Het bestuur wordt gevormd door de vol gende personen: l847l2 november!-^/ Lc0VdLtT^L4l,II 25 ste schaakvereniging in Nederland. Zij telt ongeveer 150 leden en bezit rechtspersoon lijkheid. 1. Waling Dijkstra, geboren te Leeu warden, 16 juli 1907, verfhandelaar, wonende Mr. P.J. Troelstraweg 61 alhier, voorzitter 2. Herman Feite Schotanus, geboren te Utrecht, 28 januari 1893, kantoorbe diende, wonende Harlingersingel 17b alhier, 1e secretaris, 3. Jan Siebren Vellinga, geboren te Leeu warden, 20 maart 1918, kantoorbe diende, wonende Spanjaardslaan 22 alhier, 2e secretaris, 4. Gerrit Faber, geboren te Leeuwarden, 9 april 1905, kantoorbediende, wonende Sumatrastraat 19 alhier, penningmees ter 5. Douwe Pieter Bergsma, geboren te Leeu warden, 2 maart 1883, zonder beroep, wonende Van Sytzemastraat 3 alhier, erevoorzitter, 6. Haije Kramer, geboren te Leeuwarden, 24 november 1917, ambtenaar aan het bureau voor de voedselvoorziening, wonende Lammerstraat 14 alhier, alge meen adjunct, 7. Barend Ondersteijn, geboren te Leeu warden, 26 december 1900, houder was inrichting, wonende Achter de Hoven 232 alhier, vice-voorzitter. De leden van dit bestuur staan in deze gemeente allen gunstig bekend. Hun namen komen noch in de politieadmini- stratie, noch in de administratie van de P.R.A. (Politieke Recherche Afdeling, een na de Tweede Wereldoorlog in het leven geroepen instantie die onderzoek deed naar 'foute' Nederlanders, E.S.) alhier voor. Zij hebben voor zover zij te Leeuwar den geboren zijn geen rechtbankvonnissen te hunnen laste. De houding van de vereniging gedu rende de bezetting was zeer goed. Noch in het bestuur, noch onder de leden bevon den zich personen, die lid waren van de N.S.B. of haar nevenorganisaties. Gedu rende de bezetting werden personen, die lid waren van de N.S.B. of als niet goede Nederlanders bekend stonden, zoals de Directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau alhier, Mr. v.d. Vegt en de S.D.-agent Sleijffer, geweigerd als lid der Vereniging. Voor 15 Mei 1940 en gedurende ongeveer een jaar daarna hield genoemde vereniging haar bijeenkomsten in het Fries Koffiehuis alhier, waarvan de eigenaar genaamd L. Bunt, zich ontpopte als een fel N.S.B.- er. De W.A. hield haar bijeenkomsten in de benedenzaal van het Fries Koffiehuis, terwijl het café tevens door allerlei Duitse militairen werd bezocht. Het bestuur van "Philidor 1847" besloot de bijeenkomsten niet langer meer in het Fries Koffiehuis te houden en huurde voor haar bijeenkom sten een zaal in De Harmonie alhier. Deze handelwijze werd door Bunt als brood roof en als een anti-Duitse demonstratie opgevat. Het bestuur, dat practisch uit de zelfde leden bestond als thans, werd door deze anti-nationaal-socialistische houding ter verantwoording geroepen bij de Sicher- heitsdienst te Leeuwarden. De schaakclub "Philidor", welke opge nomen is in de Koninklijke Nederlandse Schaakbond, nam gedurende de bezetting deel aan de door genoemde bond uitge schreven schaakwedstrijden, totdat in het bestuur van die bond een N.S.B.-er werd benoemd. Na deze benoeming is de ver eniging tot aan de dag der bevrijding niet meer op wedstrijden uitgekomen. Dit jaar werd de vereniging club-kam pioen van het district der K.N.S.B., Cen trum Noord. In de strijd om het kampioen schap van Nederland kwam zij op de derde plaats. De chef van De Harmonie, C. Smid te Leeuwarden, verklaarde, dat "Philidor" door haar anti-nationaal-socialistische gezindte in 1941 of 1942 van het Fries Kof fiehuis was weggegaan en van die tijd af een zaal had gehuurd van De Harmonie. Het bestuur en de leden dier vereniging waren hem tijdens de bezetting bekend als goede Nederlanders. De vereniging als zodanig had naar zijn mening een zeer goede houding aangenomen tijdens de Duitse bezetting. Mij zijn geen feiten of omstandigheden bekend geworden, welke zich tegen het gevraagde zouden kunnen verzetten. In verband met het vorenstaande geef ik U in overweging de Commissaris der Koningin in de provincie Friesland gunstig te adviseren. De Commissaris van Politie, (get.) A. Houwing EEUWFE EST PROGRAMMA SCHAAKTOURNOCH 4-13 MOV. 1947 FEESTAVOND VRIJDAG 14HOV.t947 Programmaboekje, uitgegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest van Schaakclub Philidor in 1947 De volgende dag reeds, op 1 oktober, stuurt burgemeester Van der Meulen dit onder zoeksresultaat, waaraan hij zich zegt te refereren, door naar de commissaris van de koningin, waarna deze op 7 oktober de particulier secretaris van H.M. de Konin gin, drs. M. Kohnstamm, benadert. Leeuwarden, 7 October 1947 Aan: de Particulier Secretaris van H.M. de Koningin, de heer Drs. M. Kohnstamm, 's Gravenhage. Onderwerp: Verlening van het praedicaat Koninklijke aan de schaakclub "Philidor 1847" te Leeuwarden. In vouwe dezes heb ik de eer U te doen toekomen een afschrift van een schrijven van de schaakclub "Philidor 1847" te Leeu warden, gedateerd 1 September 1947, waarbij het bestuur van deze schaakclub mijn bemiddeling verzoekt tot het ver krijgen van het praedicaat Koninklijke. Onder verwijzing naar de inhoud van dit verzoek mag ik opmerken, dat ik

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 27