Liwwadders, waar is dit LcOVdLC^t^l»li 38 Leovardia zet een traditie van 't Kleine Krantsje voort. Jarenlang F jlWWfldHerS ^waar iS d.it? vroeg Fenno Schoustra zijn lezers 'Leewadders, waar is dit?' Wij stellen u dezelfde vraag bij de foto van Jacob van Essen. Oplossingen voor 1 juni 2014 schriftelijk, onder vermelding van prijsvraag, zenden naar Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden of per e-mail aan historischcentrumleeuwarden.nl Onder de goede inzendingen wordt een boekenbon van €15,- verloot Ditmaal ontdekten meerdere lezers het pand van de fotoprijsvraag. Jelle Krol, de vorige prijswinnaar, stuurde opnieuw in. 'It liket my sa ta dat de foto makke is fan de gevel fan it hus oan de Bagijnestrjitte 52 yn Ljouwert. De foto lit de helte sjen fan in wapenstien op de gevel fan dat hus. Op de wapenstien as gehiel steane twa wapens. Neffens it boek Verhalen in steen fan Leo van der Laan (1998) giet it om in saneamd 'alliantiewapen' fan de famylje Nauta-Buma'. Hy skriuwt: 'Wapensteen in Lodewijk XIV-trant met het alliantie wapen Nauta-Buma (lakenkoper Roelof Nauta en Antje Buma). Jaarstenen in cartouche-vorm met 'ANNO' en '1725'.' Gemakkelijk was het niet getuige zijn opmerking: 'de Ienhoarn ut it wapen fan de famylje Buma liket op de foto fan Jacob van Essen wol in laam, dêrtroch koe ik it wapen earst net teplak bringe.' Ook Jes Wassenaar vond de oplos sing. 'Toch even puzzelen jongens, hoor, de foto was erg leep afgedrukt: het lijkt alsof de wapens boven in een muurtje zijn ingemetseld, maar bij nader inzien is het de rollaag onder een raamkozijn. Het fraaie geheel is te vinden in de voor gevel van Bagijnestraat 52. De wapenste nen - weergegeven in een barok cartou che - zijn van het echtpaar Roelof Nauta en Antje Buma, die dit pand in 1724 in bezit kregen maar het wellicht een jaar later vernieuwd hebben, vandaar de aan wezige jaarsteen Anno 1725.' Bij loting wordt hij winnaar van de boekenbon. Rienk Terpstra vermeldt ook nog enige aanvullende informatie met betrekking tot de familie Nauta. 'Nauta's komen in alle lagen van de maatschappij voor. Dit varieert van handwerkslieden, zoals tim merlieden, smeden en beeldsnijders tot veehouders, schoolmeesters, dominees, notarissen en burgemeesters. Daartus sen komen redelijk welgestelde families voor. Deze families danken hun posi tie soms aan een goede handelsgeest. Daarnaast komt diverse malen een ver melding als vroedsman voor, alsmede een verwijzing naar de Universiteit van Franeker. Naast de enkelvoudige naam Nauta komen enkele welgestelde takken met dubbele achternamen voor. Dit betreft bijvoorbeeld de families Nauta Binksma, Nauta Buma, Nauta Oosterbaan, Van Nauta Lemke, Aven- horn van Nauta en Rinia van Nauta.' Het pand Bagijnestraat 52 staat in de beschrijving van de Rijks Monumenten lijst als: 'Pand onder zadeldak tegen rijk met beeldhouwwerk versierde halsgevel, blijkens cartouche 1725. Achtergevel met vlechtingen. Naast de voor Leeuwarden fraaie halsgevel ligt een particuliere steeg. De Nieuwesteeg ontsluit sinds 1600 het gebied noordelijk van de Nieu- westad. De Bagijnesteeg ligt op de plaats van de eerste Leeuwarder stadsgracht.'

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 40