„DE KLEINE KERKSTRAAT" ZOEK DE FOUTEN 7 WINK EL IERS-VEREENI GING WINKELWEEK VAN 7 TOT EN MET 14 ME! Een 20-1*1 Winkeliers h de KLEINE KERKSTRAAT hebben de foul begaan in hun etalage een artikel Ie plaatsen dat er NIET in behoort. ZIJ vragen thans de hulp van het publiek die FOUTEN te toeken, waarvoor 20 MOOIE PRIJZEN beschikbaar tijn gesteld welke geëtaleerd tijn in HET KOUSENHUIS, etalage Groote Kerketr. Vul onderataande lijft In en geelt dete af bij één dar Winkeliers tol uiterlijk 17 MEI. Bij meerdere goede inzendingen beslist het lol. Bekendmaking van den ultafag VRIJDAG 20 MEI in de etalages in dil blad. Ia (htijt No. 1 beT n(lt tk san -.~.r bahoareod id etalage No. Na de sloop van de voormalige Ruiterswacht in 1870, werd ter plaatse van de voormalige paar denstallen achter de bebouwing van de Bagijnestraat noordzijde een aantal arbeiderswoninkjes gebouwd, die door een steegje in de Bagijnestraat konden worden bereikt. Het steegje kreeg de toepasselijke naam Ruitersteeg. De huisjes vielen samen met de bebouwing aan de Bagijnestraat in de jaren '50 van de vorige eeuw ten prooi aan de slopershamer Albert in 1907 overlijdt, waarna de panden te koop worden gezet door zijn kinderen. Orgelmaker Albert Timmenga koopt de panden in 1913. Met zijn compagnon Fokke Bakker werkt hij al vanaf 1880 in eerst de Bollemansteeg en daarna de Bagijnestraat en nadat Bakker in 1901 het bedrijf verlaat, zet Timmenga het bedrijf voort met zijn zoon. Tot op de dag van van daag zetelt hier de inmiddels Koninklijke orgelmakerij Bakker Timmenga, die sinds begin jaren '60 gedreven wordt door eerst Wopke en nu Bert Yedema. Handel en wandel De straat ontwikkelt zich vanaf het einde van de negentiende eeuw steeds meer als 'winkelstraat': de eerst zo talrijke ambachtsmensen nemen overal in aantal af. Veranderingen in de geschiedenis bepa len wat er in de straat gebeurt, handel verandert, supermarkten komen op, luxe goederen doen hun intrede. De omgeving verandert door de sloop van vele huizen (Witte Kousenbuurt, Heer Ivostraatje, Boterhoek) en veel inwoners verdwijnen uit de buurt en de nering neemt af. Het bodeterrein, dat zo beeldbepalend was vanaf de jaren dertig en werk bracht, ver dwijnt na vele decennia; het parkeerter rein komt en daarna een parkeergarage, die op haar beurt weer van groot belang is voor de winkelstraat. De twintigste eeuw staat bol van verandering en voor- en tegenspoed wisselen elkaar af. De mensen die de straat een gezicht geven zijn talrijk en voortdurend zien ondernemers nieuwe kansen hun waren aan de man te brengen. De schoenen en het schuimrubber van Meijer, de fietsen van Pruis, de kachels van Westra, de werkkleding van Keijzer, het vlees van Brada, De Jong, De Haan, Zijlstra en andere collega's, de optiek van Miedema, de kaas van Fokkema, de klok ken van Mulder en daarna Talsma, de vis handels van Woudstra en Schootstra, de meubels van Tjepkema, de vroege doe-het- zelfzaak van Bergsma, die lang de hoek met de Grote Kerkstraat domineerde. Kapper Kindermans, de Zondervans, Van der Haak met zijn kantoorboekhan del, de rookartikelen van Steenbergen, de groenten van Keverkamp, de kroeg van de Plantings, het administratiekantoor van Hogerhuis, de muziek van Wolfslag, de Soete Suikerbol, het Irishofje, de Suiker spin, galerie Cadre en natuurlijk het anti quariaat van Johan Lichthart dat nooit openging. En meer, veel meer mensen bevolkten de kleine straat. Juist om dat beeld inzichtelijk te kunnen maken, heb ik een online databank opge zet waar iedereen die in de straat heeft gewoond, er een winkel, bedrijf of nering heeft gehad, er geboren is of anderszins, zijn of haar gegevens kan invullen. Zo hoop ik in de loop van dit jaar de soci ale geschiedenis over een zo lang moge lijke tijd compleet te krijgen. Het zal een unieke stroom gegevens opleveren, waar mee ik een bijdrage wil leveren aan de historie van Leeuwarden: de geschiedenis van de mensen die de stad laten leven. In 1932 organiseerde de kersverse winkeliers vereniging De Kleine Kerkstraat de prijsvraag Zoek de fouten

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 9