igUi Nieuws van Aed Levwerd 33 Secretariaat: Postbus 2574, 8901 AB Leeuwarden, e-mail secretariaat@aedlevwerd.nl Historisch Leeuwarden en jubilerend Cambuur Het jaarlijkse nieuwjaarstreffen van His torisch Leeuwarden vond op 10 januari plaats in de Business Club op de eerste verdieping van het voetbalstadion van SC Cambuur, die dit jaar haar 50-jarig bestaan zal vieren. Naar schatting 400 bezoekers wisselden wensen en goede Sportpark Cambuur gezien vanuit het zuid westen (Cambuurplein), eind jaren dertig voornemens voor het nieuwe jaar uit en blikten terug op de vele historische zaken die het afgelopen jaar de revue zijn gepas seerd. Op een vijftal flatscreens werd tevens een door het HCL samengestelde powerpoint-presentatie over de historie van het stadion en de omgeving vertoond. In juni komen er een historische tentoon stelling en een gedenkboek over Cambuur. Ook wordt gewerkt aan een wandeling door de wijk. Hollanderwijk centraal op Liwwadderdag in 2015 Sinds 2000 wordt eens in de drie jaar een gezellige, nostalgische en informa tieve dag georganiseerd door en voor alle Liwwadders in het vertrouwde Zalen Schaaf. Aed Levwerd en HCL organi seren in de regel samen met een buurt of wijk deze dag. Dit keer is de keuze gevallen op de Hollanderwijk omdat die buurt in 2015 precies een eeuw bestaat. De Hollanderstraat rond 1921 Collectie: Dirk Swiersstra Gestreefd wordt naar in ieder geval een tentoonstelling en lezingen, maar ook naar een reünie van oud-bewoners. De organisatie wil in contact komen met oud-bewoners van de Hollanderwijk. Ook wil zij graag weten of er nog particulieren in bezit zijn van oud foto- en filmmateri aal van deze buurt. Heeft u interesse in een reünie of heeft u relevante documen ten of tips? Mail naar historischcentrum@ leeuwarden.nl of bel met Tom Sandijck (058- 215 30 19). Onder enig voorbehoud is er een datum gekozen voor de Liwwad- derdag: zondag 12 april 2015. Open Monumentendag in de 'nieuwe dorpen' De organisatie van de Open Monumen tendag in Leeuwarden richt zich dit jaar op dorpen als Grou, Wergea en Reduzum, die onlangs bij de gemeente zijn gekomen. Met vertegenwoordigers van die dorpen wordt een route uitgestippeld langs monu menten en andere interessante objecten. Ook zullen er activiteiten worden georga niseerd voor een breed publiek. Vertegenwoordigers van noordelijk Boarn- sterhim tijdens een introductiebijeenkomst op 1 maart, waarbij HCL-medewerker Alexander Tuinhout, tevens lid van de werkgroep Open Monumentendag van de Leeuwarder Histo rische Vereniging Aed Levwerd, een selectie uit 'hun' archieven uit de depots van het HCL laat zien Foto: Ad Fahner

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 35