y-jl*4fr- Bij schrijven van 10 November j.i,. is clj door het Particulier iiecre.tar.iaat van H.ïï. de Koningin medegedeeld-, dar hei-nare üajesteit behaagd heelt aan de Schaakclub "Philidor 18^?" het prae- dicaat "Koninklijke11 toe te kennen'. «et het toekennen van dit praedir caat moge ik Uw Bestuur en W leden "blij deze van harte gelukwensen. De Commissaris' der Koningin; in de provincie Friesland, AAN het Bestuur van de Schaakclub "Philidor iS^?" te 1 -li:! Lc0VdLC^t^l»li 26 KA SIN ET Ct&lMISSARIS DER Ko;Ji.'JCiH ia dt proviacLt FSiESLANO. Ue-.:wtMta, It NOÏEfflbeT 191 7 Td. 3SU .t; V Of DSEWER? De officiële toekenning van het predicaat 'Koninklijke' aan de schaakclub Philidor 1847 volgaarne dat verzoek zal willen onder steunen, aangezien deze vereniging in het culturele leven in de stad Leeuwar den, en eigenlijk ook in de gehele provin cie, een zeer belangrijke plaats inneemt. Het is inderdaad waar, dat het schaak spel de Friezen zeer aan het hart ligt, hetgeen ook is gebleken uit het enthousi asme waarmee men enige dagen geleden ernstige pogingen in het werk stelde om de strijd om het wereldkampioenschap in Leeuwarden te doen plaats vinden. Met de Nederlandse Schaakbond was omtrent het doen plaats vinden van dit evenement in Leeuwarden reeds zo goed als overeenstemming bereikt, doch als gevolg van de houding van de Russische schakers, heeft een en ander geen doorgang kunnen vinden. Trouwens, voor zover mij thans bekend is, is voorshands de strijd om het wereld kampioenschap, zoals dit aanvanke lijk werd gedacht, thans van de baan. Bij de besprekingen, welke ik omtrent bovenstaande plannen met het bestuur van de schaakvereniging "Philidor 1847" mocht hebben, bleek mij, dat men aller- wege niet alleen de schaaksport, maar ook deze vereniging "Philidor 1847" een zo goed hart toedraagt, dat binnen zeer korte tijd een garantiefonds van ƒ50.000,- bij elkaar gebracht kon worden, hetwelk nodig was om de Nederlandse Schaak bond te doen besluiten, het wereldtour- nooi in Leeuwarden te doen plaats vinden. Het is dan ook met de wetenschap, dat in zeer brede kringen in deze pro vincie grote belangstelling bestaat voor het schaken, dat ik U in overweging zou willen geven, te bevorderen dat aan het verzoek van de vereniging wordt voldaan. Omtrent de houding van deze schaak vereniging in bezettingstijd meen ik niets dan lof te kunnen hebben. Tenslotte moge ik u verwijzen naar het schrijven hetwelk de burgemeester der gemeente Leeuwarden mij omtrent het verzoek van "Philidor 1847" deed toeko men. De Commissaris van de Koningin in de provincie Friesland, (get.) H.P. Linthorst Homan P.S. Gelijk ook uit de stukken blijkt is "Phili- dor" een der grootste - zo niet de grootste schaakclub in ons land. Ik moge dit feit

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 28