Lcov<jic^t^i»li In een advertentie in de Leeuwarder Courant van 30 juni 1872, maakt C.L. (Carl Ludwig) Hoepner bekend dat hij zijn Brood- en Kleinbakkerij De Zelfstandig heid heeft geopend, onder toezicht van een commissie uit bovengenoemde werklieden vereniging en beveelt zich 'beleefdelijk' aan bij zijn stad- en landgenoten tot de levering van rogge- en wittebrood, belovende een solide behandeling te Leeuwarden, Olde- Galileën, N-38. Op 22 maart 1880 vindt er een aanbesteding plaats voor het bouwen van een pakhuis c.a. achter de broodfabriek op Oldegalileën, letter P 131 in opdracht van de werkliedenvereniging. Architekt is Jurrien Daniels Bruns te Leeuwarden. In een volgend bericht van 5 maart 1888, onder de titel 'Bericht aan den Handel' brengt het bestuur van de werkliedenver- 36 heesters en dergelijke uit de tuinen en via een boelgoed de inboedel van Abbinga- state. De vrouw van Leonardus overleed kinderloos in Leeuwarden op 9 december 1832. In 1833...' Zie voor informatie over de familie Slo- terdijck Nederlands Patriciaat, bladzijde 484 en 486. Bernhard van Haersma Buma, Leeuwarden De Zelfstandigheid In het interessante artikel van Piet Tuik in Leovardia 43 over de familie Jeronimus wordt gesproken over ene heer Kamminga, een rijk man, eigenaar van een bakkerij in Leeuwarden. Op de broodkarren stond 'De Zelfstandigheid'. Deze heer was Stof fel (Jacobs) Kamminga en zoals hierna beschreven, vanaf 1920 tot 1933 eigenaar van Broodfabriek De Zelfstandigheid. Deze bakkerij werd, als gevolg van een werkstaking onder de bakkersgezellen, aanvankelijk sinds 1872 voor rekening van de Provinciale Friesche Werklieden Vereeniging, afdeling Leeuwarden gedre ven. Het clubgebouw De Ontwikkeling van genoemde vereniging bevond zich op de Nieuweburen. De vereniging stelde zich tot doel de ontwikkeling van de werkman te bevorderen en zijn belangen te beharti gen. Zij deed dat door oprichting van pro ductie- en verbruiksondernemingen. Zo kwam door haar toedoen de, aanvankelijk coöperatieve, bakkerij De Zelfstandigheid tot stand. eniging ter kennis van belanghebbenden dat de heer Hoepner is opgehouden als direkteur van de bakkerij en in zijn plaats als Meester Bakker is benoemd de heer H. de Vries, van Drachten. B&w van Leeuwarden delen op 23 april 1907 mee dat ter visie ligt een verzoek van het bestuur van de werkliedenvereni ging om vergunning tot uitbreiding van de broodbakkerij in de percelen Oldegali- leën 129 en 127, kadastraal bekend sectie F no.'s 1984 en 2088. De aanbesteding van deze uitbreiding, onder architectuur van de bouwkundige K.Bouwer Jzn., wordt gehou den op 17 juni 1907. In een advertentie in de Leeuwarder Courant van 15 april 1916 deelt de werk liedenvereniging mee dat Bakkerij De Zelfstandigheid met ingang van 16 april 1916 is verkocht aan de heer H. de Vries, die daar 28 jaar als Chef-Bakker heeft gefungeerd. Onder de titel 'Bekendmaking' wordt in de krant van 11 mei 1920 bericht dat bij 'onderhandsche acte' van 23 april 1920 Tjeerd Bosklopper, bakker wonend te Anjum en Stoffel Kamminga, bakker, wonend te Britsum zich verbonden hebben om een Vennootschap van Koophandel aan te gaan tot voortzetting van de zaak die tot heden werd gedreven door Hatte de Vries, gevestigd te Oldegalileën 127, 129 en 131. Bij de Kamer van Koophandel staat de Broodfabriek De Zelfstandigheid inge schreven op 10 april 1929 door J.E.H. Hoexum te Leeuwarden. Bij een felle brand in 1930 werd een groot deel van de bakkerij verwoest, alleen vier muren bleven staan, de naastgelegen winkel en woonhuis kregen waterschade. In het verslag van deze brand in de Leeuwarder Courant van 11 juli 1930 wordt de heer S. Kamminga nog als eigenaar, wonend aan de Spanjaardslaan, genoemd. In het Handelsregister (6-12 mei 1933) van de Kamer van Koophandel wordt, betreffende de broodfabriek, de wijziging aangegeven van uittredend eigenaar S. Kamminga en intredende vennoten J.E.H. en E.J. Hoexum. De broers Jo en Everhar- dus adverteerden later ook onder de naam Fa. Gebr. Hoexum. Voor een reportage met foto's van De Zelfstandigheid verwijs ik naar de web site www.oldegalileen.nl/historie, waarin de heer W.(Wim) E. Hoexum, zoon van Everhardus, een uitvoerig verslag doet van de bakkerij. Bij een besluit van b&w Het gebouw van de voormalige broodfabriek De Zelfstandigheid aan de westzijde van het Olde galileën, hoek Pieterseliewaltje in 1974

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 38