Nogmaals The Jolly Musicmakers 31 Aldert Toornstra Het op zich heel aardige verhaal over The Jolly Musicmakers van Auke van der Wal in Leovardia 43 - als reactie op een vermeende onjuistheid rond dit orkest in mijn artikel over Lucas Hannema - vraagt zowel om een correctie als om een vervolg. Een vervolg dat begint op het moment waarop, volgens de bovengenoemde reac tie, de orkestleden van the Jolly Music makers in begin 1942 besloten hadden te stoppen. Klaas Posmus en zijn dansorkest De muzikale show met als titel 100% Amusement was de laatste keer dat The Jolly Musicmakers onder deze orkest- naam konden optreden. Oorzaak was een wettelijk verbod van de Duitse bezetter op het voeren van buitenlandse orkest namen. Ondanks het redelijk succesvolle verloop van deze show in Concertzaal Schaaf was om verschillende redenen de U hoort? weer KLaaa Poaaus, s'n dannorkast Wij doen vanavond, ons uiterste best l£et 11 nan sterk presenteeren wij nu, an vlot en gesel lig programma voor U. Muziek, en sang, Ook «at show, dat doen we altijd zoo. Alvorens te beginnen, aan onze revue, geven wij allen ons kaartje aan U, Ie sax blaast Pré Pabex, 't ls een kraan, 2e sax Hein Mollema, sluit zich er bij aan, m Xehi ton Berg helpt die twee met zijn tenor-sax mee. De trompetten zijn vanavond weer present. Klaas Postaa is de eerste van de band en Jack Fazzi manner 2 blaast voor gezelligheid mee* De violist van *X orkest, U hoort hea nu, ft Is KLaas Posnus, U kent hem en hij kent U, plus Johan Kühn met z'n bas, kocat hier goed te pas. Sjoerd Zijlstra is nog steeds do pianist, en Jan Gaastra onze swing-guitarist Jackie Rutkens is de man, die t boste van ons timmeren kan. Hoogst aangenaam, zingen we nu tot besluit, Ons muzikaal visitekaartje is nu uit, en wij hopen dat U zich zult amuseeren op doez'keer, dan ziet ons in Zeilen Schaaf gauw weer. -o-c-o_o- Tekst van het Muzikale Visitekaartje waarmee het orkest Klaas Posmus de show in november 1942 opende Collectie Aldert Toornstra echte animo onder de orkestleden flink afgenomen. Door deze inzinking leek het einde van het orkest nabij. Er werd nog sporadisch en onregelmatig gerepeteerd en dat vaak ook nog bij één van de ouders thuis. Het was toen vooral het enthou siasme van trompettist Jacques Fazzi dat de band nog enigszins bij elkaar hield. Ook het eigen contactblad de Hot Stomper, waarvan het eerste nummer in januari 1942 was verschenen en alleen bestemd voor de leden van de band, werd voornamelijk door Fazzi volgeschreven maar bevorderde de onderlinge band. Het verzoek van Hannema om onder de vlag van Syncope Dans- en stem mingsorkest een bijdrage te leveren aan de door hem in april te organiseren 'amateur cabaret-avond', kwam daarom op een gunstig moment. Het herstelde voor korte tijd de motivatie bij de meeste leden om weer aan de slag te gaan. Inmiddels hadden zich, ondermeer door maatregelen rond de gedwongen tewerk stelling, enkele wisselingen in de bezet ting voorgedaan, waarbij Sjoerd Zijlstra als nieuwe pianist was toegetreden. Over het tweede optreden in mei van dat jaar als Syncope Dansorkest tijdens een ama teur avond in Sneek, schreef Jacques Fazzi nog een uitvoerig verslag in het blad de Hot Stomper. Toch volgde er opnieuw een terugslag toen de band voor korte tijd zowel leider Klaas Posmus als drummer Jaap Rut kens - die daarvoor al Bauke de Vries had vervangen - kwijt raakte. Jacques Fazzi nam tijdelijk de leiding op zich tot de beide muzikanten weer terugkeerden en de band verder ging als Klaas Posmus en zijn Dansorkest. Met enkele nieuwe lingen in de gelederen, waaronder trom pettist Klaas Postma, werd weer flink Enkele leden van het Dansorkest Klaas Pos mus, in 1942 gefotografeerd op de Voorstreek. Van Links naar rechts: onbekende, Jaap 'Jac kie' Rutkens, Sjoerd Zijlstra, Rein Mollema, Klaas Posmus, Jacques Fazzi en Johan Kühn Foto: 't Kleine Krantsje gerepeteerd en op 7 november presen teerde het orkest zich weer in Concert zaal Schaaf met de muzikale revue Hier is'k weer. De show werd geopend met het eigen Muzikale Visitekaartje waarin de leden van het orkest werden geïntrodu ceerd. Op het programma stonden veel bekende nummers ontleend aan het repertoire van het door Jacques Fazzi bewonderde dansorkest De Ramblers. Zo verzorgde hij ondermeer de arrange menten voor stukken als In den schom melstoel, Fietsen op de heide en Angelina waarin hij naast zanger ook een niet onverdienstelijke showman bleek. Op het programma kwamen inmid dels geen Engelstalige titels meer voor aangezien Amerikaanse- en Engelse muziek vanaf juni 1942 verboden was. Shownummers vormden steeds meer een belangrijk deel van het programma, vooral omdat er niet meer mocht worden gedanst. Op 14 november 1942 beleefde het

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 33