LiC0Vac^t^i»2 8 De Marshallweg op het westelijke industrieterrein rond 1960, met links de Zwettestraat Foto: Sj. Andringa verbreed tot aan de spoorlijn Leeuwar- den-Stiens, onder andere ten behoeve van de vuurwerkfabriek. In het noorde lijke deel van De Zwette werd in 1951 een dam geplaatst en startte de aanleg van de industriehaven. Een jaar later kwam de parallelweg aan de spoorlijn naar de dam in De Zwette gereed. Kort daarna begon de aanleg van de Toutenburgstraat, de Voltastraat en de Ampèrestraat. In de loop der jaren kwamen er 24 nieuwe vestigingen op het industrieter rein Snekertrekweg, naast enkele bedrij ven die reeds langere tijd aldaar gevestigd waren. Van die 24 waren er tien met een echt industrieel karakter; de overige ves tigingen betrof vooral handelsfirma's of opslagplaatsen. Halverwege de jaren vijftig kwam de wens (en noodzaak) naar voren om de gronden tussen het Van Harinxmakanaal, de Snekertrekvaart, de spoorlijn naar Har- lingen en die naar Zwolle tot ontwikkeling te brengen. Deze gronden werden als zeer geschikt beschouwd door de uitstekende verbindingen over water en spoor en met een toegangsweg langs de noordzijde van het Van Harinxmakanaal. Een verdere ontwikkeling van de industriegebieden in Leeuwarden-west moest in samenspraak met de buurgemeente Menaldumadeel, omdat een deel van het beoogde industrie gebied op grondgebied van die gemeente lag. Eerst zou het 'Leeuwarder deel' ont wikkeld worden, dan de driehoek van Menaldumadeel (ten zuiden van het spoor naar Sneek) en daarna het noordelijk deel, ook op grondgebied van Menaldumadeel. Het bestaande terrein was bijna 30 hec tare, de uitbreidingen respectievelijk 30, 12 en 41 hectare. Uiteindelijk zou in 1961 een akkoord bereikt worden over de grens wijzigingen. In 1957 werd door het kabinet een beste dingsbeperking afgekondigd in verband met de moeilijke financiële situatie van het land in die periode. De gemeente Leeu warden moest in totaal voor ruim ƒ14,5 miljoen aan werken opschorten. Dit had onder andere gevolgen voor de ontsluiting van Leeuwarden-west, hoewel een jaar later, via een gemeentelijke lening van ƒ5 miljoen, toch enkele werken in uitvoering genomen konden worden. Met de aanleg van het industrieterrein Van Harinxma- kanaal werd in 1959 begonnen. Eind 1960 was het terrein Van Harinx- makanaal vrijwel geheel uitgegeven. De verdere uitbreiding startte met het bouwrijp maken van industrieterrein De Zwette (bijna 10 hectare), grenzend aan het terrein Van Harinxmakanaal, op later moment gevolgd door een derde ter rein. De plannen voor verdere uitbreiding waren niet alleen gebaseerd op de vraag op dat moment, maar tevens op een te ver wachten vraag bij een verdere doorgroei van Leeuwarden, volgens toenmalige prognoses tot 93.000 inwoners of zelfs tot 135.000 inwoners in 1980. Het uitbreidingsplan Bisschopsrak werd in 1961 vastgesteld. Het gebied tussen de Harlingerstraatweg en Harlingertrekweg, ten westen van de spoorlijn naar Stiens, werd bestemd voor industrie. In 1963 werd het uitbreidingsplan De Zwette goedgekeurd. Het gebied werd bereikbaar via een weg 'over' de Zwette (die hiervoor dus gedeeltelijk gedempt moest worden), aansluitend op de meest noordelijk gelegen, van oost naar west lopende straat. Via een onderdoorgang van de spoorbrug over het Van Harinx- makanaal (in de spoorlijn Leeuwarden- Harlingen), werd het gebied verbonden met het geplande industrieterrein ten noorden van de spoorlijn (industriegebied Schenkenschans). De Zwette werd zowel in oostelijke als in westelijke richting ver breed en uitgediept om als insteekhaven te fungeren. Langs het Van Harinxma- kanaal kwam een vaste oeververbinding (Lorentzkade). In het uitbreidingsplan was de moge lijkheid opgenomen tot aansluiting op het spoorwegnet. Daartoe werd een stam lijn aangelegd vanaf de splitsing van de spoorlijn naar Harlingen en Heerenveen in zuidwestelijke richting en verder langs de oostkant van de Zwettestraat tot aan de Lorentzkade. Industrie die een spoor verbinding wenste, moest dan op eigen kosten zorgen voor aftakking van de stam lijn. In 1962 startte de aanleg van de Zwette- tunnel. Een tunnel met beperkte doorrij- hoogte in verband met ruimtegebrek voor

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 10