- ringen plaatsvonden achtte men nu de tijd gekomen van Clublokaal te verande ren en betrok na zeer veel moeilijkheden van de zijde van de heer Bunt, die de club betichtte van broodroof en Anti-Duitsche Demonstraties, waarvoor het toenmalige Bestuur bij de S.S. ter verantwoording werd geroepen, het tegenwoordige Club lokaal in "De Harmonie". Wat betreft het ledental, schommelde dit jarenlang omstreeks 20, waarna dit sinds 1935 door goede propaganda klom tot het huidige totaal van ruim 150 leden, waardoor de Club thans een der groot ste Schaakverenigingen van ons land is geworden, en in Friesland steeds de meest vooraanstaande Vereniging is geweest en gebleven, terwijl onder haar leiding het Schaakspel, dat de Friezen zeer goed ligt, zijn tegenwoordig hoog peil heeft bereikt. Het spreekt vanzelf dat onze Club, die steeds alle N.S.B. elementen en invloeden heeft geweerd, geen lid werd van de Cultuurkamer of enige andere soortgelijke Instelling. Ons gaarne bereid verklarende alle nadere gewenste, schriftelijke en/of mon delinge inlichtingen te verstrekken, ver blijven zij Uw HEdGestr. bij voorbaat beleefd dankend voor Uw bemoeiingen, Met verschuldigde Hoogachting, Uw. dw. Het Bestuur: (get.) Waling Dijkstra, Voorzitter (get.) H.F. Schotanus, 1e Secretaris (get.) J. Vellinga, 2e Secretaris (get.) G. Faber, Penningmeester (get.) D.P. Bergsma, Ere-Voorzitter. Het politierapport De commissaris der koningin speelt de brief door aan burgemeester mr. A.A.M. van der Meulen van Leeuwarden, die op zijn beurt commissaris van politie A. Hou wing de opdracht geeft onderzoek te doen naar de al dan niet onberispelijke staat van de bestuursleden van de club en van de vereniging in het algemeen. Op 30 sep tember 1947 rapporteert hij: De schaakclub "Philidor" werd op 2 novem ber 1847 (moet zijn 12 november 1847, E.S.) te Leeuwarden opgericht. Zij is gedu rende haar 100-jarig bestaan gegroeid tot een der grootste, misschien wel de groot-

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 26