Lcov<jic^t^i»li 6 wordt niet toegestaan. De gemeente gaat over tot publieke verkoop in januari 1870; de panden worden verkocht, gesloopt en er verrijzen twee nieuwe huizen in de straat. Tussen rijken en handelswaar De negentiende eeuw brengt de Kleine Kerkstraat meer ambacht en handel. Aan de ene kant ligt de Grote Kerkstraat met de rijkdom van haar vele adellijke fami lies, rijke kooplieden en stadsbestuurders en aan de andere kant vormen de Dei- numer Zuupmarkt (vanwege de handel aldaar in karnemelk) en Vleeschmarkt - nu samen bekend als Nieuwestad - het theater van handel die van heinde en ver via water wordt aangevoerd. In de Kleine Kerkstraat wemelt het in de tweede helft van de negentiende eeuw zodoende van ambachtslieden, handelaren, arbeiders en neringdoenden. Timmerlieden als Postma en Soeting, de schrijnwerker Bakker, kleermaker Visser, de gewerenmakers Welles en Wijghan, de maker van binnen- en buitenjalou- ziën Ooiman, de weerglasmakers gebroe ders Arzoni, fotograaf Ringler, stucadoor Wempe, passementsmaker Noorderbroek (die maakt fijne versierselen van zilver- en gouddraad), bierhandelaar Zeiss, tabaks- droger Busscher, slagers als Kamstra, Noordhoff, Rozendal, Boomsma en Kooi- VERKOOP n LmKDEN De te Leeuwarden gevestigde Notarissen lul len door bet ministerie ven den oudsten hunner, op Dingdag den Januarij 1870, avonds 8 uur. ten huiie van B. J. Kuipers, in het Frivsch Koiïljhuis te Leeuwarden, provisioneel verkoopeo: Ken ruim en voor vele doeleinden gesehrkt G hl BOUW, vroeger gediend hebbende tot 1 d 11 r morie, in de Kleine Kerkstraat te Leeuwarden, gekw letl F no. 89 kadaster sectie C no. 639, groot 8 roede 4tl elhebberide Voor- en Anhter- gebuuw met also ode dijken Ingang in de Ba gijnestraet. groote Plaata en SlraatBleek, Fut en Kegenbak diverse Onder- en Boven vertrekken Ueriflsalttn en verder toe- en aatibeheoren. Te aar,vaarden i het Achtergebouw dadelijk bij de linale toewijsiog, het Voorgebouw, door v. d. Velde bewoond, I! Met 1870. iteiigtigiog op den verkoopdag van 'i voor middag» i 01 uur. Voorwaarden te vernemen en billetten te be7 komeu bij de Notarissen. Mr. C. W1EK8MA eq A. T. tlAAÖBMA tv Leeuwarden. Aankondiging van de verkoop van de Infirmerie in de Leeuwarder Courant van 28 december 1869 stra, de aardappelhandelaar De Vries en de bakkers Terpstra en Hoekstra. Van ambachtsman naar aannemer In die laatste decennia doet Albert Ooiman van zich spreken. De in 1845 in Worth- Rheden geboren timmermansknecht zetelt eerst met compagnon Germeraad in de Bagijnestraat waar ze hun houten binnen- en buitenjalouziën maken. Ooiman ver huist in 1880 naar Kleine Kerkstraat 21. De compagnons pakken door en zien kans het werk en de handel van W. Feenstra over te nemen, waaronder een vertegenwoordiging van de Koninklijke jaloezieënmakers Aalmans Dolk te Rot terdam. In 1887 neemt Ooiman afscheid van zijn compagnon. Twee jaar eerder is hij getrouwd met notarisdochter Aukje Vinken en hij breidt zijn activiteiten uit naar timmerwer ken en het aannemen van steeds gro tere opdrachten. Eind jaren tachtig legt Ooiman, ook actief als handelaar in grond en gebouwen, de hand op het grote per ceel Kleine Kerkstraat 25. Dat is al sedert jaar en dag werkplaats van verschillende smeden. Tot 1863 huist smid D.H. Stocker er, die in 1866 overlijdt. Grof- en fijnsmid Helmig van Almelo in de Burmaniastraat neemt graag de grote smederij van Sto- cker over. Hij werkt er bijna twintig jaar Aanzicht nummer 25 vanuit de Bagijnestraat bij de oplevering in 1891 Foto: 't Kleine Krantsje tot hij in 1887 overlijdt en het gedaan is met de smidse. Timmerman en inmiddels aannemer Ooiman koopt het perceel en in augustus 1891 siert een chique trapgevel de straat; het is voor mij nog de vraag of Ooiman het pand zelf volledig heeft gebouwd of dat hij het bestaande pand heeft opgeknapt en uiterlijk verfraaid. Het pand is in neo- classisistische stijl opgetrokken (verge lijk het trouwens eens met het pand op nummer 15 uit het jaar 1892) en de fraaie binnen- en buitenjalouzieën ontbreken in die tijd natuurlijk niet. Van timmerwerkplaats naar orgelmakerij Albert Ooiman groeit uit tot een voor naam man in de stad, die in de loop der jaren verschillende grote bouwwerken aanneemt, zoals het Fries Museum en het kantoor van de Algemene Friesche. Achter zijn huis en werkplaatsen op nummer 25, koopt Ooiman in 1894 de vier kleine armenhuisjes van de diaconie der neder lands hervormde kerk, die gelegen zijn in de Regenboogsteeg. Zijn vrouw Aukje Vinken zal het dan niet lang meer maken, want zij overlijdt in 1895. Ooiman trouwt het jaar daarop met de 37-jarige Akke Gatzes van Kalsbeek uit Oldeboorn. Ze blijven wonen in de Kleine Kerkstraat tot Gezicht op de Kleine Kerkstraat vanuit de Bagijnestraat in 1957. Rechts de gesloopte woningen aan de Bagijnestraat en de daar achter gelegen Ruitersteeg

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 8