Brievenbus/mailbox Leova^t Twee dingen artikel over de Linnaeusbuurt. In de gelijknamige straat ben ik als Huzumer jonkje geboren. Hoe kan dit? hoor ik u denken. Kromhout schrijft over de buurt in opbouw: 'De in vroeger tijd afgegra ven grond ten behoeve van de toenmalige steenfabrieken, moest weer opgehoogd worden.' En waarmee werd de ondergrond opgehoogd? Juist: met Huzumer grond, de uitgegraven aarde van het Van Harinx- makanaal. De Linnaeusstraat gebouwd op een stukje Huzum in Leeuwarden, wie had dat gedacht. 35 De redactie van Leovardia reserveert graag ruimte voor brieven van lezers. Zij behoudt zich wel het recht voor brieven in te korten. Ons adres: Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden of e-mail: historischcentrum@leeuwarden.nl Afbeeldingen Huizumer dorpskerk gezocht Eind 2013 is de Dorpskerk Huizum, het oudste monument van de gemeente Leeu warden, door de PKN overgedragen aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Er is een Plaatselijke Commissie gevormd die wil zorgen voor een wedergeboorte van de kerk via de organisatie van allerlei culturele activiteiten (lezingen, concer ten, exposities et cetera) en verhuur ten behoeve van rouw- en trouwdiensten, herdenkingen en andere bijeenkomsten. Voor een van de eerste exposities zou het prachtig zijn als deze aan de historie van de kerk zelf werd gewijd. Nog mooier zou zijn als die al kan plaatsvinden in de zomer van 2014 tijdens 'Tjerkepaad'. Daarvoor is de organisatie op zoek naar afbeeldingen die aan de Dorpskerk Huizum gewijd zijn: schilderijen, etsen, tekeningen, bijzondere foto's en derge lijke. Maar het kan ook gaan om modellen of maquettes. Er moeten velerlei afbeel dingen in omloop zijn. Het is de kunst om die te vinden. Vandaar deze oproep om ons te attenderen op deze objecten. We zullen daar natuurlijk zorgvuldig mee omgaan. Daarnaast is de organisatie geïnte resseerd in bijzondere verhalen over en herinneringen aan deze markante en sfeervolle kerk. Die kunnen ter gelegen heid van de expositie ook aan bod komen, mogelijk via een publicatie. Aan deze activiteit zal ook zeker een lezing en een historische wandeling gekoppeld worden. Nadere informatie over deze en andere activiteiten kunt u vinden op www.face- book.com/dorpskerkhuizum. Meldin gen over afbeeldingen van de dorpskerk kunnen worden gericht aan dorpskerk- huizum@gmail.com of telefonisch bij ondergetekende (tel. 058-2887388). Op dat e-mailadres kunt u zich desgewenst opgeven voor de Nieuwsbrief die perio diek verschijnt over de activiteiten in de kerk. Om hiervan al een tipje op te lich ten: 0Marita Mathijsen (auteur van het De Nederlands Hervormde Kerk van Huizum, gezien vanaf de Huizumer Begraafplaats. Foto: Peter de Haan prachtboek Historiezucht) zal op 2 okto ber 2014 de tweede Slauerhoff Lezing verzorgen. De aanvangstijd van de lezing is 20.00 uur. Peter de Haan, voorzitter Plaatselijke Commissie Dorpskerk Huizum In het artikel over Abbingastate in Leo vardia 43 wordt op pagina 3 vermeld: 'In 1871 zijn de grachten rondom de state gedempt'. Het tegendeel is echter het geval. Op maandag 27 augustus om 2 uur 's middags zijn drie percelen gracht ter 'slatting' aanbesteed. Abusievelijk door de schrijver van noot 1 (J. Dal stra, De Verlengde Schrans Badweg) als dempen geïnterpreteerd. De schrij ver van noot 3 (D.J. Heddema, Wêr yn Huzum stie Abbinga-state?) vermeldt over de gracht: 'Op in kadastraal kaartsje fan midden 1864 hinne binne de eastlike en in stik sudlike grêft al tichtsmiten en op it kaartsje van 1886 is allinnich de grêft om it plak fan de eardere stins hinnen noch yn wêzen. Oan 'e eastlike wal dêrfan waard sels in walbeschoeiing oanjun.' Op pagina 11 van dezelfde editie steekt W. Kromhout van wal met een gedegen J. Verbeek, Leeuwarden Abbingastate Met veel belangstelling heb ik het arti kel van mevrouw Mariëlle Kenemans en de heer Willem Jezeer over Abbingastate in Leovardia 43 gelezen. De state interes seerde mij altijd wel, omdat een van de voorvaderen van mijn moeder met een dochter van Willem Augustijn Sloterdijck was getrouwd. Maar Abbingastate zei mij verder niets. De informatie die de auteurs daarover nu hebben kunnen geven was daarom voor mij heel interessant. Graag wil ik naar aanleiding van de passage over de Sloterdijcks op pagina 2 een paar opmerkingen maken. Willem Augustijn was niet burgemees ter van Workum. Dat waren wel zijn vader Frederick en zijn oudere broer Hermanus. Aan het slot van de alinea zijn twee dochters van Willem Augustijn door elkaar gehaald. Het gaat om de oudste dochter Iskjen Catalina, die overleed op Abbinga state op 4 juli 1832 en haar zuster Aefjen Johanna die overleed in Leeuwarden op 9 december 1832 en getrouwd was met Leo- nardus de Wendt. De passage zou kunnen luiden: 'De ongetrouwde oudste doch ter woonde het langst op Abbingastate. Zij overleed daar op 4 juli 1832. Na haar overlijden gaf de man van haar zuster, Leonardus de Wendt, in oktober van dat jaar opdracht tot het veilen van planten,

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 37