De Marshallweg werd doorgetrokken om een goede verbinding te krijgen tussen het stadscentrum en de ten (zuid)westen van de stad gelegen industrieterreinen. Hiertoe werd in 1965 de spoorweghaven gedempt. De Doksbrug werd verwijderd en vervolgens tijdelijk benut als beweeg bare noodbrug over het Nieuwe Kanaal ter hoogte van de Alma Tademastraat. LiC0Vac^t^i»2 9 een langere afrit aan de noordzijde. Eind jaren vijftig werd het doodlo pende gedeelte van de voormalige Zwette bestemd tot insteekhaven ten behoeve van de industrieën aan weerszijden. De Zwet- tehaven ontbeerde een kade en de nuttige breedte is een andere dan de werkelijke breedte doordat de beschoeiing onder talud loopt. Eind jaren zestig was ook het ter rein Schenkenschans, een terrein (met grote(re) kavels), grotendeels uitgegeven. Vrij recent (2006) is het revitaliserings plan Leeuwarden-west uitgevoerd met aanleg van nieuwe wegen, fietspaden en groenstroken, verdieping van de Zwette- tunnel en opheffing van het stamspoor. Kernweek Ondanks het voorzichtige herstel kort na de oorlog, was de behoefte groot om te laten zien wat er in Leeuwarden en Fries land werd gepresteerd en vooral geprodu ceerd. Nauwelijks een jaar na de Bevrij ding werd de opening verricht van de industrietentoonstelling 'Friesche Dagen 1946' in de Beurs. Een jaar later, met de Friese landbouwtentoonstelling 1947 (op en rond het Jacob Catsplein), toonde de industrie zich opnieuw en bleek tevens de sterke verbondenheid daarvan met de agrarische sector. In 1949 werd de eerste (van een lange reeks) 'Warenschouw van Leeuwarder zakenlieden' gepresenteerd. Ook in de daarop volgende jaren liet indu strieel Leeuwarden van zich horen en zien: de expositie 'Uw industrie' (1951), 'Neder land maakt het' (1955), 'Hoe wij werken' in 1957 op het Zaailand, en natuurlijk de Frisiana in 1963. Eigenlijk allemaal voorlopers van de Bedrijvencontactdagen, waarvan de eerste editie in 1984 plaats vond in de Evenementenhal van de Fries landhal. In 1958 nam het comité Leeuwarden- Frieslands Kern het initiatief tot het orga niseren van een zogenoemde kernweek, Dit schetskaartje geeft aan hoe het westelijke industrieterrein van Leeuwarden zich zal ont wikkelen. Met 1 is aangeduid het bestaande industrieterrein, 2, 3 en 4 zijn de uitbreidin gen daarvan, in de volgorde waarin ze zul len worden aangelegd. De grens tussen de gemeenten Leeuwarden en Menaldumadeel loopt langs de Sneekertrekvaart en de indu striehaven; de delen 3 en 4 behoren dus bij Menaldumadeel Aldus berichtgeving in de Leeuwarder Cou rant, 8 juni 1957 juist om begrip te kweken voor Leeuwar den als industriële kern. Het programma voor de week van maandag 29 september tot en met zaterdag 4 oktober 1958 sloot goed aan op die doelstelling met onder andere een fabrikantendag (ontvangst van belangrijke fabrikanten uit het land), een tentoonstelling in De Beurs om een indruk te geven van de vele producten van de lokale industrie en een puzzeltocht, afgestemd op handel en industrie. De timing van de kernweek was niet toevallig. Minister Zijlstra van Economi sche Zaken was bezig met plannen voor een beleidsherziening. Het beginsel van industriespreiding over een groot aantal ontwikkelingsgebieden zou worden ver vangen door het centraliseren van indu strievestiging in een beperkt aantal kernen. Hij bracht begin september 1958 een bezoek aan Friesland, maar liet toen nog niets los over een eventuele status van Leeuwarden. Burgemeester Van der Meulen benutte zijn openingstoespraak van de kernweek voor een wervend betoog: 'Tussen de spoorlijn naar Zwolle, het Van Harinxma- kanaal en De Zwette wordt het groene wei land thans bedekt met een laag zand. Het volgende jaar zal de grond hier bouwrijp zijn en dan heeft Leeuwarden een nieuw industrieterrein, dat 23 hectare groot is, verworven. Op deze 23 hectare is ruimte voor talrijke bedrijven; er zullen onge veer 2000 mensen werk kunnen vinden. Daarmee zijn de werkzaamheden nog niet afgesloten; de aanleg van dit industrie terrein is de eerste fase in een veel groter planDit alles is nog maar een eerste stap op de weg naar verdere industriali satie. Voor een geslaagde industrialisatie is nog veel meer nodig. Ik denk binnen de stad aan de aanleg van de rondweg, de vernieuwing van bruggen en het nemen van nog verdere maatregelen ten behoeve van het verkeer. Maar niet alleen het ver keer, ook het wonen vraagt de aandacht... Ook de uitdieping van het Van Harinx- makanaal is urgent. Wij kunnen ons niet veroorloven een apart agrarisch georiënteerd gebied te blijven. Friesland - en met name Frieslands kern Leeuwarden - wil de stroom vertrekkenden stuiten en tot een gezonde uitwisseling met andere delen van het land komen.' De kernweek kreeg in de landelijke pers weinig aandacht. Maar met name met de industrieëlendag werd veel goodwill gekweekt, bijna per direct leidend tot een concreet resultaat. De NV Rietschoten en Houwens te Rotterdam, ondernemer op het gebied van radar, electronica en werk tuigmachines, maakte naar aanleiding van contacten en samenwerking met de in Leeuwarden gevestigde firma Lasaulec, plannen bekend voor een filiaalvestiging. De Leeuwarders kregen met de kern- week een mooi programma aangeboden. Leeuwarden liet zien dat de hoofdstad van Friesland belang heeft bij de aanwij zing tot kern, inclusief het benutten van de mogelijkheden tot verdere industriali satie en dus verruiming van de werkge legenheid. De ideeënbus die gedurende de kern- week op de Lange Pijp was geplaatst, leverde op het gebied van industrialisatie aardige suggesties: 'benoeming van een gemeentelijk vertegenwoordiger voor het bezoeken van industrieëlen' (acquisiteur, zouden we nu zeggen), 'inschakelen van

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2014 | | pagina 11