-1 JÊÏJ LcOVdLC^t^l»li 32 De One Eleven Club Band met van links naar rechts: leider Jacques Fazzi, Klaas Postma, Rein Mollema, Ichie ten Berge, Anne Rom- merts, Johan Schuil, Herman Habekothé, Jochem de Jong en op de voorgrond drum mer Cor Onclin Collectie Aldert Toornstra orkest van Klaas Posmus zijn radio debuut en was het orkest een half uur lang te horen via Hilversum II, tijdens een rechtstreekse uitzending vanuit Het Posthuis in Heerenveen. De uitzending werd aangekondigd als 'Rhythmische klanken uit Frieslands hoofdstad' en vormde een onderdeel van de Friesche Streekdag die helemaal gewijd was aan het Friese culturele leven. Op 29 novem ber verzorgde de band - samen met de cabaretgroep Quint van Chris van der Schaaf - een avond voor de Ren- en Toe ristenvereniging Leeuwarden. Op 13 maart 1943 was er een tweede vrolijke avond door het dansorkest van Klaas Posmus in dit theaterseizoen. Onder de titel Zeg het met muziek werd in een goed bezette Concertzaal Schaaf weer een muzikaal programma gepre senteerd en ondanks enkele tekortko mingen - zoals de te lange voorbereiding bij de shownummers - bleek het orkest voor een amateurband toch een heel aardig niveau te hebben bereikt. Natuur lijk moest het repertoire drie weken van te voren verplicht ter goedkeuring aan het Departement voor Volksvoorlichting en Kunsten worden voorgelegd en was bij hetzelfde departement een vergunning voor het optreden aangevraagd. Op 20 april en 13 mei 1944 trad het dansorkest van Klaas Posmus voor het laatst op, samen met ondermeer de zanger Frans Romkes, de illusionist Amekpyr en het hawaiiantrio de Mauna Kea's. Inmiddels was het steeds moei lijker geworden de musici bij elkaar te houden door de telkens dreigende tewerkstelling in Duitsland en moest er soms met invallers worden gewerkt. In de herfst van 1944 nam Jacques Fazzi nog een keer de leiding en trad de band onder de naam Jacques Fazzi en zijn orkest een enkele maal op in Zalen Schaaf. Ten slotte waren vrijwel alle leden gedwon gen onder te duiken en werd het orkest tijdelijk ontbonden. The Blue Rhythm Rascals Vrijwel onmiddellijk na de Bevrij ding kwamen enkele bandleden weer bij elkaar en aangevuld met een paar nieuwe krachten verzorgde al vanaf 9 mei 1945 het dansorkest van Jack Fazzi enkele dansavonden in Concertzaal Schaaf. Ook in de maand juni waren Jack Fazzi and his Blue Rhythm Ras cals op zondagavond in deze zaal als dansorkest actief. Daarna werden zij gevraagd om daar voor de militairen van de 11 Canadian Infantry Brigade Group op te treden. Deze hadden inmiddels in de Concertzaal Schaaf hun One Eleven Club gevestigd en voortaan trad de band er voor deze club vrijwel elke avond van acht tot half twaalf op. Er werd vooral van bladmuziek gespeeld en het reper toire bestond vrijwel geheel uit popu laire swingnummers die voor een deel nog afkomstig waren uit de muziekbi bliotheek van the Jolly Musicmakers. Wel zorgde Anne Rommerts soms voor de bewerking van een nieuw nummer. Alle musici die destijds voor de Canadese militairen speelden - ook de beroepsmu zikanten - werden door de gemeente betaald. Bovendien kregen ze wekelijks een voedselpakket (waarin ondermeer sigaretten en chocolade). Ondanks het succes vormde het elke avond spelen voor de meeste bandle den tenslotte een bezwaar. Sommi gen hadden bovendien overdag ook gewoon een baan. Eind november 1945 vertrokken de Canadezen en was het orkest weer beschikbaar voor gewone dansavonden. Al gauw werden de Blue Rhythm Rascals door allerlei verenigin gen voor een optreden gevraagd, waarbij vanaf de herfst van 1946 pianist Herman Habekothé vaak de leiding overnam. In mei 1947 trad de band nog op tijdens een speciale artiestenvoorstelling in de Beurs ten bate van de Stichting Fries land 1940-1945. Daarna waren het ten slotte weer voornamelijk de uit beroeps musici bestaande orkesten die overal de dansmuziek verzorgden. Zo kwam ten slotte toch het einde voor deze amateur bigband die in 1940 ooit was begonnen als The Jolly Musicmakers. N.B. Enkele kleine aanvullingen bij de foto van The Jolly Musicmakers in Leovardia 43. Op de foto, gemaakt in de achterzaal van de Klanderij tijdens de beginperiode van de band, is de genoemde gitarist Jan Gaastra, die samen met de naast hem gezeten klarinettist Ype Blanksma deel uit maakte van de kleine swingcombo The Organ Rhythm Boys. Deze trad als afwisseling een enkele maal in de show op. Ook bassist Johan Schuil en Klaas Posmus op mondorgel maakten er deel van uit. Verder zit links boven violist Eise de Vries en zit Bauke de Vries nog achter de drums, hoewel deze kort daarna door Jaap Rutkens werd vervangen. Jack Fazzi speelde trompet en geen trom bone. De band beschikte helaas niet over een trombonist. The Blue Rythm Rascals met van links naar rechts: Rein Mollema, Anne Rommerts, leider Jac. Fazzi, Klaas Postma, Ichie ten Berge, Cor Onclin, Johan Schuil en Herman Habekothé. De leden van de ritmegroep droegen een don kere colbert Collectie Aldert Toornstra

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 34