FEESTAVOND „PHILIDOR 1847" 27 HERMAN RINKETS VARIÉTÉ HARMONIE LEEUWARDEN hier onderstrepen. Mocht het gevraagd praedicaat worden verleend, dan zou ik het op prijs stellen, dat de burgemeester van Leeuwarden of ikzelf daarvan medede ling aan het clubbestuur zou kunnen doen op de dag, waarop het 100-jarig bestaan van de schaakvereniging zal worden her dacht, d.i. op 12 November a.s. Met het oog daarop moge ik U verzoeken mij ten spoedigste met de beslissing van H.M. de Koningin in kennis te stellen. L.H. Zo'n commissaris, daar heb je nog eens iets aan! En zijn oproep aan Hare Majes teit heeft succes, want het antwoord van haar particulier secretaris volgt al op 10 november. 10 November 1947 Den Hoogedelgestrengen Heer Mr. H.P. Linthorst Homan ter gelegenheid van bel 104-jmrig bestaan van de SCHAAKCLUB dp VRIJDAGAVOND 14 NOV. Aanvang I xl PROGRAMMA met: WILLY VERVOORT. BANNY STEVENS Conferencier komische parodieën JOOP v d BERG DE HUBATTS piano- en accordeon- Muzik clownerieën soli TONNY v. Z WIETEN de vrouwelijke tenor DUO v HEELSBERGEN Operettezang ANN KRISTAL Spaanse dansen LES DEUX CARIÖTYS Dans-Acrobatiek ORKEST P DE VRIES Kaarten 4 1 85 «bel. inbegr verkrijgbaar bij de volgende adressen: B. Onderstem. A de Hoven 232. H Slaterus. Ferd. Bolstraat 14. Huizum. J de Vries. Ehzabethatraat 6. N J Am ear A. Stellingwerfstr. 10 en. voor zover voorradig, 's avonds aan de zaal Plaatsbe spreking van 10—1 uur op de speeldag in de HARMONIE Ook per telefoon 3729 Programma van de feestavond van schaak club Philidor 1847 in de Harmonie op 14 november 1947, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan Commissaris der Koningin in de Provincie Friesland, Leeuwarden In opdracht van H.M. de Konin gin heb ik de eer u mede te delen dat de Koningin besloten heeft aan de Schaakclub "Philidor 1847" het prae- dicaat "Koninklijke" toe te kennen. Ik moge U verzoeken aan deze vereni ging daarvan mededeling te doen op het daartoe, naar Uw mening, meest geëi gende moment. De Particulier Secretaris van H.M. de Koningin, (get.) M. Kohnstamm Het jubileum wordt grootscheeps gevierd. Er is een internationaal schaak toernooi - die zijn er in de jaren kort na de Tweede Wereldoorlog niet zo veel -, een grote feestavond voor leden en geno digden op vrijdag 14 november en ook nog een receptie op zaterdag 15 november. Op het feest op de avond van de 14e november is ook mr. Linthorst Homan van de partij. Bij die gelegenheid maakt hij tot groot enthousiasme der aanwezigen bekend dat het Hare Majesteit behaagd heeft Philidor de status 'Koninklijk' toe te kennen. De Leeuwarder Courant van 15 november 1947 was erbij onder de kop: Kon. Schaakclub "Philidor 1847" "Philidor" heeft de feesten ter gelegen heid van het 100-jarig bestaan der club voortgezet met 'n feestavond in De Har monie. Voorzitter Waling Dijkstra sprak een kort openingswoord, waarin hij spe ciaal de Commissaris der Koningin in Friesland, mr. H.P. Linthorst Homan en de buitenlandse gasten Golom- bek, O'Kelly en Devos welkom heette. Vervolgens sprak de Commissaris der Koningin, die, naar hij meedeelde ver hinderd was de receptie van vandaag bij te wonen. Het 100-jarig bestaan van Phi- lidor getuigt, aldus de Commissaris, van trouw en toewijding. Trouw niet alleen aan de traditie van degenen die 100 jaar geleden voorgingen, maar ook trouw aan de Nederlandse zaak: dat is gebleken in de achter ons liggende moeilijke jaren. Deze verdiensten zijn niet alleen in deze omgeving gewaardeerd, zo zei mr. Linthorst Homan, "en het verheugt mij bestuur en leden van "Philidor 1847" te kunnen meedelen, dat het H.M. de Koningin behaagd heeft om de schaak club "Philidor 1847" het recht te ver lenen zich vanaf heden te noemen Koninklijke Schaakclub "Philidor 1847". De heer W. Dijkstra verzocht de Commis saris H.M. de dank der vereniging te willen overbrengen voor deze eervolle onderschei ding en hij sprak de hoop uit, dat Phili- dor dit praedicaat waardig zou dragen.' (Golombek, O'Kelly en Devos waren de buitenlandse deelnemers aan het jubile- umtoernooi, E.S.). Helaas werd er in die tijd geen oorkonde of enig ander tastbaar bewijs van die status uitgereikt, waardoor wij het moeten doen met het briefje van Linthorst Homan. Wat heb je er aan? Een volgende vraag is natuurlijk of Phi lidor daadwerkelijk iets aan het predi kaat gehad heeft, behalve dan dat het de club het aureool van betrouwbaarheid heeft verleend. Dat is naar sponsors toe natuurlijk niet onbelangrijk. Philidor staat in de lijst van instellingen die het voorvoegsel mogen dragen naast bijvoor beeld Shell, Ahold, het Concertgebouw orkest en Philips. Tot een vijftal jaren geleden werd het bestuur, samen met de directies en besturen van alle andere koninklijke instellingen, jaarlijks uit genodigd voor een galadiner, georgani seerd door de in 1995 opgerichte stichting Koninklijk Verbonden. De prijzen voor het mogen aanzitten aan deze dis waren echter dusdanig dat alleen daarom al het bestuur deze koninklijke hapjes tel kens aan zich voorbij heeft laten gaan. Het einde van de stichting, en daarbij ook van de etentjes, kwam op weinig koninklijke wijze in 2007, toen het fail lissement werd uitgesproken, waarbij het gedrag van de oprichter en directeur van de stichting niet onbesproken bleef. Op dit moment beschouwen we het koninklijk zijn van onze vereniging toch vooral als een bijzonder aardige curiosi teit. Het ging het Philidorbestuur in 1947 echter om meer: om het verkrijgen van een officiële bevestiging van en waarde ring voor de onberispelijke houding die de vereniging ten opzichte van de bezet ter had aangenomen. En daarbij waren er binnen Philidor zo vlak na de oorlog nogal wat vurige oranjeklanten. Men leze

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 29