Lc0VdLC^t^l»li 4 Feike Inthiema. De laatste, een jurist, was getrouwd met Margareta Heslinga en zou burgemeester van Workum worden. Wouter Anthonis (van Hees) was apotheker en het valt niet uit te sluiten dat het deel van het huis dat hij huurde, ook dienst deed als kruideniers winkel en verkooppunt van gedistilleerd. Het huis aan de 'strate bij den Cancelrie' was woonhuis en kantoor van de belang rijkste deurwaarder van het Hof van Fries land, Willem van den Broek. Kopers werden mr. Jakob Roussel, raadsheer bij het Hof, en zijn vrouw Sjouk- je van Stania. De koopsom, 3100 goudgul dens, is het hoogste bedrag dat tussen 1570 en 1580 in Leeuwarden met een vastgoed transactie gemoeid was! Jakob Roussel overleed waarschijnlijk in of kort na 1577, zijn echtgenote in 1580. Hun zoon, mr. Haye van Roussel, verkocht het erf en de huizen in 1590. Daarbij werd het complex gesplitst. Eerst verkocht hij het deel aan de Vismarkt 'mette plaetse daerafter tot de halve putte dwers over de plaets met de poort ende inganck sampt portael in 't sael ende op de camers staen- de'. Hoe deze omschrijving precies geïnter preteerd moet worden, is niet helemaal dui delijk, maar kennelijk was de open ruimte aan de noordkant met een poort afgesloten. Koper werd het echtpaar Johan Oenes en Foske Koops, ze betaalden er 3000 goud guldens voor. De transportakte vermeldt niet wie er woonde, de verkoper verbleef in Bremen. Enkele maanden later werd ook 't blauw leijen huijs tegenover de Cancelrije' ver kocht. Jan van Benthem en zijn vrouw Rikstje Simonsdr. verwierven het voor 1800 goudguldens. Hier is evenmin ver meld wie het gebouw in gebruik had. Vier jaren later komen beide panden weer in één hand: de nieuwe eigenaren van het huis aan de Turfmarkt kopen ook dat aan de Voorstreek. Getuige de inschrij ving in het transportregister wonen ze daar inmiddels zelf. Naar die nieuwe eige naar en bewoner zou het huis vernoemd worden: Benthem. Met dank aan Jan Faber en Leo van der Laan Schematische, oost-westgeoriënteerde weergave van het complex rond 1570, geprojecteerd op de kadastrale minuut van 1832 Tekening: Miranda Delfstra

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 6